Forbruger

Som forbruger i Grønland har du en række rettigheder, der skal sikre, at du bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen af de erhvervsdrivende.

Klag her

Skema på Sullissivik

Firmatjek

Firmatjeksager På Firmatjek kan du finde de virksomheder, som efter at have tabt en sag i Forbrugerklagenævnet, ikke har efterlevet afgørelsen.

Forbrugerklagenævnet udgivelser

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2004

Forord Kort før årsskiftet 2003/2004 valgtes undertegnede som ny formand for Forbrugerrådet, idet den hidtidige formand, Olga Berthelsen (tidl. Poulsen) på grund af sit daglige arbejde måtte frasige sig formandshvervet i Grønlands Forbrugerråd. Forbrugerrådet, som den 3. december 2004, kunne fejre sit 50 års jubilæum, har fortsat bestræbelserne med at synliggøre Rådet og dets forbrugerarbejde. Forbrugerrådets konsulent fortsatte i 2004 sine betydelige rejseaktiviteter, hvor hun har besøgt kommunale forbrugerudvalg, bygdebestyrelser m.fl. og i samme forbindelse foretaget en række lokale undersøgelser, herunder af datoudløbne varer i såvel private som i Pilersuisoqs butikker. Forbrugerrådets forretningsudvalg har sammen med forbrugerkonsulenten i sommeren 2004 besøgt forskellige byer i Nordgrønland så højt som til Qaanaaq. Målet har været at opnå større synlighed i pressen lokalt, ligesom der under rejsen udfoldedes såvel mødeaktiviteter som undervisning undervejs. Grønlands Forbrugerråd har gennem Fællessekretariatet vedligeholdt samarbejdet med de øvrige nordiske lande og det danske forbrugerråd. Under det nordiske samarbejde er der indledt et særligt vestnordiske samarbejde med Færøerne og Island, herunder iværksat fælles vestnordiske projekter som forventes tilendebragt i løbet af 2005. Det er fortsat strengt nødvendigt, at de bevillingsmæssige rammer for Forbrugerrådet og dets virke løftes, såfremt service og tjenesteydelserne overfor forbrugerne og de kommunale forbrugerudvalg skal forbedres mærkbart, f.eks. gennem hyppigere afholdelse af forbrugerseminarer end hvert fjerde år. Til sidst vil jeg på Rådets vegne byde vores nye forbrugerkonsulent, Ane-Marie Geråe, hjertelig velkommen i sin nye stilling, ligesom jeg vil udtrykke en tak til alle vore samarbejdspartnere i 2004 og de øvrige medarbejdere i Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd – med håbet om, at samarbejdet styrkes og udbygges til gavn for forbrugerne i Grønland. Nuuk, den 23. juni 2005 Nikolaj Ludvigsen Formand for Grønlands Forbrugerråd. 1. lndledning Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om, forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg med de efterfølgende ændringer, og har til opgave at: modvirke urimelige priser og forretningsvilkår arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager,
Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2003

Forord Efter sammenlægningen af Grønlands Forbrugerråd og Konkurrencenævnet har vore medarbejdere fået flere opgaver, og en af følgerne har været, at forbrugerkonsulentens rejseaktiviteter er blevet større. Under rejserne er bygdebestyrelserne i højere grad blevet underrettet om deres opgaver i forhold til forbrugerne. Derudover er der lokalt i Pilersuisoq A/S og de private butikker i byer og bygder blevet ført undersøgelser af datoudløbne varer. Målet om at Forbrugerrådet skal være mere synlig er blevet nået i form af større synlighed i pressen og større møde- og undervisningsaktivitet i nogle byer og bygder. På grund af begrænsede midler økonomisk og personalemæssigt, er muligheden for en større aktivitetsindsats i flere byer og bygder blevet begrænset, selvom behovet er mærkbart. Fællessekretariatet arbejder tættere med forbrugerne, og forbrugernes får hurtigere respons på deres forespørgsler, efter at der er blevet ansat personale med faglig viden. Fællessekretariatets samarbejde med forbrugerne i Vestnorden er blevet større, og vil blive mere styrket i fremtiden. Det skal ikke undlades at bemærke, at nødvendigheden for at tilskud til Rådet bliver taget op til debat med Landstyreområdet, såfremt service og tjenesteydelser skal blive endnu bedre, og hvis forbrugerudvalgene i Grønland skal styrkes, og da målet bør være, at Rådet i større grad end hidtil skal være en rådgivende organ i forhold til Landsstyret. Generelt har Rådet og Sekretariatet i 2003 på trods af begrænsede midler løst deres opgaver i tilfredsstilende grad; jævnfør § 4 i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. Med disse bemærkninger vil jeg på Rådets vegne udtrykke en tak til alle vore samarbejdspartnere i 2003, med et håb om at samarbejdet vil blive endnu mere styrket til gode for forbrugerne i Grønland. Nikolaj Ludvigsen Formand for Grønlands Forbrugerråd. 1. Indledning Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om, forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg og har til opgave at: modvirke urimelige priser og forretningsvilkår arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting rådgive de kommunale
Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2002

Læs mere om hvilke sager Forbrugerklagenævnet især har beskæftiget sig med i 2002
Læs Mere →
Scroll to Top