Gennemførelsen af liberaliseringen blev der banet vej for da Telestyrelsen den 5. september 2012 traf afgørelse om fastsættelse af prisen på en gros ydelsen Global IP-Transit.

I det meste af verden er telebranchen inde i en dynamisk markedsmæssig og teknologisk udvikling. Det samme gør sig gældende i Grønland. Flere og flere tjenester smelter sammen og de gamle teletjenester udfordres igen og igen af tjenester leveret via internettet. Nye operatører prøver nye modeller af i markedet og eksisterende operatører tilpasser deres produkter til kundernes behov.

Dette stiller store krav til en fortsat tilpasning og målretning af det samlede regulatoriske grundlag på teleområdet for at sikre, de bedste betingelser for opfyldelsen af den telepolitiske målsætning.

Forudsætningen herfor er, at der sker en løbende opsamling af viden og erfaring fra sammenlignelige lande og en systematisk behandling, af de indhøstede erfaringer med de allerede gennemførte danske og færøske teleliberalisering. Telestyrelsen samarbejder derfor aktivt med telemyndighederne på Færøerne og i Danmark.

Som led i de forsatte bestræbelser på i videst muligt omfang af tage højde for udviklingen i telesektoren og fremme, at det samlede retsgrundlag for telebranchen løbende tilpasses og udvikles, er Telestyrelsen i medfør af teleforordningens § 18 pålagt for Naalakkersuisut at forelægge en årsberetning. Beretningen indgår dermed som et væsentligt led i opfyldelsen af Telestyrelsens funktion som rådgiver for Naalakkersuisut om telefaglige spørgsmål.

Beretningen indeholder en generel præsentation af Telestyrelsens aktiviteter samt vision, mission og værdier for styrelsen. Årets faglige resultater omtales og erfaringer med det gældende lovgrundlag for telesektoren, Den strukturelle og teknologiske udvikling som grundlag for en vurdering af konkurrenceniveauet i telesektoren omtales, ligesom beretningen indeholder en redegørelse om Telestyrelsens fastsættelse af prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit og af samarbejdet med Færøerne og Danmark.

Endvidere berøres den retssag, der er anlagt af en tjenesteudbyder på markedet, som berører Telestyrelsens fastsættelse af prisen på samtrafikproduktet Global IP-Transit samt styrelsen som tilsynsmyndighed. Det overordnede mål med denne beretning er således at give et grundlag for overvejelser om eventuelle telepolitiske initiativer. Derfor vil flere emner blive taget op og drøftet undervejs i beretningen, herunder bl.a. Telestyrelsen som uafhængig tilsynsmyndighed og omfanget af Telestyrelsens bemyndigelse til at udfærdige bekendtgørelser.

Under det overordnede mål om ”bedst og billigst”, er der telepolitisk opstillet en forudsætning om, at liberaliseringen skal føre til reel konkurrence samtidig med, at der sikres den fornødne grad af forbrugerbeskyttelse og forsyningssikkerhed samt en optimal udnyttelse af begrænsede ressourcer på teleområdet. Telestyrelsen skal derfor som tilsynsmyndighed sikre, at disse mål udmøntes mest effektivt.

Opfyldelsen af disse målsætninger forudsætter, at der etableres en effektiv uafhængig tilsynsmyndighed på teleområdet.

Telestyrelsen – der blev oprettet i 2008 – har fået til opgave at være denne tilsynsmyndighed.

Rigtig god læselyst!

Nicolai Odgaard Jensen

Styrelseschef