Retablering af væg

og har truffet følgende

Afgørelse:

Person a  skal betale en del af udgifterne ved retableringen af væggen mellem køkken og stue i  person a’s tidligere lejlighed.

Person a  får derfor delvist medhold i din klage.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakt af 15. april 1987, at  person a  flyttede ind i lejligheden, den 15. april 1987.

I 2005 og 2006 søgte person a  boligselskabet om tilladelse til at nedrive en væg mellem køkken og stue i lejligheden. I brev af 10. juni 2005 og 9. oktober 2006 har boligselskabet oplyst  person a  om, at  person a’s ansøgning vil blive godkendt, hvis  person a indbetaler et depositum på 6.000 kroner.  person a indbetalte 6000 kroner i depositum den 20. oktober 2006.

Den 16. april 2010 opsagde  person a  dit lejemål til fraflytning den 31. maj 2010.

Den 31. maj 2010 blev der foretaget fraflytningssyn og udarbejdet fraflytterapport. Det fremgår af fraflytterapporten, at  person a skal betale for opsætning af væg til stue + el-arbejde, og at  person a  har deponeret 6.000 kr.

Den 16. september 2010 modtog  person a  en regning for flytteudgifter på 17.916 kr.

I klagen af 8. februar 2012 anførte , person a at  person a  mener, det ikke kan være rigtigt, at  person a  skal betale ekstra udgifter efter at have boet i boligen i mange år. Boligselskabet har sagt til , person a at  person a havde passet godt på lejligheden og ikke forvoldt skade på den.

I redegørelsen af 15. maj 2012 og i yderligere bemærkninger til redegørelsen af 24. juli 2012 har boligselskabet anført, at der blev givet tilladelse til nedrivning af væggen under forudsætning af indbetaling af et depositum på 6000 kroner, hvilket blev betalt den 20. oktober 2006. Væggen blev nedrevet efter betaling af depositum, og nedrivningen blev betalt af person a.

I den forbindelse henviste Boligselskabet til et brev af 21. august 2006, hvoraf det blandt andet fremgår, at  person a  er indforstået med at føre lejligheden tilbage til det oprindelige ved lejemålets ophør.

Ifølge de vedlagte bilag kostede retablering af væggen 17.916 kroner.

Boligselskabet har endvidere oplyst, at det depositum, person a indbetalte, ikke blev indsat på en særskilt konto, men indgik i din huslejebetaling, hvorfor beløbet ikke var til stede, da  person a  fraflyttede.

Udgifterne til normalistandsættelsen af boligen blev afholdt af boligselskabet.

Lovgrundlag:

Ifølge § 84, stk. 1, nr. 5 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger kan boligklagenævnet bl.a. behandle klager indbragt af lejere vedrørende:
Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

Ifølge forordningens § 50 gælder, at lejeren og dennes husstand samt personer, der af lejeren gives adgang til det lejede, skal overholde de i bilag 4 angivne ordensregler.

Ifølge forordningens bilag 4: Ordensregler gælder følgende:
Ændringer i boligen
Lejer må ikke opstille eller nedtage skillevægge. Heller ikke andre ændringer må foretages i boligen, uden udlejers skriftlige samtykke. Meddeles samtykke til ændringer skal lejer afholde alle udgifter i forbindelse med disse. Ved lejemålets ophør kan ændringerne kræves tilbageført til oprindelig stand. Reetableringen udføres af lejer eller for dennes regning. Ændringer, som er foretaget uden skriftligt samtykke fra udlejer, kan straks ved konstateringen føres tilbage til oprindelig stand for lejers regning.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at  person a  er forpligtet til at afholde udgifterne til retablering af skillevæggen mellem køkken og stue.
Boligklagenævnet har lagt vægt på, at det fremgår af ordensreglerne, at boligselskabet ved lejemålets ophør kan kræve ændringerne tilbageført til oprindelig stand.
Retableringen udføres af lejer eller for dennes regning.
Det vil sige, at boligselskabet ved lejemålets ophør kan kræve, at  person a  tilbagefører de ændringer,  person a  har fortaget i boligen.
Da boligselskabet ikke skal men kan kræve retablering af væggen, er boligselskabet forud eller senest samtidig med tilladelsen forpligtet til at oplyse  person a  om, hvorvidt  person a  skal afholde udgifter til retablering af væggen ved fraflytning.
Boligklagenævnet har lagt vægt på, at boligselskabet den 10. juni 2005 og igen den 9. oktober 2006 oplyste dig om, at væggen skulle retableres ved fraflytning.
Person a  har også selv skrevet i  sin ansøgning i august 2006, at  person a  var indforstået med, at såfremt lejemålet måtte ophøre, skulle lejligheden føres tilbage til det oprindelige.
På denne baggrund vurderer Boligklagenævnet, at  person a  inden nedrivningen af væggen vidste, at  person a ville blive pålagt udgifterne til retablering af væggen ved fraflytning.
Foreløbig tilladelse af 9. oktober 2006, brev nr. x  fra boligselskabet har dog været egnet til at skabe en forventning hos  person a  om, at der henstod 6.000 kr. på en særskilt deponeringskonto til brug for reetablering af  person a’s skillevæg.
På den baggrund nedsættes boligselskabets fraflytningskrav på  person a til 11.916 kr. 

Afgørelse:

Person a skal betale 11.916 kroner af udgifterne til genopsætning af skillevæggen.

Person a  får derfor delvist medhold i  sin klage.

Ved behandlingen af denne sag har medvirket Morten Nornild, Josef Therkildsen, Ken Nyborg og Kenneth Bøjler.

Afgørelsen er enstemmig.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i ltf. nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.
Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (nu selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.
Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:
1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.
Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.
Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.
Stk. 4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

§ 50. Lejeren og dennes husstand samt personer, der af lejeren gives adgang til det lejede, skal overholde de i bilag 4 angivne ordensregler.

Bilag 4.

Ændringer i boligen
Lejer må ikke opstille eller nedtage skillevægge. Heller ikke andre ændringer må foretages i boligen, uden udlejers skriftlige samtykke. Meddeles samtykke til ændringer skal lejer afholde alle udgifter i forbindelse med disse. Ved lejemålets ophør kan ændringerne kræves tilbageført til oprindelig stand. Reetableringen udføres af lejer eller for dennes regning. Ændringer, som er foretaget uden skriftligt samtykke fra udlejer, kan straks ved konstateringen føres tilbage til oprindelig stand for lejers regning.

Scroll til toppen