Sags nr. 2010-043447

Det Sociale Ankenævns formand har den 24. juni 2011 behandlet jeres klage over S´s afgørelse af 4. november 2010 om boligsikring og har truffet følgende

Afgørelse

S’s afgørelse hjemvises. Det betyder, at S skal træffe en ny afgørelse, hvor kommunen skal vurdere jeres boligsikringsansøgning i forhold til, at jeres husstandsindkomst er væsentligt nedsat.

Sagen afgøres efter Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger med senere ændringer og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel, minimums – og maksimumsbeløb for boligsikring.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at I bor i lejebolig på adressen Q i W, og at I ikke har hjemmeboende børn under 18 år.

I flyttede ind i jeres nuværende lejlighed i 2010. Huslejens størrelse er 3.135 kroner pr. måned. Det er oplyst, at der er tale om en 3-rums bolig.

Ved afgørelse den 4. november 2010 fik I afslag på boligsikring. Afgørelsen blev begrundet med, at husstandsindkomsten på 240.370 kroner oversteg den maksimumindkomst, der berettiger til boligsikring.

I klagen har du A bl.a. anført, at du modtager førtidspension og at du, M er arbejdsløs.

Det Sociale Ankenævns formand har den 3. maj 2011 modtaget oplysninger i sagen samt akter. Kommunen har blandt andet oplyst, at du, A modtager førtidspension med 8.333 kroner pr. måned, og at din, M senest kendte skattepligtige indkomst, hvilket var for 2009, udgjorde 145.374 kroner. Kommunen har endvidere anført, at uanset du, M nu er arbejdsløs og derfor ikke har en indtægt af samme størrelse, er din indtægt ikke varigt nedsat, hvilket kommunen anfører, er et krav i departementets vejledning.

Kommunen har efterfølgende oplyst, at du M i 2010 var arbejdsløs i januar, februar, marts, april, juni og juli samt igen fra oktober, og at du ikke modtog arbejdsmarkedsydelse under din ledighed.

Lovgrundlag

Ifølge § 5 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger ydes boligsikring på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest slutlignede indkomstår.

Det fremgår af stk. 2 at hvis der i beregningsperioden er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst skal boligsikringen beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligindkomståret.

Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelse, at grænsebeløbet for at modtage boligsikring er 180.000 kr. for en husstand uden børn under 18 år.

Lovgrundlaget er medtaget i afgørelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at kommunens afgørelse er forkert.

Det Sociale Ankenævns formand har herved lagt vægt på, at det ikke er krav i forordningen, at indtægtsnedgangen skal være varig.

Departementet for Sociale Anliggenders Instruks i sagsbehandling af ansøgninger om boligsikring i lejeboliger, udgivet i november 2001, er derfor ikke korrekt på det område.

Det betyder, at I var berettiget til at modtage boligsikring i den periode, hvor jeres husstandsindkomst har været væsentligt nedsat.

S skal derfor foretage en ny beregning af jeres boligsikringsforhold.

Afgørelse

S´s afgørelse ændres således.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til S

Lovgrundlag(DK)

Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

§ 5. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år.

Stk. 2. Hvis der siden beregningsperioden i henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, eller der ikke foreligger indkomstoplysninger på grund af tilflytning eller lignende, skal boligsikring beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret.

§ 6. Boligsikring ydes, såfremt den årlige skattepligtige husstandsindkomst opgjort efter reglerne i § 5 ligger under grænsebeløbet for modtagelse af boligsikring. Husstande med indkomster under grænsebeløbet skal selv afholde en procentvis beregnet egenandel af husleje.

Stk. 2. Ved fastsættelse af egenandelen i leje tages der hensyn til antal hjemmeboende børn. Ændringer i antal hjemmeboende medregnes fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Hjemmeboende børn medregnes indtil udgangen af den måned, hvor de fylder 18 år.

Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for årlig boligsikring.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring

I medfør af § 6, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger fastsættes følgende:

§ 1. I en husstand indgår alle voksne og børn, der har fast bopæl i boligen.

Stk. 2. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster for det nærmest forudgående slutlignede år.

§ 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 180.000 for en husstand uden børn.

Stk. 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 372.000 for en husstand med 1 barn.

Stk. 3. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 396.000 for en husstand med 2 børn.

Stk. 4. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 408.000 for en husstand med 3 børn.

Stk. 5. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 416.000 for en husstand med 4 børn.

Stk. 6. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 428.000 for en husstand med 5 børn.

Stk. 7. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 444.000 for en husstand med 6 eller flere børn.

§ 3. Egenandelen for forskellige indkomstintervaller op til grænsebeløbet i § 2 fremgår af bilag 1.

§ 4. Boligsikring på under kr. 1.200 pr. år kommer ikke til udbetaling. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør minimumsbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 5. Boligsikring kan højst udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør maksimumbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2003.

Relateret udgivelser

Hjælp os med at blive bedre

For at give dig den bedst mulige oplevelse på aua.gl, kan du her skrive til os om manglende tekst eller hvis du finder fejl i vores udgivelser