Udbudsklagenævnet

Udbudsklagenævnets udgivelser

Anmeldelse af fusion

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Per Aarsleff Holding A/S’ (“Per Aarsleff”) erhvervelse af enekontrol i Permagreen Grønland A/S (“Permagreen”). Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencenævnet har godkendt den. Per Aarsleff-koncernen er en generel bygge- og anlægsentreprenør med hovedsæde i Danmark, der beskæftiger sig med en række forskellige grene af entreprenørvirksomhed, herunder gennem en række datterselskaber. Per Aarsleff-koncernen er hjemmehørende i Danmark, men har også aktiviteter i Grønland, herunder gennem datterselskabet Per Aarsleff Grønland ApS (“Per Aarsleff Grønland”) og datterselskabet Ístak Ísland EHF og dennes grønlandske afdeling, Istak Island HF, og datterselskab, Aarsleff-Ístak I/S (“Ístak”). Per Aarsleff-koncernen har overordnet aktiviteter inden for segmenterne anlæg og byggeri i Grønland, herunder både opførelse af bygninger og etablering af infrastruktur. Yderligere information er tilgængelig på www.aarsleff.dk. Permagreen er et grønlandsk entreprenørselskab, der beskæftiger sig med en række forskellige bygge- og anlægsarbejder, herunder både opførelse af bygninger og etablering af infrastruktur. Permagreen udfører byggeri i total-, hoved-, og fagentreprise samt en række mindre regningsarbejder, med egenproduktion i jord-, terræn- og sprængnings-, beton-, murer-, tømrer-/snedker- og malerarbejder i alle afdelinger, samt VVS-installationsarbejder i sine afdelinger i Nuuk og Qaqortoq. Permagreen ejer desuden en andel af anpartskapitalen i Kingo Grønland ApS (“Kingo Grønland”), som udfører nedbrydningsopgaver i Grønland. Yderligere information er tilgængelig på www.permagreen.gl. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 27. september 2021, kl. 12.00. Bemærkninger sendes til: Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Imaneq 29, 1. Sal 3900 Nuuk, Grønland E-mail: aua@nanoq.gl Mrk.: Per Aarsleff Holding A/S’ overtagelse af Permagreen Grønland A/S. Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos jurist Martin Jensen, tlf. (+ 299) 328033 eller msen@nanoq.gl
Læs Mere →

Misbrug af dominerende stilling ved leveringsnægtelse af Bit Stream Access (BSA)

Læs Mere →

Markedsafgørelse om IP-Transit og accessnet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har truffet markedsafgørelse for markederne for IP-Transit og accessnet. Markedsafgørelsen tilføjer nye rettigheder og pligter for operatørerne og koncessionshaver og skal dermed sikre en lige konkurrence på markederne for udbud af bredbåndstjenester. I markedsafgørelsen analyseres markederne for bredbåndstjenester, og Tele Greenland udpeges som udbyder med en dominerende stilling på markederne for engrosprodukterne IP-Transit og accessnet. Når styrelsen udpeger en udbyder med dominerende stilling, skal udbyderen pålægges en eller flere forpligtelser, der skal sikre konkurrencen på markedet. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen pålægger Tele Greenland forpligtelse om netadgang, priskontrol, ikke-diskrimination, transparens og regnskabsmæssig opsplitning. Forpligtelsen om netadgang skal sikre at de øvrige operatører har adgang til de engrosprodukter som er nødvendige for udbud af bredbåndstjenester. I markedsafgørelsen forpligtes Tele Greenland til udbud af netadgangsprodukterne: BitStream Access, fibernet, trådløs access, samhusning, IP-Transit imellem byer og bygder samt ind og ud af landet. Forpligtelsen om priskontrol sikrer, at engrosprodukterne stilles til rådighed for operatørerne til rimelige priser, der dækker omkostningerne som Tele Greenland har til at lavere produkterne. Telestyrelsen prismodel fra 2012 til fastsættelse af prisen på Global IP-Transit videreføres og modellen dækker med markedsafgørelsen samtlige IP-Transit-produkter. Accessnet og samhusnings-produkter prissættes ud fra de historiske omkostninger. Derudover forpligtes Tele Greenland til ikke at måtte etablere prisklemmer og til ikke-diskrimination. Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer, at Tele Greenland ikke må diskriminere. Dette betyder, at Tele Greenland er forpligtet til at sikre, at selskabet stiller sammenlignelige udbydere af bredbåndstjenester og interne afdelinger, datterselskaber eller partnere ens i adgangen til engrosprodukterne. Tele Greenland forpligtes til transparens og regnskabsmæssig opsplitning, hvilket skal sikre at operatørerne har lige adgang til information om produkterne samt at styrelsen kan føre tilsyn med at de øvrige forpligtelser overholdes. Markedsafgørelse sikrer at de nye operatører har adgang til nødvendige engrosprodukter og give mulighed for at operatørerne kan udbyde fiber og trådløse bredbåndsprodukter over Tele Greenlands infrastruktur.
Læs Mere →

Markedsafgørelse om VoIP-grænsefladen til det offentlige telenet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer hermed den første markedsafgørelse efter indførelsen af den sektorspecifikke konkurrenceregulering med ændringen af konkurrenceloven i 2017. Markedet for VoIP-grænseflader til det offentlige telenet har historisk været ureguleret, men med Telestyrelsens fastsættelse af priser og vilkår for en SIP-trunk tjeneste i 2015, blev markedet underlagt regulering. I denne afgørelse analyseres markedet for lokale telefoncentraler (PBX) og markedet for VoIP-grænseflader til det offentlige telenet. En PBX giver mulighed for at have flere (interne) telefoner end (eksterne) telefonlinjer og tillader gratis opkald mellem brugerne. Markedet er kendetegnet ved flere udbydere af PBX-tjenester og er således konkurrenceudsat. For at en PBX har værdi, skal den forbindes til det offentlige telenet. Det offentlige telenet er en del af Selvstyrets eneret, og der er meddelt koncession til Tele Greenland på denne tjeneste. Analysen viser, at konkurrencen på markedet for PBX-tjenester har haft svært ved at udvikle sig hensigtsmæssigt, og at et af problemerne på markedet er adgangen til VoIP-grænsefladen til det offentlige telenet. Styrelsen finder, at der ikke eksisterer en effektiv konkurrence på markedet for VoIP-grænseflader til det offentlige telenet. Tele Greenland A/S, der har monopol på VoIP-grænsefladen, udpeges derfor som udbyder med en dominerende stilling og pålægges forpligtelser til: Netadgang, Ikke-diskrimination og Transparens.
Læs Mere →

AP 95 – Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland

Læs Mere →

Vejledning om sanktionsbortfald og sanktionslempelse

Læs Mere →
Scroll to Top