Boligklageklagenævnet

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Alle lejere i Selvstyrets eller kommunernes udlejningsboliger kan klage – uanset om Selvstyret eller kommunerne har antaget en ekstern administrator – f.eks. A/S Boligselskabet INI og Boligselskabet Iserit A/S. 

En lejer kan indbringe klager med følgende indhold for Boligklagenævnet:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser.
  • Vedligeholdelse og istandsættelse.
  • Boligens stand ved indflytningen.
  • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet).
  • Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne).
  • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål).
  • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse).

Ønsker du at klage, kan du enten: Udfylde og sende et klageskema online (med NemID og uden NemID) Du finder det elektroniske klageskema her: Boligklageskema på Sullissivik

Klagen skal være skriftlig og indeholde en præcisering af, hvad klageren ønsker, Boligklagenævnet skal tage stilling til, ligesom klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejer ønsker behandlet – herunder dokumentation for, at der forgæves har været rettet henvendelse til udlejer.

Hvis sekretariatet for Boligklagenævnet vurderer, at Boligklagenævnet har kompetence til at behandle sagen, vil du få besked på, at du skal betale et gebyr på 150 kroner. Du får dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Ved indsendelse af en klage skal klagers navn, adresse og telefonnummer oplyses.

Sammen med din klage til Boligklagenævnet, bedes du vedlægge de dokumenter, der vedrører din klage, herunder: din lejekontrakt, den skriftlige afgørelse og eventuelt andre dokumenter fra boligselskabet.

Afhængig af sagens indhold kan der gå op til ½ år fra en sag er blevet indbragt, til der er truffet afgørelse.

Nævnet mødes minimum 3 gange årligt til nævnsmøde, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Er du uenig i Boligklagenævnets afgørelse kan den indbringes for domstolene.

Boligklagenævnet består af en formand og tre almindelige nævnsmedlemmer. Formanden og suppleanten udpeges af Naalakkersuisoq for Boliger, én efter indstilling fra INI A/S, én indstilling fra KANUKOKA og én indstilling fra Lejernes Landsorganisation IPK. De skal leve op til nogle krav fastlagt i forordningen, og de sidder i en 4 årig periode.

Boligklagenævnet består af følgende medlemmer, der alle er udpeget af Naalakkersuisut:

Naja Joelsen, formand (14. november 2021)

Pétur H. Gudmundsson (KANUKOKA) (14. november 2021)

Søren Lennert Mortensen (INI) (14. november 2021)

Lise Mørup Dalsgaard (PPK) (14. november 2021)

Suppleanterne er ligeledes udnævnt af Naalakkersuisut og er:

Tommy Ege Kristensen, for Naja Joelsen (14. november 2021)

Inger Larsen (KANUKOKA), for Pétur H. Gudmundsson (KANUKOKA) (14. november 2021)

Karsten Lyberth-Klausen (INI), for Hans Erik Bresson (INI) (14. november 2021)

Ingen suppleant, for Lise Mørup Dalsgaard (PPK) (14. november 2021)

I parentes er angivet hvilken organisation der eventuelt har indstillet medlemmet og suppleanten samt udløbet af funktionsperioden.

Klager

Skema til Sullissivik

Boligklagenævnets udgivelser

normalistandsætelse af midlertidig lejlighed

Læs Mere →

vedrørende 2 fraflytningsafregninger

Læs Mere →

ikke skal betale for normalistandsættelse

Boligklagenævnet har den 29. november 2019 behandlet person x’s klage over Boligselskabet YY’s afgørelse vedrørende fraflytningsregningen fra vej xyx

Læs Mere →

Ophævelse af lejemålet, på grund af støj

Boligklagenævnet har den 30. august 2019 behandlet person x’s klage over Boligselskabet YY’s ophævelse af lejemålet vedrørende boligen vej xxy, på

Læs Mere →

berettiget til at overtage lejemålet

Boligklagenævnet har den 30. august 2019 behandlet person x’s klage over Boligselskabet XX’s afslag på, at du kan overtage person x’s mors lejlighed

Læs Mere →

Stemmer overens med synsrapporten

Læs Mere →
Scroll til toppen