Hvad er Boligklagenævnet?

Boligklagenævnet har til opgave at træffe endelig administrativ afgørelse i en række tvister mellem lejere og det offentlige som udlejere. Boligklagenævnet kan alene behandle en klage, når den vedrører følgende emner:
- Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
- Vedligeholdelse og istandsættelse
- Boligens stand ved indflytningen
- Installation i og forbedringer af det lejede (råderet)
- Lejerens brug af det lejede (overtrædelse af ordensreglerne)
- Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål)
- Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse)
Boligklagenævnet består af en formand og tre nævnsmedlemmer, hvis sammensætning medfører, at både lejeres og udlejeres interesser er repræsenteret. Lejere skal betale 150 kr. for at indbringe en klage. Gebyret tilbagebetales hvis det viser sig, at klagen ikke er egnet til behandling i Boligklagenævnet, eller hvis lejeren får helt eller delvist medhold i sin klage. Boligklagenævnet kontaktes gennem Nævnets sekretariat på tlf. 32 80 33, eller email: maalaarut@nanoq.gl. Boligklagenævnet findes på www.maalaarut.gl, hvor du bl.a. løbende kan
se Nævnets afgørelser og finde yderligere information om regler på lejerettens område.

Boligklagenævnets medlemmer

Boligklagenævnet består af en formand samt tre nævnsmedlemmer. Alle Nævnets medlemmer er udpeget af Naalakkersuisut, men de tre menige nævnsmedlemmer er indstillet af forskellige interesseorganisationer. Formanden (og dennes suppleant) skal enten besidde særlig viden om boligforhold eller være jurist(er).

Formand Morten Nornild, Kalaallit Nunaanni Ilagiit (suppleant Peter Sindal Lundsberg, Landsstyreformandens departement)
Nævnsmedlemmer
Christian Borch Grell, A/S Boligselskabet INI (suppleant Susie Kristiansen, A/S Boligselskabet INI)
Fra august 2010 Kenneth Bøjler Andersen, A/S Boligselskabet INI (suppleant Susie Kristensen, A/S Boligselskabet INI)
Josef Therkildsen, SIK (suppleant Sofie Fleischer, SIK)
Petúr Gudmundsson, KANUKOKA (medlemmet er indtrådt i Nævnet fra en position som suppleant, uden der i den forbindelse blev indstillet en ny suppleant)
Fra august 2010 Ken Nyborg (suppleant Petúr Gudmundsson
Naalakkersuisut stiller den fornødne sekretariatsbetjening til rådighed for Boligklagenævnets virksomhed. Sekretariatsbetjeningen blev i 2010 ydet gennem Styrelsen for Råd og Nævn, hvor en fuldmægtig indtil juli måned varetog funktionen. Fra august måned blev sekretariatsfunktionen lagt
i hænderne på flere medarbejdere i samme styrelse. Boligklagenævnet kan kontaktes på email: maalaarut@nanoq.gl

Formandens beretning

Boligklagenævnet anser sig for at være et klagenævn i juridisk forstand. Det er Nævnets opgave at træffe afgørelse i de indbragte tvister mellem det offentlige som udlejer og lejerne, inden for Nævnets kompetenceområde, jfr. Lejeforordningens § 84. Derudover yder Nævnet gennem sine afgørelser en vis vejledning i form af udvidede begrundelser på principielle områder overfor de administrationsselskaber, som udlejerne har antaget.
De afgørelser, som ikke optages til egentlig Nævnsbehandling, men forinden afvises af Nævnets sekretariat efter generel bemyndigelse, sørger
sekretariatet efterfølgende for at give mig besked om som formand. Sekretariatet har i 2010 siden september måned haft en sådan generel bemyndigelse til at afvise sager som skønnes ikke-egnet til Nævnsbehandling. Dette sidste samspil fordrer en løbende kontakt mellem formanden og sekretariatsbetjeningen. Som det fremgår af afsnittet om indbragte og færdigbehandlede sager, har Boligklagenævnet i 2010 modtaget 22 klagehenvendelser. Af disse blev der betalt klagegebyr på de 15 af sagerne. 7 sager blev behandlet i Nævnet, og 8 sager blev forligt forinden
behandlingen på Nævnsmøde. Det er min opfattelse, at tallet på de 22 klagehenvendelser ikke afspejler klageinteressen i landet.
Når tallet ikke er højere, skyldes det sandsynligvis, at adgangen til at klage, fremgangsmåden og adressen fortsat ikke er tilstrækkeligt udbredt i samfundet, hvilket vi må betragte som en udfordring, der skal arbejdes med i 2011.
Til rådighed for sin synlighed og signalement har Boligklagenævnet, udover kundgjort lovgivning, hjemmesideadressen www.maalaarut.gl og et tilhørende direkte telefonnummer: 32 80 33. Identiteten bør yderligere følges op af en vis løbende reklamering med henvisning hertil gennem landsdækkende medier. Boligklagenævnet har i 2010 afholdt 3 egentlige Nævnsmøder, hvor tvister er blevet afgjort. Derudover har Nævnet holdt et orienteringsmøde. I april måned indførte Boligklagenævnet den praksis, at alle sager om udsættelse af lejere skal behandles hurtigst muligt. Det vil i praksis sige, at henvendelser fra lejere til sekretariatet i disse sager bliver behandlet før andre sager, og at jeg umiddelbart bliver orienteret om, at der er indkommet en sådan klage. Vi har i 2010 haft for store forsinkelser på oversættelsesarbejdet mellem grønlandsk-dansk, som potentielt kan have haft indvirkning på tidsrammen for behandlingen af disse sager. Vi vil i 2011 forsøge at optimere denne arbejdsgang. Netop oversættelsesarbejdet har desværre også betydet nogen forsinkelse på offentliggørelsen af Nævnets afgørelser. Også denne side af sagen vil blive medtaget som en udfordring i 2011.

