Det Sociale Ankenævns årsberetning 2017

Forord                                                                                                                                                                    

Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landsstyret) i henhold til § 10, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse for Det Sociale Ankenævns virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen kan findes på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: www.aua.gl.

Det Sociale Ankenævns sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Det Sociale Ankenævns sekretariat kan kontaktes som følger:

Imaneq 29, 1. sal
Postboks 689
3900 Nuuk

Tlf.: 32 80 33, kl. 10-15

E-mail: aua@nanoq.gl 

Freja Lisby Nielsen
Formand

 

Det Sociale Ankenævns lovgrundlag

Det Sociale Ankenævns kompetence fremgår af § 8, stk. 1-2 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Det Sociale Ankenævn er klageinstans for afgørelser truffet i medfør af det sociale regelsæt af en kommune eller departementet for sociale anliggender.

Ankenævnets arbejde er nærmere reguleret i forordningens §§ 9 – 11.

Generelt om Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn er administrativ klageinstans på det sociale område.

Som klageinstans er Det Sociale Ankenævn uafhængigt af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres.

Det Sociale Ankenævns opgave er blandt andet at træffe afgørelser i sager vedrørende:

 • Barselsorlov
 • Børnetilskud
 • Underholdsbidrag
 • Støtte til børn
 • Støtte til personer med handicap
 • Boligsikring
 • Arbejdsmarkedsydelse
 • Offentlig hjælp
 • Førtidspension
 • Alderspension
 • Institutioner
 • Magtanvendelse inden for det sociale område
 • Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser

Det Sociale Ankenævns afgørelser kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

I praksis betyder det, at borgerne kan klage til Det Sociale Ankenævn over de fleste afgørelser, der er truffet af en kommune på det sociale område.

Det Sociale Ankenævn offentliggør derfor principielle afgørelser, der i særlig grad egner sig som retskilde for kommunernes praksis.

På den måde er Det Sociale Ankenævn med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset i hvilken kommune man bor.

Sammensætning                                                                                                                                              Det Sociale Ankenævn bestod af 1 formand, som var jurist, og 4 medlemmer, som havde bred socialfaglig baggrund, kendskab til den sociale lovgivning og indsigt i socialpolitiske forhold.

Formand:
Naja Joelsen

Medlemmer:
Nukákuluk Kreutzmann

Tukummeq Qaaviaq

Loritha Henriksen

Ruth Heilmann

For ovennævnte medlemmer var der følgende suppleanter:
Karsten Lyberth-Klausen for Naja JoelsenMette Sonniks for Nukákuluk Kreutzmann

Dortie Kanutsen for Tukummeq Qaaviaq

Evelyn Frederiksen for Loritha Henriksen

Ânise Svane Johansen for Ruth Heilmann

Det Sociale Ankenævns virksomhed

I 2017 oprettede Det Sociale Ankenævn xxx sager og afsluttede 427 sager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid lå på xx,x måneder.

Afgørelser fordelt på sagstyper                                                                                                                      

Det Sociale Ankenævns afgørelser fordelte sig i 2017 som følger:

Barselsorlov: xx

Børnetilskud: xx

Underholdsbidrag: xx

Støtte til børn xx

Støtte til personer med handicap: xx

Boligsikring: xx

Arbejdsmarkedsydelse: xx

Offentlig hjælp: xx

Førtidspension: xx

Alderspension: xx

Institutioner: xx

Diverse: xx

Herudover blev 83 sager hjemvist til fornyet behandling i kommunerne, og 170 sager blev afvist.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat

Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn. Sekretariatet hører under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Sekretariatet bestod i 2017 af 4-5 jurister og 1-2 kontormedarbejdere.

Sekretariatets opgaver er:

 • Bekræftelse på modtagelse af klager
 • Afvisning af behandling af sager på grund af klagefristen
 • Afvisning på grund af manglende kompetence
 • Indhentelse af oplysninger
 • Forberedelse af sager
 • Planlægning af nævnsmøder
 • Skrivning af referat fra nævnsmøder
 • Udsendelse af afgørelser
 • Offentliggørelse af principielle afgørelser på hjemmesiden

Sekretariatet tilstræber at have et uformelt samarbejde med talsmandsinstitutionerne, Departementet for Sociale Anliggender, Ombudsmanden, Ankestyrelsen i Danmark samt tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande. Sekretariatet afholder derfor løbende møder med disse.

Sekretariatet afholder også kurser for kommunerne om sagsbehandling og ny lovgivning.

Endvidere deltager medarbejderne i relevante kurser, uddannelser og projekter.

Scroll to Top