Forord

Boligklagenævnet afgiver hermed sin årsberetning for 2007 .

Beretningen afgives i henhold til § 83, stk . 4, i landstingsforordning nr . 2 af 12 . maj 2005 om leje af boliger, som er ændret ved landstingsforordning nr . 14 af 20 . november 2006, hvorefter Boligklagenævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed .

Beretningen indeholder oplysninger om Boligklagenævnet og medlemmerne .

Der gives en beskrivelse af Boligklagenævnets aktiviteter i 2007 .

Hertil kommer et afsnit, der indeholder Boligklagenævnets enkelte afgørelser truffet i 2007 .

Endelig gives en statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede sager .

Boligklagenævnet offentliggør løbende afgørelser i sager på boligklagenævnets hjem meside, www .maalaarut .gl . Ved løbende offentliggørelse af afgørelser på boligklagenævnets hjemmeside, håber boligklagenævnet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om nævnets afgørelser .

Nuuk

Fungerende Formand

 

Hvad er Boligklagenævnet

Boligklagenævnet har til opgave at træffe endelig administrativ afgørelse i en række tvister mellem lejer og udlejer i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger .

Boligklagenævnet kan alene behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

  •  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser . 
  • Vedligeholdelse og istandsættelse . 
  • Boligens stand ved indflytningen . 
  • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet) . 
  • Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne) . 
  • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål) . 
  • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse) .

Boligklagenævnet består af en formand og tre nævnsmedlemmer, hvis sammensætning medfører, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret .

Lejer skal betale 150 kr . for at indbringe sin klage, som tilbagebetales til lejer, hvis det viser sig, at klagen ikke er egnet til behandling i Boligklagenævnet, eller hvis lejer får hel eller delvis medhold i sin klage .

Medlemmer

Boligklagenævnet havde i 2007 følgende sammensætning:

Formand:
Annemette Larsen, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur,
(suppleant, Ruth Lindhardt)

Nævnsmedlemmer:
Lars Olsen, KANUKOKA, (suppleant, Jens Romerdahl)
Sofie Fleisher, SIK (suppleant Josef Therkildsen)
Christian Borch Grell, A/S Boligselskabet INI (suppleant, Anne Sofie Thomsen, og fra den 1. november 2006 suppleant, Susie Kristiansen)

Landsstyret skal sørge for sekretariatsbistand til Boligklagenævnet . Direktoratet for Boliger og Infrastruktur varetog sekretariatsfunktionen i 2007, og funktionen blev varetaget af en fuldmægtig ansat i direktoratet .

 

Boligklagenævnets aktiviteter i 2007

Boligklagenævnets arbejde består i at træffe afgørelse i tvister, der opstår mellem lejer og udlejer, når udlejer er en kommune eller Grønlands Hjemmestyre .

Landsstyret

Landsstyret vedtog februar 2006, bekendtgørelse nr . 4 af 13 . februar 2006 om Boligklagenævnets virksomhed, hvorefter Boligklagenævnet startede sin virksomhed pr . 1 . april 2006 .

Nævnsmedlemmer

Boligklagenævnet består af en formand samt tre nævnsmedlemmer

Klagesagsbehandling

Boligklagenævnet har i 2007 registeret 15 nye klagesager . Der er i 2007 truffet afgørelse i 11 af disse sager, mens 3 sager fortsat er under behandling i 2008 . Det forventes, at der vil blive truffet afgørelse i de 3 sager i 2008 . I en sag forelå der ingen tvist mellem lejer og udlejer, hvorfor Boligklagenævnet afviste at behandle sagen . 2 sager er trukket tilbage af klager . 2 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse . 19 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde modtaget klagegebyr på 150 kroner .

Konkrete afgørelser truffet i 2007

Der har i 2007 været afholdt 6 møder i Boligklagenævnet . Møderne blev afholdt i

februar, april, maj, juni, oktober og november måned .

I det følgende gengives i anonymiseret form de afgørelser, som blev truffet af Boligklagenævnet på Boligklagenævnets møder i 2007 .

 

Indbragte og færdigbehandlede klager i 2007 i forhold til kommuner

Boligklagenævnet realitetsbehandlede afgørelser i 2007 :