Renovering af badeværelse

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt af 29. februar 1996, at du flyttede ind i lejligheden, beliggende S, N den 1. marts 1996.

Lejekontrakten indeholder ikke oplysninger om lejemålets standard ved indflytningen.

Ved inspektion på din adresse den 19. august 2010, i andet ærinde, konstaterede inspektøren, at der var sket væsentlig skade på dit badeværelse, idet nogle af fliserne var faldet ned. Inspektøren vurderede, at det skyldtes, at konstruktionen bag væg og gulvfliser havde været under vandpåvirkning længe, og at fliserne som følge deraf var faldet ned. Du oplyste, at det var sket omkring 1. juli 2010.

Inspektøren oplyste dig den 20. august 2010 om, at han anså dit badeværelse som misligholdt, og at regningen for renoveringen ville blive sendt til dig. Baggrunden herfor var, at du ikke havde rettet henvendelse til ham om udbedring af skaden

Du underskrev efterfølgende en skyldnererklæring på 29.505,- kr. for renovering af badeværelset.

Med hensyn til renoveringen af badeværelset besluttede V, at alle klinker og fliser skulle udskiftes. Der blev udført vådrumssikring, lagt gulvklinker og opsat nye fliser på væggene, fuget med hårdfuge og gummifuge.

V har betalt rørarbejdet.

V har ifølge brev til Boligklagenævnet den 17. august 2011 oplyst, at din del af udgiften nedsættes til 27.155.- kr. som følge af, at der på regningen til dig var medtaget rørlæggerarbejde for 2.450.- kr.

Det fremgår af mailkorrespondancen den 2. november 2010 mellem K og Ø, begge V, at der er dryppet vand ned igennem loftet og ned i din lejlighed fra toilettet i lejligheden ovenpå.

Det fremgår desuden af de billeder, som boligselskabet har fremsendt, at rørene i dit badeværelse er meget gamle. Flere steder ser de ud til at være tæret igennem.

Det kan ikke udelukkes, at gennemtæringen har medvirket til vandskaden på dit badeværelse.

Billederne af badeværelset viser et gammelt badeværelse, der ikke ses at være vedligeholdt fra udlejers side.

Du har den 3. november 2010 klaget til Landstingets Ombudsmand over boligselskabets krav om betaling af renoveringen. Ombudsmanden har videresendt klagen til Boligklagenævnet.

Du har i klagen redegjort for forløbet af sagen og har anført, at du følte dig utryg, og at du derfor skrev under på skyldnererklæringen. Du fik oplyst, at hvis du ikke betalte istandsættelsen og samarbejdede med V, ville du kunne blive smidt ud af lejligheden. Du oplyser desuden i klagen, at 14 dage efter istandsættelsen af dit badeværelse begyndte det at dryppe ned gennem cementloftet. Du oplyser, at du ringede til Ø om skaden, men der er stadig ikke sket noget – og nu er det holdt op med at dryppe af sig selv. Du kan se på dit loft, at det har dryppet fra to steder.

I brev til Boligklagenævnet den 17. august 2011 har boligselskabet bl.a. anført, at det generelt er boligselskabets politik, at når der foretages større eller mindre renoveringsarbejder i en bolig – uanset for hvis regning, arbejderne gennemføres – så benyttes lejligheden til at foretage andre større eller mindre vedligeholdelsesarbejder. Dette er også sket her. Dermed sikres dels mest vedligeholdelse for pengene samtidig med, at lejerne generes mindst muligt med f.eks. omflytninger, manglende adgang til køkken, bad og lignende.

Lovgrundlag

Ifølge § 84 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger kan boligklagenævnet bl.a. behandle klager indbragt af lejere vedrørende Vedligeholdelse og istandsættelse efter forordningens § 45.

Ifølge forordningens § 45 har udlejer i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt ved lige.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 skal alle tekniske installationer til afløb, varme, el gas og vand holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar mv. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet skal betale den fulde renovering af dit badeværelse.

Begrundelsen for afgørelsen er, at det er V, der har pligt til at vedligeholde tekniske installationer, herunder faldstammer, rør med videre.

Boligklagenævnet har i denne sag ikke fundet det godtgjort, at skaden skyldes andet end slid og ælde. Det følger derfor af hovedregelsbestemmelsen i § 45, stk. 2, 3. pkt., som opsamler ansvaret for sådanne tilfælde, at det er udlejer, der er forpligtet til at vedligeholde det lejede.

Afgørelsen betyder, at de skader, der opstår som følge af boligselskabet manglende vedligeholdelse af rør og sanitet i badeværelset også påhviler boligselskabet.

V er derfor forpligtet til at afholde udgiften til følgeskaderne på fliser og gulv i dit badeværelse, herunder også de fliser og klinker, som V valgte at udskifte for at undgå fremtidige gener for dig.

Boligklagenævnet skal bemærke, at du burde have reageret og meddelt viceværten eller inspektøren, at der løb vand ned i din lejlighed og derved have begrænset skadens omfang.

Det forhold, at du har undladt at reagere overfor V medfører ikke i sig selv, at du har pligt til at betale udgiften ved renoveringen af badeværelset.

Boligklagenævnet er opmærksom på, at du har underskrevet en skyldnererklæring på istandsættelsesbeløbet. Erklæringen hviler dog efter denne afgørelse på et uafklaret ansvarsgrundlag, ligesom den generelt ikke kan antages at afskære dig din klageadgang.

Afgørelse

Boligselskabet V skal betale den fulde renovering af dit badeværelse.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i tlf. nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

Scroll til toppen