Konkurrencenævnet

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Der er følgende muligheder når du ønsker at kontakte konkurrencemyndighederne på følgende måder:

  1. skriv en mail til unammineq@nanoq.gl
  2. Udfyld en af vores anmeldelsesskemaer
  3. Whistleblower 

Hvad skal du vide inden du kontakter os?

Generelle henvendelser sendes til unammineq@nanoq.gl som er konkurrencestyrelsens egen mail. 

Ønsker du at anmelde en aftale efter konkurrenceloven eller en aftale om offentlig støtte, skal du udfylde anmeldelsesskemaerne dertil. Skemaerne findes her 

Kontrolbesøg (dawnraids)

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen orienterer ikke om kontrolbesøg hos virksomheder – hverken før, under eller efter kontrolbesøget.

Ved kontrolbesøg lægger Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørende vægt på fortrolighed og hensynet til ikke at eksponere virksomheder unødigt. Vi kan derfor hverken kommentere eller be-/afkræfte kontrolbesøg. Læs mere om kontrolbesøg

Politianmeldelser og sager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

I sager som kan være strafbare, anmelder Forbruger- og Konkurrencestyrelsen de pågældende virksomheder til politiet, dvs. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK rejser i givet fald tiltale ved domstolene.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen orienterer ikke offentligheden, hvis der foretages politianmeldelse i sager. Af hensyn til efterforskningen i konkrete sager hverken kommenterer, be- eller afkræfter vi, om der er foretaget politianmeldelse, eller om sagen fortsat behandles af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Verserende konkurrencesager

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er meget tilbageholdende med at udtale sig om verserende konkurrencesager. I sager, der i forvejen er kendt i offentligheden er det muligt at få en udtalelse om procesforløbet, men som hovedregel angiver vi ikke et præcist tidspunkt for, hvornår en afgørelse vil blive truffet.

Konkurrencenævnet består af 7 medlemmer. Sekretariatsopgaverne for nævnet varetages af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Konkurrencenævnet er i perioden 1.oktober 2020 – 31.maj 2024 sammensat af 

Jacob Hinrichsen (formand)

Terje Sigurdsson 

Tina Lynge Schmidt

Tine Rønde

Anita Hoffer

Jenseeraq Poulsen

Gerth Jakobsen

Offentlig regulering:

Østre Landsrets dom af den 17. oktober 2008: Konkurrencenævnet mod KNI A/S (køb og distribution af øl og vand)

Østre Landsrets dom af den 17. oktober 2008: Konkurrencenævnet mod KNI A/S (olieforhandleraftale)

Grønlands Landsrets dom af den 27. november 2003: Nuuk Imeq A/S mod Konkurrencenævnet

Konkurrencebegrænsende aftaler:

Konkurrencenævnets afgørelse af den 30. oktober 2014: Konkurrenceklausul (ikke-indgrebserklæring)

Konkurrencenævnets afgørelse af den 10. april 2014: Konkurrenceklausul (bindende tilsagn)

Grønlands Landsrets dom af den 25. oktober 2013:  KNI A/S, Polaroil mod Konkurrencenævnet

Retten i Grønlands dom af den 4. april 2012: Anklagemyndigheden mod BJ Entreprise A/S

Retten i Grønlands dom af den 4. april 2012: Anklagemyndigheden mod Kang Total Byg ApS

Retten i Grønlands dom af den 4. april 2012: Anklagemyndigheden mod Permagreen Grønland A/S

Konkurrencenævnets afgørelse af den 3. april 2009: Konkurrenceklausul

Misbrug af dominerende stilling:

Konkurrencenævnets afgørelse af den 22. november 2016: Tele Greenland A/S’ misbrug af dominerende stilling

Retten i Grønlands dom af den 7. oktober 2011: Royal Greenland A/S mod Konkurrencenævnet

Østre Landsrets dom af den 14. december 2006: Konkurrencenævnet mod Air Greenland A/S

Grønlands Landsrets dom af den 12. august 2004: Air Greenland A/S mod Konkurrencenævnet

Fusionskontrol:

Konkurrencenævnets afgørelse af den 10. februar 2020: Pisiffik A/S’ køb af Arctic Retail Group ApS (bindende tilsagn)

Markedsafgørelser:

Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelse af den 9. december 2020: Markedsafgørelse om IP-Transit og accessnet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelse af den 12. oktober 2020: Markedsafgørelse om VoIP-grænsefladen til det offentlige telenet

Konkurrencemyndighedens krav om udlevering af oplysninger:

Grønlands Landsrets dom af den 24. november2009: Greenland Venture A/S mod Konkurrencetilsynet

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015

om regler for anmeldelse af aftaler med videre til Konkurrencenævnet

I medfør af § 8, stk. 2, 2. pkt., § 9, 2. pkt., og § 11, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence fastsættes:

§ 1. Anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, 1. pkt., eller § 11, stk. 4, eller forespørgsel efter § 11, stk. 5, 1. pkt., kan indgives af:

1) Enhver af de virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis.

