Udbudsklagenævnet

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Udbudsklagenævnet behandler klager vedrørende overtrædelse af:

Du kan klage til Udbudsklagenævnet, hvis du

 • Har en retlig interesse. Det vil sige, at du har en individuel og væsentlig interesse i sagen
 • Er en af de organisationer og offentlige myndigheder, som Naalakkersuisut tillægger klageadgang.

Hvis en sag har væsentlig betydning for en tredjepart, kan udbudsklagenævnet tillade, at tredjeparten indtræder i sagen på vegne af indklagede eller klageren. Tredjeparten har dog ikke selvstændig klageret.

Klagen og relevante bilag sendes skriftligt til

Senest på klagetidspunktet skal du underrette indklagede skriftligt om klagen. Husk at vedlægge kopi af underretningen, når du klager til udbudsklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen eller beslutningen, som du klager over.

Udbudsklagenævnet kan ikke tilkende en part mere, end parten har påstået. Udbudsklagenævnet tager kun hensyn til forhold, som gøres gældende af parterne.

Sagsbehandlingen begynder, når klageafgiften er betalt.

Betalingsfristen er 4 uger efter klagetidspunktet. Klagen bortfalder uden varsel, hvis klageafgiften ikke betales inden for fristen.  

Klageafgiften indbetales til Forbruger- og Konkurrencestyrelsens konto reg. nr. 6471 kontonr. 1639061. Anfør venligst følgende reference: ”UKN klage [dato for klagen]”.

Beløbstørrelser:

Klage efter udbudsloven: 10.000 kr.

Klage efter tilbudsloven: 1 procent af entreprisesummen, dog højst 100.000 kr.

Udbudsklagenævnet kan afvise klagen, hvis klagen er uegnet til at danne grundlag for sagsbehandling.

Ved afvisning tilbagebetales klageafgiften.

Udbudsklagenævnet giver indklagede en frist til at sende en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder.

Udbudsklagenævnet kan anmode om yderligere oplysninger hos klageren, indklagede eller tredjemand.

Sagen forberedes og afgøres skriftligt. Udbudsklagenævnets formand kan dog tillade mundtlig forhandling.

Afholdelse af eventuelle mundtlige forhandlinger er ikke åbne for offentligheden. Formanden for Udbudsklagenævnet kan dog i særlige tilfælde tillade offentligheden adgang.

Udbudsklagenævnets afgørelse inkl. begrundelse sendes til klageren, indklagede og eventuelt parter, som indtræder i sagen.

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang.

Udbudsklagenævnet kan bestemme, at den tabende part skal betale modparten et beløb til hel eller delvis dækning af dennes omkostninger ved klagesagen. Som udgangspunkt er beløbet højst 75.000 kr. Kun i særlige tilfælde beløbet være højere end 75.000 kr.

Udbudsklagenævnet kan pålægge indklagede at betale erstatning for klagerens lidte tab ved overtrædelse af udbuds- eller tilbudsloven. Erstatning kræver, at klagen indeholder en påstand om erstatning.

Opsættende virkning betyder, at gennemførelse af den påklagede afgørelse skal afvente klagesagens udfald.

Som udgangspunk har klagen ikke opsættende virkning.

Kun i særlige tilfælde tillægger Udbudsklagenævnet en klage opsættende virkning. Opsættende virkning kræver, at klagen indeholder en påstand om opsættende virkning.

Udbudsklagenævnet kan kun tillægge en klage opsættende virkning, hvis:

 • Klager sandsynliggør at kunne få medhold i sagen,
 • Klager ikke har mulighed for at varetage sine interesser på anden vis, hvis klagen ikke tillægges opsættende virkning, og
 • Interesseafvejning af udbyders interesse i, at udbuddet gennemføres, og klagers interesse i opsættende virkning samlet fører til, at der bør tillægges opsættende virkning.

Udbudsklagenævnet kan:

 • Suspendere indklagedes udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en udbudsforretning,
 • Annullere indklagedes ulovlige beslutninger eller udbudsforretning,
 • Udstede påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger i forbindelse med udbudsforretningen.

Bøde kan idømmes, hvis man:

 • Forsætlig eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til udbudsklagenævnet
 • Underlader at efterkomme forbud eller påbud fra udbudsklagenævnet 

Både fysiske og juridiske personer kan pålægges bøde.

Udbudsklagenævnets afgørelser offentliggøres på Forbruger- og Konkurrencestyrelsens hjemmeside.

Udbudsklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed.

Udbudsklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Indbringes Udbudsklagenævnets afgørelse ikke for domstolene inden for denne frist, er afgørelsen endelig.

Udbudsklagenævnet består af 1 formand og mindst 2 sagkyndige medlemmer. Formanden udpeges af landsdommeren i Grønland. De sagkyndige medlemmer udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra offentlige aktører og erhvervslivet.

Følgende er udpeget for funktionsperioden 1. juli 2020 til 30. april 2024:

Formand:

 • Stig Nørskov-Jensen, med suppleant Kasper Skare

Sagkyndige medlemmer:

 • Christine Tønnesen, med suppleant Hans Henrik Olsen, efter indstilling fra Bestyrelsessekretariatet i Formandens Departement
 • Gerth Jakobsen, med suppleant Peter Munch Eriksen, efter indstilling fra kommunerne i forening.
 • Janus Schädler Honoré efter indstilling fra Grønlands Erhverv.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Imaneq 29, 1. sal

3900 Nuuk

aua@nanoq.gl

Whistleblower

Whistleblower

Udbudsklagenævnets udgivelser

Konkurrencenævnets årsberetning 2001

Årsberetningerne fra Konkurrencenævnets gør status over deres aktiviteter i de forgangne år. Læs om forbrugerpolitiske sager, kampagner, projekter årsregnskaber

Læs Mere →

Konkurrencenævnets årsberetning 2000

Årsberetningerne fra Konkurrencenævnets gør status over deres aktiviteter i de forgangne år. Læs om forbrugerpolitiske sager, kampagner, projekter årsregnskaber

Læs Mere →
Scroll til toppen