Ansøgningen var indgivet den 17. november 2016, som var inden for perioden fra den 1. juli 2016 til ændringsloven trådte i kraft 1. december 2016.

17/00500

 Det Sociale Ankenævns formand har den 23. oktober 2018 behandlet din klage over afgørelse truffet af Kommunen den 30. juni 2017 om din førtidspension for så vidt angår tilkendelsestidspunktet og truffet følgende

AFGØRELSE

 Kommunens afgørelse ændres, således at du er berettiget til førtidspension fra den 1. juni 2017. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt, og at du får medhold i din klage.

 Sagen afgøres i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af journalnotat af 17. november 2016, at du søgte om førtidspension.

 Det fremgår også af journalnotat, at du fik nyrekræft og lungekræft, og at du er blevet behandlet herfor. Kommunen har modtaget en lægeerklæring fra Rigshospitalet. Kommunen anmodede den 17. november 2016 sygehuset i Byen om en lægeerklæring. Du udfyldte en ansøgning om førtidspension. Det er videre anført i journalnotatet, at sagen skal behandles videre, og at sagsbehandleren skal spørge sin leder om, hvordan sagen skal behandles videre, om den skal for familieudvalget eller behandles som formandsbeslutning. Der er henvist til kapitel 3, § 9, stk. 2, og kapitel 9 § 31 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015.

 Det fremgår af ansøgningsskema af 11. maj 2017, at du igen søgte om førtidspension. Som begrundelse er anført, at du fik kræft i nyre og lunger. Under skoleforhold, uddannelser og tidligere arbejdspladser er anført, at du er gået ud af 10. klasse fra folkeskolen.

 Kommunen traf afgørelse den 30. juni 2017 om tilkendelse af førtidspension med virkning fra den 1. juli 2017.

 Som lovgrundlag henviste kommunen til § 5 og § 6 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.

 Kommunen har ikke anført nogen begrundelse for tilkendelsestidspunktet.

 Du klagede ved brev af 18. juli 2017 til Det Sociale Ankenævn. Du blev første gang syg af kræft i 2015, anden gang i 2016 og tredje gang i 2017. Du holdt derfor op med at arbejde i august 2016, hvor du fik arbejdsmarkedsydelse i 13 uger. Du søgte derefter om førtidspension i november 2016. Lægen skrev om det til kommunen i december 2017.

 I maj 2017 kontaktede du kommunen, da det tog så lang tid for kommunen at svare. Du fik at vide, at dokumentationen fra lægen havde stået for lang tid i kommunen uden at nogen gjorde noget ved det. Kommunen sagde, at du skulle bede om ny dokumentation. Du kontaktede lægen i juni 2017. Du fik at vide, at lægen skrev to gange, da lægen ikke fik svar fra kommunen første gang. Du henvendte dig til kommunen for at få hjælp, da det tog så lang tid for kommunen at svare, men de kunne ikke hjælpe dig.

 Ifølge din klage, fik du løn (førtidspension) den 1. juli 2017, men det var ikke med tilbagevirkende kraft. Du klager derfor til Det Sociale Ankenævn.

 Det Sociale Ankenævn har modtaget akter fra kommunen.

 Der foreligger udtalelse af 27. juli 2015 fra en læge på Rigshospitalet om, at du sygemeldes i 6 uger, da du fik fjernet den ene nyre.

 Der foreligger udtalelse af 10. november 2016 fra en læge på Rigshospitalet om din sygemelding. Det fremgår, at du efter operation for nyrekræft i juli efterfølgende har fået tilbagefald, og at du blev opereret igen 7. november 2016. Der er planlagt yderligere operation efter nytår, idet du der skal have fjernet en svulst i lungen. Du vil derfor være uarbejdsdygtig formentlig til og med januar 2017, afhængigt af hvornår lungeoperationen kommer til at foregå.

 Der foreligger lægeerklæring af 26. maj 2017 fra en læge på sygehuset i Byen. Dine tidligere operationer er nævnt. Derudover fremgår bl.a., at du blev opereret igen i april 2017 og skal til en kontrol CT-skanning tre måneder efter operationen. Du har senest arbejdet, som medhjælper i en vuggestue i august 2016. Du føler dig træt og påvirket af dit forløb og ikke i stand til at genoptage arbejdet. Du har en del smerter i venstre side af brystkassen efter den sidste operation, men anvender ikke smertestillende midler. Du blev for nylig indlagt på grund af halsbetændelse. Som konklusion har lægen anbefalet, at du tilkendes førtidspension.

 Der foreligger formandsbeslutning af 30. juni 2017 om tilkendelse af førtidspension med virkning fra den 1. juli 2017.

 Det fremgår af indstillingen bl.a., at du fik konstateret nyrekræft i juli 2015. At du søgte om førtidspension i maj 2017 og lægeerklæring blev modtaget den 26. maj 2017.

 Som regelgrundlag var der i indstillingen henvist til og citeret § 5, § 6, § 9, stk. 2 og § 31, i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.

Lovgrundlag:

 I henhold til § 31 Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer indtræder retten til førtidspension den 1. i måneden efter, at betingelserne er opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse og tillkendt førtidspension.

 31 blev ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension, som trådte i kraft den 1. december 2016.

 Det fremgår af ændringslovens § 2, stk. 2, at for ansøgning om førtidspension, indgivet i perioden fra og med den 1. juli 2016 til ikrafttræden af ændringsloven indtræder retten til førtidspension den 1. i måneden efter, at ansøgning er indgivet og betingelserne opfyldte.

Vurdering:

 Det Sociale Ankenævns formand finder, at du er berettiget til førtidspension fra den 1. juni 2017.

 Begrundelsen herfor er, at din ret til førtidspension indtrådte den 1. i måneden efter ansøgning var indgivet den 17. november 2016, og betingelserne var opfyldte ved lægeerklæring af 26. maj 2017. Du er derfor berettiget til førtidspension den 1. juni 2017 i overensstemmelse med § 2, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.

 Det Sociale Ankenævns formand har lagt vægt på, at du indgav din ansøgning om førtidspension den 17. november 2016.

 Det Sociale Ankenævns formand skal gøre kommunen opmærksom på, at der i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer ikke stilles krav om, at en ansøgning om førtidspension skal indgives skriftligt eller ved brug af et ansøgningsskema.

 Kommunen burde derfor havde lagt din ansøgning af 17. november 2016 til grund for sin behandling af sagen.

 Det Sociale Ankenævns formand har også lagt vægt på, at betingelserne var opfyldte ved lægeerklæringen af 26. maj 2017, hvor lægen anbefalede, at du tilkendes førtidspension.

 Lægeudtalelserne fra Rigshospitalet fra juli 2015 og november 2016 var sygemeldinger. Det var således ikke lægeerklæringer indhentet med henblik på kommunens behandling af din ansøgning om førtidspension. Det Sociale Ankenævns formand har derfor ikke lagt vægt på disse.

 Kommunen skal derfor udbetale førtidspension fra den 1. juni 2017.

 Det Sociale Ankenævns formand skal over for kommunen bemærke, at det er beklageligt, at kommunen ikke ses at have fulgt op på din ansøgning om førtidspension af 17. november 2016, før du henvendte dig igen i maj 2017.

 Det Sociale Ankenævns formand skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

 Kommunens afgørelse ændres, således at du er berettiget til førtidspension fra den 1. juni 2017.

Domstolsprøvelse:

 I henhold til § 8, stk. 4, i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske indenfor 4 uger fra afgørelsen.

 Venlig hilsen

 Freja Lisby Nielsen

Formand for Det Sociale Ankenævn