og har truffet følgende

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at person a skal betale for normalistandsættelsen af lejligheden.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter: 

 1. Lejekontrakt af 27. april 2012
 2. Synsrapport ved fraflytning af 19. august 2014
 3. Mail fra lejer til Boligselskabet Y den 28 august 2014
 4. Boligselskabets svar på mail fra lejer den 9. september 2014
 5. Malerregning af 10. september 2014
 6. Fraflytningsafregning den 3. august 2016
 7. Boligselskabets bemærkninger den 3. august 2016.

Klage fra lejer til Boligklagenævnet den 8. november 2016

Redegørelse: 

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog lejligheden, beliggende XXX byen YXY den 15. april 2012. Lejligheden er på 72 m², fordelt på 3 værelser. 

Du opsagde lejligheden til fraflytning den 1. september 2014. 

Ifølge fraflytningsrapport af 19. august 2014, som er underskrevet af dig og boligselskabets repræsentant, skulle vægge og lofter males en gang. Baderummet skulle males, gulvene lakeres, og linoleumsgulvet skulle pudses op. 

Du har i mail den 29. august 2014 oplyst til boligselskabet, at du ikke er enig i, at lejligheden skulle males og henviser til, at du har malet den, mens du boede i den. Du oplyser, at du efter fraflytning boede privat lige overfor lejligheden, og at der ikke var håndværkere i lejligheden. 

Ifølge faktura fra malerfirmaet Z, beløb malerarbejdet sig til i alt 11.495,- kr.

Det fremgår af fraflytningsafregningen af 3. august 2016, at du har fået udbetalt 5.293,- kr. af dit depositum. Beløbet opstår således: indbetalt depositum, 13.455.- kr. tillæg for den periode, du har boet i lejligheden, 3.333,55, i alt 16.888,55 kr.

Efter fradrag for malerregningen på 11.495,- kr. udgjorde det beløb, som du skulle have tilbagebetalt, i alt 5.293,55 kr. 

Du har i din klage af 8. november 2016 oplyst, at det tilbagebetalte beløb skulle være meget større. Du henviser til, at boligselskabet ikke har istandgjort lejligheden, og at lejligheden er sat i stand af dig selv. Du anfører, at lejligheden blev synet, efter at den var gjort i stand, og at den var væsentlig pænere, end da du overtog den. Du henviser desuden til, at istandsættelsesbeløbet er større end det beløb, som du fik opgivet af synslederen. 

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45 stk.3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejer lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af samme forordnings § 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Begge bestemmelser er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget. 

Vurdering: 

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af boligen. Det betyder, at du ikke er berettiget til at få udbetalt mere end det beløb på 5.293,- kr. som du allerede har fået udbetalt af dit depositum. 

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ved fraflytning af lejligheden skal foretages

normalistandsættelse af boligen.

Med henvisning til dine bemærkninger om, at du selv havde istandsat lejligheden, mens du boede i den, henvises der til, at lejer i lejeperioden selv har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Der foreligger ikke oplysninger om, at istandsættelsen er foretaget i umiddelbar tilknytning til flytningen og godkendt af boligselskabet.

Med hensyn til dine bemærkninger om, at lejligheden var pænere ved din fraflytning, end da du flyttede ind i den, skal Boligklagenævnet henvise til, at der ikke fremgår af lejekontrakten, at lejligheden ikke blev normalistandsat i forbindelse med, at du overtog lejemålet i 2012.

Boligklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid, som dels skyldes administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke har været udpeget et nævn. 

Afgørelse: 

Boligklagenævnet opretholder Boligselskabet Y`s afgørelse. 

Klagevejledning: 

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86 st. 7 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. 

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland. 

Venlig hilsen 

Naja Joelsen

Formand 

Kopi til Boligselskabet Y. Der henvises til lejemål nr. XXXXX 

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

 • 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.
  Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.
  Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.
 • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.
  Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.
  Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse
  Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.
 • 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.
 • 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.
  Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.
  Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

Relateret udgivelser

Hjælp os med at blive bedre

For at give dig den bedst mulige oplevelse på aua.gl, kan du her skrive til os om manglende tekst eller hvis du finder fejl i vores udgivelser