Atuisoq

Atuisoqs udgivelser

Kunden henter ikke sin vare

Du har pligt til at passe på kundens vare, indtil den bliver afhentet. Du må ikke sælge eller kassere den, selvom du flere gange har bedt kunden om at hente den. Du skal altså opbevare varen, indtil den bliver hentet – også selvom der går meget lang tid, f.eks. et år. Jo mere værdifuld varen er, jo længere tid vil du være forpligtet til at opbevare den. Der er ingen fast regel for, hvor længe du skal opbevare varen. Du må dog tage et rimeligt vederlag for opbevaringen. Er opbevaringen forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er udgifterne til opbevaringen ved at overstige varens værdi, kan du sælge varen bedst muligt. Er varen værdiløs, vil du på et tidspunkt kunne smide den væk. Du må dog sikre dig bevis for, at den ikke er noget værd. Før du sælger varen eller smider den ud, skal du prøve at advare kunden om, at det vil ske. Ryk kunden for afhentning Hvis kunden efter længere tid ikke har hentet sin vare, så skriv en mail eller et brev til kunden, hvori du giver ham en rimelig frist til at hente varen. Sender du et brev, så få en kvittering fra TELE-POST. Så kan du senere bevise, at du har kontaktet kunden. Hvis han stadig ikke henter varen, vil du efter en rimelig tid formentlig kunne sælge den. Kunden skal have udbetalt et eventuelt provenu ved salget. Vilkår om at uafhentede varer smides ud Nogle erhvervsdrivende har på deres indleveringsblanketter eller skilte i butikken oplyst, at varer, der ikke afhentes inden f.eks. 3 måneder, vil blive smidt ud. Sådanne vilkår er urimelige og vil blive tilsidesat. Selvom du har oplyst kunden om, at varer kun opbevares i kortere tid, skal du ikke kassere dem. Gør du det alligevel, risikerer du at komme til at betale erstatning til kunden. Gode råd Få din kundes navn og telefonnummer og eventuelt adresse og mailadresse.
Læs Mere →

Prisen på varen

Når du handler med forbrugere, skal du altid oplyse prisen inklusive alle afgifter. Kunderne skal tydeligt kunne se prisen på alle varerne. Når kunderne kommer ind i butikken, skal de tydeligt kunne se, hvad alle de varer, der ligger fremme til salg i butikken, koster. Prisen kan enten stå på f.eks. et prismærke på selve varen, på en hyldekant eller på et hængeskilt. Der må ikke være tvivl om, hvilken vare prisen gælder for. Nogle butikker har ikke prisskilte, men har ophængt en prisliste eller opsat scannere, så kunderne selv kan scanne prisen i butikken. Det er ikke ulovligt, hvis det er nemt og hurtigt for kunden at tjekke prisen på den måde. Kunderne skal også let kunne se prisen på de varer, som står i udstillingsvinduet. Forkerte priser i butikken Kunden kan normalt forlange at købe varen til den pris, der står på prismærket, også selvom det ved en fejl er en forkert pris. Der er dog enkelte undtagelser. Det kan f.eks. være en vare, som en anden kunde har flyttet og lagt på et bord med udsalgsvarer. Kunden kan heller ikke forlange at få varen til den forkerte, lave pris, hvis det er åbenlyst, at der er tale om en fejl. Det kan f.eks. være et prisskilt fra en billig vare, der er faldet ned på en meget dyr vare. Priser i netbutikker Kunden har krav på at få prisen på varen oplyst. Du skal også give oplysning om eventuelle leveringsomkostninger, og hvad der ellers måtte løbe på af gebyrer, afgifter og lignende. Hvis hjemmesiden henvender sig til almindelige forbrugere, skal den oplyste pris altid være inklusive alle afgifter. Forkerte priser i netbutikker Hvis du har en netbutik med købsfunktion, vil de oplyste priser normalt være bindende. Det betyder, at kunden har ret til at købe varen til den oplyste pris, også selvom den er forkert. Der er dog enkelte undtagelser. Kunden kan ikke forlange at få varen til den forkerte, lave pris, hvis det er åbenlyst, at der er tale om en fejl. Opfordring til at gøre tilbud Hvis du vil sikre dig, at det er den korrekte vare til den korrekte pris, du er ved at ...
Læs Mere →

