Fraflytningsafregning

og har truffet følgende

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at person A&B skal betale for normalistandsættelse af boligen og for udskiftning af 2 elpærer, der manglede ved fraflytning af boligen.

Person A&B får således ikke medhold i deres klage, dog nedsættes beløbet vedrørende manglende elpærer.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at person a&b overtog lejligheden den 2. februar 2015. Person a&b står begge på lejekontrakten.

Boligens størrelse er på 60 m², fordelt på 4 beboelsesrum.

Der er ifølge lejekontrakten ikke truffet særaftaler mellem person a&b og boligselskabet vedrørende istandsættelse mv.

overtog lejligheden den 2. februar 2015 og fraflyttede den igen den 1. december 2015.

Den 27. november 2015 blev lejligheden synet af boligselskabet. Ifølge synsrapporten skulle vægge og lofter males 2 gange, og gulvene skulle pudses.

Herudover manglede 2 elpærer, som skulle betales af person a&b.

Synsrapporten er underskrevet af person a den 27. november 2015.

Person a&b henvendte sig til boligselskabet i brev af 8. januar 2016, hvor person a&b anførte, at da persona a&b flyttede ind i lejligheden, lavede person a&b en liste over fejl og mangler. Listen var imidlertid ikke medtaget ved synet af lejligheden. I brevet har persona a&b stillet følgende spørgsmål til boligselskabet:

  1. Hvorfor bogligselskabet har undladt, de fejl der stod på listen – at person a&b ikke skulle male lejligheden, når person a&b flyttede, og person a&b havde derfor kun vasket lejligheden.
  2. Person a&b havde på listen anført, at lysskærmen også var gået i stykker, da person a&b flyttede. Person a&b ønskede herfor at vide, hvorfor de skulle betale foden.
  3. Persona a&b ønskede at få oplyst, hvorfor person a&b i november havde modtaget en ekstra regning på 1.700,- kr.
  4. Person a&b kunne kun male stuen med den maling person a&b have modtaget fra boligselskabet, da lejligheden ikke var malet, da person a&b flyttede ind.

Boligselskabets inspektør har i brev af 3. februar 2016 henvist til, at stuen skulle males to gange, da I havde malet væggene lyserøde. Dertil kom, at der var huller i flere vægge. Inspektøren bemærker, at billeder, der var medsendt klagebrevet, vedrører renovering af køkkenet og af nogle affaldscontainere.

Boligselskabet har den 11. maj 2016 yderligere kommenteret person a&b’s klage. Det fremgår heraf vedrørende mangellisten, at det ikke er alle mangler ved det udlejede, som der er midler til at udbedre. Der henvises i brevet til, at person a&b ikke skal betale for en lampefod, idet udgiften til elektrikeren alene vedrører to manglende pærer i huset.

Med hensyn til person a&b’s bemærkninger om en ekstra regning henviser boligselskabet til, at der er indbetalt 1.785,- kr. den 10. november og 1000,- kr. den 18. november. Beløbene dækker person a&b’s husleje for november måned.

Videre har Boligselskabet anført, at såfremt person a&b ikke var indforstået med synsrapporten, burde person a&b have bemærket det i den forbindelse.

Ifølge flytteafregningen af 27. januar 2016 skulle person a&b betale i alt 6.285 kr. til boligselskabet. Beløbet er opstået således:

Ifølge afregningen udgjorde udgiften til maler 14.610,00 kr. Med fradrag af depositum på 9.357,-kr. og fradrag i udgiften til normalistandsættelse på 1.461.- kr. skulle person a&b betale 3.792,- kr. i istandsættelsesomkostninger.

Dertil kommer, at person a&b skulle betale for de manglende pærer, 935,- kr. og restgæld som følge af manglende indbetaling af depositum, 1.558,- kr. person a&b’s gæld til boligselskabet blev således opgjort til 6.285,- kr.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, at alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde el-kontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 3, at i lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af samme forordnings § 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at  person a&b skal betale for normalistandsættelse af boligen med i alt 3.792,- kr.

Begrundelsen herfor er, at der ved fraflytning skal foretages hvidtning af lofter, maling af vægge, ligesom gulvene skal fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet finder, at der ikke foreligger dokumentation for, at lejligheden ikke var normalistandsat, da  person a&b flyttede ind i den.

Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er bemærkninger herom i lejekontrakten, ligesom  person a&b heller ikke fremkom med oplysninger herom, da lejligheden blev synet.

Boligklagenævnet finder videre, at  person a&b skal betale den resterende del af  depositum på 1558,- kr.

Endelig finder Boligklagenævnet, at  person a&b skal betale for de manglende pærer i lejligheden, dog med et mindre beløb, skønsmæssigt fastsat til 540,- kr. svarende til 1 times montørarbejde, kørsel og 2 pærer.

Boligklagenævnet skal i den forbindelse bemærke, at udskiftning af ødelagte eller manglende standardpærer i boligen påhviler lejer i lejeperioden.  Boligklagenævnet betragter derfor ikke de manglende pærer som misligholdelse af boligen.

Person a&b’s gæld til boligselskabet  udgør således i alt 5.890,- kr.

Med henvisning til  person a&b’s bemærkninger om mangellisten, som  person a&b udfyldte ved indflytningen i lejligheden, skal Boligklagenævnet oplyse, at person a&b ikke bliver afkrævet noget beløb, som vedrører mangler, der fremgår listen.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som dels skyldes administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke har været udpeget et nævn.

Person a&b har ret til at få  deres  gebyr tilbagebetalt.  Person a&b bedes derfor ved telefonisk henvendelse hertil oplyse, hvilken konto beløbet ønskes indsat på.

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder herved delvis boligselskabet’s  afgørelse.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

§78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

§79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig.

Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

Scroll til toppen