Offentlig hjælp – Bopælskrav

Det Sociale Ankenævn har den 31-01-2024 behandlet din klage over afgørelse truffet af X kommune den 10. november 2023 om afslag på offentlig hjælp og truffet følgende:

AFGØRELSE

Kommunens afgørelse ændres. Det betyder, at du får medhold i din klage, og at du er berettiget til at få vurderet og beregnet størrelsen af offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn har lagt til grund, at du opfylder bopælskravet i § 4 stk. 1, 1 punktum. Dette er uddybet i begrundelsen.

Sagen er afgjort i overensstemmelse med § 4, stk. 1 i Landstingsforord­ning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer, som var gældende på tidspunktet for kommunens afgørelse.

Afgørelsen er truffet på grundlag af din ansøgning om offentlig hjælp, registrering af ledighed, posteringsoversigt og arbejdsophørsseddel og din klage.

Sagens oplysninger:

Den 9. november 2023 søgte du kommunen om offentlig hjælp.

Den 10. november 2023 traf kommunen afgørelse om afslag på din ansøgning om offentlig hjælp. Begrundelsen for afslaget er, at du i din ansøgning om offentlig hjælp har skrevet en anden adresse i forhold til din adresse hvorpå du er tilmeldt folkeregistret.

Som lovgrundlag henviste kommunen til § 4 i Landstingforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Den 17. november 2023 klagede du til Det Sociale Ankenævn.

Det fremgår af din klage, at du opholdt dig på et krisecenter, hvorfor du også har skrevet krisecentrets adresse på din ansøgning. Du skriver også, at du ikke er blevet partshørt inden kommunens afgørelse om afslag.

Begrundelse:

Det Sociale Ankenævn vurderer, at du er berettiget til at få offentlig hjælp.

Jf. bemærkningerne til lovens § 4, stk. 1. kan du modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde, når du har fast bopæl og folkeregisteradresse i Grønland. Ved fast bopæl forstås det sted, hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fra­ værende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du midlertidigt bor på krisecentret og derfor midlertidigt er fraværende din bopæl. Der er ingen oplysninger om, at du har opsagt din bolig og du er fortsat folkeregistertilmeldt på adressen, hvorfor du også har økonomiske forpligtelser i forhold til din bolig. Ophold på krisecenter er midlertidige, og fritager dig ikke fra at have et ansvar i forhold til betaling af faste boligudgifter på den adresse du er tilmeldt. Vi har lagt til grund, at du ikke har flyttet dit bohave til krisecenteret.

Det Sociale Ankenævn vurderer derfor, at du skal betragtes som værende midlertidigt fraværende fra din bolig, og at du derfor opfylder betingelserne i § 4 om bopælskrav.

Kommunen skal derfor vurdere og beregne, hvor meget du har ret til at modtage i offentlig hjælp på ansøgningstidspunktet efter de regler, som var gældende, da kommunen traf sin afgørelse.

Offentlig hjælp bevilget for 2023 og udbetalt for 2023 skal beregnes efter Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Yderligere bemærkninger:

Offentlig hjælp bevilget fra 1. januar 2024 for perioden fra 1. januar 2024 og frem skal beregnes efter lnatsisartutlov om offentlig hjælp nr. 6 af 22. juni 2022 med senere ændringer.

Domstolsprøvelse:

I henhold til § 8, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske inden for 4 uger fra afgørelsen.

 

Venlig hilsen

Kristina Nordby

Formand for Det Sociale Ankenævn

Scroll to Top