Fortrydelsesret ved køb i butik

Ved salg fra en fysisk butik er det frivilligt, om du vil tilbyde fortrydelsesret, og du kan i vid udstrækning selv bestemme, hvilke regler der skal gælde for den. Returret Hvis du tilbyder en returret, skal kunden have sine penge tilbage. Kunden skal have det beløb tilbage, der oprindeligt er betalt for varen også selvom varen efterfølgende er sat ned i pris. Ombytningsret Hvis du tilbyder en ombytningsret, kan kunden vælge andre varer i butikken. Kunden skal kunne købe andre varer for det beløb, der oprindeligt er betalt for varen. Du har også mulighed for at tilbyde kunden et tilgodebevis. Regler for at udnytte fortrydelsesretten Hvis du opstiller særlige regler for at udnytte fortrydelsesretten, skal kunden oplyses tydeligt om det inden købet. Det kan fx være: At varen skal returneres i originalemballage At mærker og lignende ikke er fjernet fra varen At plomberinger er ubrudte At varen returneres inden for en bestemt frist Det er en forudsætning, at varen ved tilbageleveringen fremstår ubrugt og ubeskadiget, så den kan sælges igen som ny. Bevis for fortrydelsesret Det er kunden, der skal bevise, at varen er købt i din butik, hvornår den er købt, og hvad den har kostet. Kunden skal også bevise, at du har lovet en fortrydelsesret. Du skal derimod bevise, hvis du har opstillet særlige regler for fortrydelsesretten, og at kunden er blevet oplyst om disse regler. Et godt råd Hvis du tilbyder dine kunder en fortrydelsesret, så beskriv dine vilkår klart og tydeligt, så undgår du nemmest problemer. Specielt hvis du stiller strengere krav, end de fleste kunder vil forvente. Oplysning om fortrydelsesretten Du kan oplyse om fortrydelsesretten på skilte i butikken eller på bonen. Hvis du normalt tilbyder en fortrydelsesret, men den ikke gælder alle varer, skal du oplyse det på den samme måde. Hvis fortrydelsesretten f.eks. ikke gælder for udsalgsvarer eller 2. sorteringsvarer, skal det også fremgå af skiltene eller bonen. Bortfald af fortrydelsesret Hvis fortrydelsesretten ikke gælder for varer, der er blevet ændret eller rettet til efter kundens ønsker, er det ekstra vigtigt, at du gør kunden opmærksom på det inden købet. Hvis kunden nægter at modtage en bestilt vare Både du og kunden bliver ...
Læs Mere →

Tjenesteydelser: Tilbud og pris

Få en klar aftale med kunden om omfang af arbejde og pris. Ændrer aftalen sig undervejs, og har det betydning for prisen, skal du tydeligt oplyse det til kunden. Tilbud eller overslag? Et tilbud er bindende og kan som hovedregel ikke ændres. Du kan altså ikke senere kræve en højere betaling. Du bør derfor foretage en grundig undersøgelse, før du afgiver tilbud. Hvis arbejdet uventet viser sig vanskeligere og mere omfattende end aftalt, bør du stoppe op og drøfte den nye situation med kunden. I nogle tilfælde, hvor det måske har været umuligt at forudse begivenhederne, kan det være urimeligt at fastholde dig på tilbuddet. Du må gerne tage betaling for at afgive et tilbud, hvis det er aftalt på forhånd. Et overslag er som regel givet uden en meget grundig undersøgelse. Det forventes dog, at du, som fagmanden, rammer prisen nogenlunde. Hvis du undervejs kan se, at overslaget ikke holder, bør du underrette kunden og aftale, hvad der videre skal ske. Hvis du blot fuldfører arbejdet og senere opkræver en væsentlig større pris, kan du risikere, at du ikke har krav på den fulde pris. Hvis der ikke er aftalt en pris Hvis der ikke er aftalt en pris, må kunden som udgangspunkt betale, hvad du forlanger. Det er dog en forudsætning, at den forlangte pris ikke er urimelig i forhold til det udførte arbejde. Reparationer og lignende Hvis du kan se, at prisen for at afgive tilbud overstiger varens værdi, skal du oplyse kunden om det, før du går i gang. Du skal heller ikke reparere varen, hvis prisen på reparationen overstiger varens værdi, medmindre kunden på trods af det ønsker reparationen udført. Når du har varen inde til undersøgelse med henblik på at afgive et tilbud, må du ikke udføre arbejdet, før kunden har givet sin accept. Hvis du alligevel gør det, risikerer du, at du mister retten til at kræve betaling for hele eller dele af arbejdet. Fx kan det aftales, at kunden betaler de medgåede reservedele, men ikke arbejdslønnen. Hvis der senere opstår tvivl om, hvad der var aftalt, er det kunden, der skal bevise, at der kun var bedt om et tilbud. Du bør ...
Læs Mere →