Nævnet fastslog principielt i sin afgørelse 2010- 04-27 fra april 2010, at støjende adfærd er en misligholdelse af lejemålet, men som udgangspunkt ikke en væsentlig misligholdelse af lejemålet. Forskellen har afgørende betydning for, om en lejer eventuelt skal opsiges eller om lejemålet kan ophæves – og dermed også for den almindelige retsbeskyttelse. Den konkrete sag sendte samtidig et klart signal til boligselskaberne om at iagttage en særlig fremgangsmåde overfor en lejer ved håndteringen af naboklager. Boligklagenævnet erfarede efterfølgende med tilfredshed, at det pågældende boligselskab umiddelbart efter ændrede sin arbejdsgang i overensstemmelse  hermed. Det er således muligt, at Boligklagenævnets
principielle afgørelser og den deri ydede vejledning gennem de udvidede begrundelser kan mindske antallet af klagesager. I Nævnets anden principielle afgørelse fra 2010, sagsnr. 2010-035098 (”boligbytte-sagen”), fastslog Nævnet i en konkret afgørelse, at et boligselskab ikke uden videre kan anse en boligbytning for et privat anliggende mellem to lejere, men selv risikerer at ifalde op til flere slags ansvar. Afgørelsen må
anses for at være et signal om, at der skal udvises den yderste agtpågivenhed hos boligselskaberne i den praktiske sagsbehandling set i relation til det af selskaberne anvendte kontraktsmateriale. Boligklagenævnet oplevede i denne sag kortvarigt at være indstævnet med påstand om ugyldighed for denne afgørelse. Forinden aflevering af vores svarskrift i sagen, blev sagen dog hævet, og afgørelsen taget til efterretning. Boligklagenævnet indgik midt på efteråret efter ønske fra sekretariatet en aftale om forsøgsvist at ændre praksis med hensyn til formen og sproget i Nævnets afgørelser. Forsøget handler om at forenkle afgørelsernes udseende og anvende et mere hverdagsagtigt sprog i stedet for den domslignende
form, som særligt boligbyttesagen fra 2010, jfr. ovenfor, er skrevet i. Formålet er at give parterne og andre læsere en let og umiddelbar forståelig afgørelse. Om ordningen bliver permanent vil afhænge af sekretariatets evne til i indstillingerne at formulere de ofte mange og komplekse faktiske og juridiske sammenhænge på denne måde. Efter samråd med Departementet for Bolig og Infrastruktur påbegyndte Boligklagenævnet sidst på
året en ny praksis som en yderligere service overfor boligselskaberne. Boligselskaberne kan nu rette generelle forespørgsler til formanden, som herefter besvarer forespørgslerne i tilkendegivelsesform. I kalenderåret 2010 besvarede jeg som formand et enkelt spørgsmål efter denne praksis. Tilkendegivelsen er optrykt under afsnittet herom. Til trods for den store udskiftning af personalet i sekretariatet for Boligklagenævnet, er der med udgangen af året oparbejdet en vis lejeretlig kompetence heri. Det bemærkes, at sekretariatsbetjeningen mod årets afslutning udgjordes af indtil flere erfarne jurister og her i landet uddannede juridiske sagsbehandlere. Selve Nævnsarbejdet foregår upåklageligt, og var i 2010 præget af stor indsigt og fleksibilitet fra medlemmernes side. Der var i 2010 ikke behov for at indkalde suppleanter til konkrete sager.
Morten Nornild, mono@nanoq.gl