Forord

Boligklagenævnet aflægger herved den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger § 83, stk. 4.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Boligklagenævnets virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen findes også på Boligklagenævnets hjemmeside: www.maalaarut.gl eller www.aua.gl

Boligklagenævnets Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Boligklagenævnets Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:

Adresse: Imaneq 29, 1, postboks 689, 3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl

Telefon nr.: 32 80 33

Fax nr.: 32 78 50

Nuuk, juni 2015

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Generelt om Boligklagenævnet

Boligklagenævnet er oprettet med hjemmel i Lands­tingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af bo­liger, § 82, stk. 1.

Boligklagenævnet er landets øverste administra­tive klageinstans på lejeboligområdet.

Det er en administrativ, domstolslignende myndig­hed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres.

Nævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejer og udlejer i Selvstyrets og kommunernes udlejningsbo­liger, bortset fra Illuut-boliger (se nærmere herom senere).

Afgørelserne er bindende og endelige. Boligklage­nævnets afgørelser kan således ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan alene indbringes for domstolene efter de alminde­lige regler.

Boligklagenævnets formål er også, at dets afgørel­ser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for borgere, boligselskaber og an­dre faglige interessenter.

På den måde er Boligklagenævnet med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørel­ser, uanset hvor i landet boligerne ligger.

Nævnets virke er nærmere reguleret i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger (lejeforord­ningens) § 82-86 og Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed.

Boligklagenævnets kompetence

Boligklagenævnets kompetence fremgår af lejefor­ordningens § 84, stk. 1.

Boligklagenævnet kan behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

1. Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser.
2. Vedligeholdelse og istandsættelse.
3. Boligens stand ved indflytningen.
4. Installation i og forbedringer af det lejede (råde­ret).
5. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af or­densreglerne).
6. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål).
7. Boligens stand ved fraflytning (normalistand­sættelse).

I praksis betyder det, at Boligklagenævnet kan be­handle en del klager over afgørelser, der er truf­fet af boligselskaber.

Det koster 150 kroner at klage til Boligklagenævnet. Klageren skal kun betale gebyret, hvis sagen opta­ges til realitetsbehandling. Gebyret tilbagebetales, hvis det viser sig, at lejeren har fået helt eller delvist medhold i sin klage.

Samtidig må Boligklagenævnet afvise at behandle mange sager, idet der klages over forhold, som falder udenfor Boligklagenævnets kompetence.

Boligklagenævnets sammensætning (medlemmer):

Boligklagenævnet består af en formand og tre al­mindelige nævnsmedlemmer.

Formanden og dennes suppleant udpeges af Naalak­kersuisut efter indstilling fra det medlem af Naalak­kersuisut, der er ressortansvarlig for boligområdet. Begge skal besidde særlig viden om boligforhold el­ler have bestået juridisk kandidateksamen.

Ét nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra A/S Boligsel­skabet INI.

Ét nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling af KANUKOKA og ét nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation IPK eller SIK, IMAK og PPK.

De tre almindelige nævnsmedlemmer og deres sup­pleanter skal være sagkyndige med hensyn til bolig­forhold.

Boligklagenævnets sammensætning medfører der­for, at både lejers og udlejers interesser er repræ­senteret.

I slutningen af 2013 udtrådte nogle medlemmer og suppleanter. I maj 2014 blev der udpeget nye medlemmer for de udtrådte. Nævnet havde derefter følgende sammensætning:

Formand:

Naja Joelsen, advokat

Suppleant: Lise Mørup Dalsgaard, advokatfuldmægtig

Nævnsmedlemmer:

1. Beathe Hendriksen, SIK

Suppleant: Jess G. Berthelsen, SIK

2. Bjarne Petersen, KANUKOKA,

Suppleant: Pétur Haukur Guðmundsson, KANUKOKA

3.Githa Brask Olsen, A/S Boligselskabet INI

Suppleant: Najánguaq Johansen, ISERIT A/S

Boligklagenævnet skal afholde mindst 3 møder i lø­bet af året. I 2014 blev der afholdt 1 møde den 3. september og 2 møder den 16. december.