2) Enhver sammenslutning af virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis, eller inden for hvilken de pågældende vedtagelser eller samordnede praksis er truffet eller finder sted.

3) Enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at indtage en dominerende stilling.

4) Enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at misbruge en dominerende stilling.

Stk. 2. Hvis det kun er en eller enkelte af de deltagende virksomheder, som omhandlet i stk. 1, der indgiver en anmeldelse eller forespørgsel, skal det fremgå af anmeldelsen eller forespørgslen, om de øvrige deltagende virksomheder er blevet underrettet om anmeldelsen eller forespørgslen.

Stk. 3. Ved fælles anmeldelser eller forespørgsler angives en repræsentant, der er bemyndiget til at indsende og modtage dokumenter på vegne af den eller de virksomheder, der indgives en anmeldelse eller forespørgsel for.

§ 2. En anmeldelse eller forespørgsel skal indgives til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Der kan anvendes fysisk eller elektronisk kommunikation. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 3. Anmeldelsen eller forespørgslen skal indgives på en fysisk eller digital kopi af skema K1, og skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K1.

Stk. 2. Konkurrencenævnet kan efter anmodning fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K1, hvis Konkurrencenævnet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

Stk. 3. Senest 10 hverdage fra modtagelsen bekræfter Konkurrencenævnet, at anmeldelsen eller forespørgslen er modtaget.

Stk. 4. Konstaterer Konkurrencenævnet, at oplysningerne i en anmeldelse, forespørgsel eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter Konkurrencenævnet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 5. Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencenævnet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen eller forespørgslen, og som anmelderen har eller bør have kendskab til.

§ 4. En anmeldelse eller forespørgsel får retsvirkning fra det tidspunkt, hvor Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget en fuldstændig og korrekt anmeldelse eller forespørgsel som angivet i § 3.

§ 5. Reglerne træder i kraft den 10. april 2015.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 5. februar 2008 om regler for anmeldelse af aftaler med videre til Konkurrencenævnet.

Konkurrencenævnet, den 10. april 2015

Carl-Aage Skovaa

/

Nicolai Odgaard Jensen

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 10. april 2015

om regler for anmeldelse af offentlig støtte

I medfør af § 12, stk. 5, 2. pkt., i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse efter konkurrencelovens § 12, stk. 5, 1. pkt., kan indgives af:

  1. Vedkommende departement eller kommune, hvorunder tildeling eller administration af støtten hører.
  2. Modtagere af offentlig støtte.

§ 2. En anmeldelse skal indgives til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Der kan anvendes fysisk eller elektronisk kommunikation. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 3. Anmeldelse af offentlig støtte, af de i § 1, nr. 1, nævnte myndigheder, skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K2. Anmeldelse af offentlig støtte, af de i § 1, nr. 2, nævnte modtagere, skal indgives på en fysisk eller digital kopi af skema K3, og skal indeholde de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K3. Begge skemaer er optrykt som bilag til denne meddelelse fra Konkurrencenævnet.

Stk. 2. Konkurrencenævnet kan efter anmodning helt eller delvist fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skemaerne, hvis Konkurrencenævnet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

§ 4. Senest 10 hverdage efter modtagelsen skal Konkurrencenævnet bekræfte, at anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2. Konstaterer Konkurrencenævnet, at oplysningerne i en anmeldelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter Konkurrencenævnet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 3. Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencenævnet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen, og som anmelderen bør have kendskab til.

§ 5. Reglerne træder i kraft den 10. april 2015.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 30. september 2008 om regler for anmeldelse af offentlig støtte.

Konkurrencenævnet, den 10. april 2015

Carl-Aage Skovaa

/

Nicolai Odgaard Jensen

Skema til K1

Anmeld her - Skema til K1

Skema til K2 og K3

Anmeld her - Skema til K2 og K3

Whistleblower

Whistleblower

Konkurrencestyrelsens udgivelser

Konkurrenceretlig problemstilling ved handel med indhandlingsanlæg

Konkurrenceretlig problemstilling ved handel med indhandlingsanlæg Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har de senere år behandlet en række sager om handel

Læs Mere →

Vejledning om dominerende stilling

Læs Mere →

Konkurrenceretlige problemstillinger ved handel med kvoter i fiskeriet

Konkurrenceretlige problemstillinger ved handel med kvoter i fiskeriet En del af fiskeriet i Grønland er reguleret med individuelle omsættelige kvoter. Rejefiskeriet

Læs Mere →

Vejledning om Konkurrencebegrænsende aftaler

Læs Mere →

Henvendelse fra Konkurrencenævnet til Medlem af Naalakkersuisut

Vedr. henvendelse fra Konkurrencenævnet til Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug efter konkurrencelovens § 2, stk. 4.

Læs Mere →

Arctic Retail Group og Pisiffik

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen (herefter også styrelsen) modtog den 18. oktober 2019 en almindelig anmeldelse af Pisiffik A/S’ (herefter benævnt Pisiffik)

Læs Mere →
Scroll til toppen