Børnetilskud – Bopælskrav

Det Sociale Ankenævns formand har behandlet din klage over afgørelse truffet af X kommune den 1. juli 2022 om afslag på din ansøgning om igen at få udbetalt børnetilskud og har truffet følgende:

AFGØRELSE

Kommunens afgørelse opretholdes. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i henhold til§ 3, stk. 1 og 5,§ 6, stk. 5 og§ 7, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud, som ændret ved lnatsisartutlov nr. 7 af 27. november 2018, og§ 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud.

Sagens oplysninger:

Det fremgår af sagen, at du er førtidspensionist, og at dit barnebarn X bor hos dig i privat formidlet familiepleje.

Kommunens udbetaling af børnetilskud til dit barnebarns forsørgelse op­ hørte, efter at hans mor X i december 2021 flyttede til X.

Du ansøgte den 17. juni 2022 kommunen om igen at få udbetalt børnetilskud.

Den 5. juli 2022 klagede du til Det Sociale Ankenævn over kommunens afgørelse.

Det Sociale Ankenævn har modtaget sagens akter fra kommunen.

Begrundelse:

Det Sociale Ankenævns formand finder, at kommunen ikke kan udbetale børnetilskud til dit barnebarns forsørgelse, så længe hans mor bor i X.

Begrundelsen er, at børnetilskud til et barn, der er i privat formidlet familiepleje, og som har en forælder, der er forældremyndighedsindehaver, beregnes på grundlag af forælderens indkomst.

Når kommunen beregner børnetilskuddet, indhenter den blandt andet oplysninger om forælderens indkomst fra Skattestyrelsen. Dette er imidlertid ikke muligt, hvis forælderen er flyttet fra Grønland.

Det er derfor en forudsætning for at få udbetalt børnetilskud, at forælde­ ren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret i Grønland.

Det Sociale Ankenævns formand gør kommunen opmærksom på, at hvis barnet har behov for økonomisk støtte til forsørgelse, skal kommunen yde denne støtte i henhold til lovgivningen om støtte til børn.

Domstolsprøvelse:

I henhold til § 8, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, med senere ændringer, kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske inden for 4 uger fra afgørelsen.

Venlig hilsen

Kristina Nordby

Formand for Det Sociale Anknævn

Scroll to Top