Hver enkelt sag gennemgås af formanden og afgø­res af nævnet på mødet. Sagerne afgøres ved stem­meflertal, hvor både formanden og de beskikkede medlemmer hver har én stemme. I tilfælde af stem­melighed er formandens stemme afgørende.

I slutningen af 2013 udtrådte nogle medlemmer og suppleanter. I maj 2014 blev der udnævnt nye medlemmer for de udtrådte. Nævnet havde derefter følgende sammensætning:


Boligklagenævnets virksomhed i 2014

Formandsberetning:

I 2014 slog Boligklagenævnets tidligere gennemførte oplysningskampagner igennem, idet sagsantallet steg betydeligt. Boligklagenævnet havde derfor ingen spots på KNR eller lignende. Derimod deltog boligklagenævnets sekretariat i september 2014 i en informationssejltur, hvor en lang række byer og bygder fra Nuuk i nord til Qaqortoq i syd blev besøgt. 

Styrelsen for Råd og Nævn varetager i sit ankecenter sekretariatsbetjeningen for Boligklagenævnet. Styrelsen skiftede den 1. juli 2014 navn til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Dette medfører ikke nogen ændring af sekretariatets funktion for Boligklagenævnet.

Styrelsen flyttede igen i 2014 fysisk bopæl, og har nu til huse på adressen Imaneq 29, 1. sal. Styrelsen har siden 2010 flyttet adskillige gange. De mange flytninger er særdeles ressourcekrævende og er medvirkende til at forlænge sagsbehandlingstiden. Styrelsen håber derfor, at kunne blive på den nuværende bopæl i en længere periode og undgå flytninger.

Af Ankecentrets personale, som i 2014 bestod af 3- 4½ jurister, 1 socialkonsulent og 1-2 kontormedarbejdere, deltog de fleste i forberedelsen af sagerne til nævnet. Ved at så mange personer deltager i sagsbehandlingen, tilstræbes det, at viden ikke går tabt, hvis en medarbejder forlader styrelsen.

Som det fremgår ovenfor, blev både formanden for Boligklagenævnet og en del medlemmer/suppleanter udskiftet i løbet af 2014, idet nogle udtrådte, og nye blev udpeget af Naalakkersuisut.

En del af de klager, som nævnets sekretariat modtager, kan ikke behandles i nævnet. Dette skyldes dels manglende indbetaling af gebyr, dels at Boligklagenævnet kun har kompetence til at behandle et ret snævert område inden for lejeboligområdet.

Endvidere kan Boligklagenævnet ikke behandle klager vedrørende boliger, der ejes af Illuut. Da en del boliger, som tidligere var ejet af Selvstyret, nu er overført til Illuut, betyder det, at klager vedrørende disse boliger er unddraget Boligklagenævnets kompetence. Lejere i disse boliger vil derfor være nødsaget til at anlægge retssag om eventuelle tvister med udlejer. Boligklagenævnet anser dette for en forringelse af lejernes retssikkerhed, idet det dels vil medføre en væsentlig forøgelse af sagsbehandlingstiden, dels i de fleste tilfælde vil medføre udgifter til advokat. Boligklagenævnet er ikke bekendt med, hvorvidt dette er oplyst til lejerne i forbindelse med boligernes overflytning til Illuut.

Nuuk, juni 2015

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Statistik

Boligklagenævnet modtog i 2014 i alt 48 klager fra lejere rundt om i landet mod 50 i 2013.

Der er afsluttet i alt 38 sager, hvoraf 5 blev behandlet på nævnsmøder, og de resterende 33 blev afvist pga. manglende indbetaling af gebyr, manglende kompetence, manglende retlig interesse, eller fordi klagen blev trukket tilbage, eller fordi sagen var udsigtsløs.

Fordeling af afviste sager:

8 – afvist på grund af manglende indbetaling af gebyret

21 - afvist på grund af manglende kompetence/manglende retlig interesse

1 – boligselskabet har genoptaget og imødekommet klagers anbringende

1 – tilbagekaldt

2 - udsigtsløs