Tjenesteydelser: Kunden kan klage i op til 5 år

Kunden kan typisk komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til 5 år, efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld. Tjenesteydelser er omfattet af forældelsesloven. Det betyder, at kunden typisk kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til 5 år, efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld. Har det ikke været muligt for kunden at opdage manglen, begynder fristen på 5 år først at løbe, når indsigelsen er eller burde være blevet opdaget. I så fald kan der i princippet gå helt op til 20 år, før kundens krav bliver forældet. Har du givet garanti? Hvis du har givet garanti på arbejdet, og du ikke mener, at det, kunden klager over, er dækket af garantien, er det op til dig at bevise det. Sådan håndterer du klager Når kunden klager over din ydelse, må du tage stilling til, om kunden har klaget i rette tid, og om klagen er rimelig. Du har ret til at forvente, at kunden klager over ydelsen, så snart han opdager, at den er mangelfuld eller inden for rimelig tid derefter. Hvis kunden er passiv for længe, kan han miste sine rettigheder. I nogle tilfælde kan du med rimelighed forlange, at kunden klager, allerede mens ydelsen bliver leveret. Det vil typisk gælde underholdning, transport, indkvartering og lignende, hvor du har mulighed for at rette op på det straks, ved f.eks. at flytte kunden til et andet lokale eller placering, eller skaffe en anden og bedre båd. Hvis klagen er rimelig Ydelsen er mangelfuld, hvis den ikke er i overensstemmelse med det, du og kunden har aftalt, eller hvis den ikke har den holdbarhed, som du har lovet, eller kunden med rimelighed kunne forvente. Som udgangspunkt har du altid ret til at rette op på fejlen, men kunden kan i særlige tilfælde ophæve aftalen eller få et afslag, hvis det ikke er muligt at rette fejlen. Det kan også være tilfældet, hvis det efterfølgende viser sig, at ydelsen aldrig burde være udført, og du burde have været klar over det. Det kan f.eks. være en vare, der er så slidt, ...
Læs Mere →

Tjenesteydelser: Aftaler

Det er vigtigt, at aftalen med kunden er klar og tydelig. I nogle brancher vil en mundtlig aftale være mest naturlig. En skriftlig aftale vil dog være det bedste. Aftalen bør beskrive: Arbejdets omfang Beskrivelse af arbejdet, fx materialevalg Tidsplanen Prisen Hvis det drejer sig om en løbende aftale, f.eks. medlemskab af et fitnesscenter, leje af løsøre eller abonnementsaftaler bør alle vilkår for aftalen fremgå tydeligt. Det kan f.eks. være: Bindingsperiode, hvor aftalen ikke kan opsiges Hvornår og hvordan aftalen kan opsiges Priser Hvis du senere vil have mulighed for at ændre i aftalen, skal det fremgå allerede, når aftalen indgås, at den senere kan ændres. Et godt råd: Tjek kundens forventning til det færdige arbejde For at undgå senere problemer, er det en god ide, at du prøver at finde ud af, hvad kunden egentlig forventer sig af det færdige arbejde. Så kan du bedre rådgive om den bedste løsning. Kunden kan f.eks. ønske et stykke arbejde udført, som du som fagmand kan se, er meget upraktisk eller har en ringe holdbarhed. Her er det vigtigt, at du rådgiver om konsekvenserne ved valget. Hvis kunden f.eks. skal have nyt betræk på møblerne, må du have afklaret, om det skal være et robust materiale, der nemt kan rengøres, eller om kunden foretrækker et, der måske er mere sart, men kønnere. Specielt hvis kunden selv foreslår et betræk eller medbringer et stykke stof, der er meget sart eller meget lidt slidstærkt, bør du oplyse, hvad det kan betyde for det færdige resultat. En kunde kan også ønske en vare istandsat eller repareret, hvor du kan se, at det slet ikke kan betale sig, eller at resultatet vil blive utilfredsstillende. Kunden kan også bede dig om at udføre et stykke discount-arbejde, eller han kan vælge discount-materialer, som måske også giver et utilfredsstillende resultat. Hvis du ikke rådgiver korrekt eller tilstrækkeligt, kan du som den professionelle part ende med at blive ansvarlig, selvom det var kundens egne valg.
Læs Mere →
Scroll to Top