berettiget til at overtage lejemålet

og har truffet følgende

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at person x er berettiget til at overtage lejemålet vedrørende boligen, beliggende, vej xxy.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Redegørelse:

Person x’s mor, person Y var ifølge lejekontrakt lejer af boligen vej xxy

Person x og mor søgte den 17. april 2018 sammen Boligselskabet XX om, at person x kunne overtage lejemålet.

Boligselskabet traf ikke afgørelse, inden person x’s mor afgik ved døden den 22. april 2018.

Person x genfremsatte derfor selv sin ansøgning.

I tiden op til person x’s mors dødsfald havde person x fælles bopæl med sin mor.

I brev af 7. maj 2018 meddelte boligselskabet person x afslag på dette. I sin afgørelse henviste boligselskabet til, at det efter § 60 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger er et krav, at man skal have haft fælles husstand med lejer i mindst 2 år for at kunne fortsætte lejemålet.

Boligselskabet XX meddelte person x derfor afslag, med den begrundelse, at person x havde haft bopæl på adressen under 2 år.

Person x har den 15. maj 2018 klaget til Boligklagenævnet over, at Boligselskabet har givet person x afslag på, at overtage lejemålet.

Person x oplyser i sin klage, at person x har boet på vej xxy, siden person x var barn. Person x flyttede adresse, for at person x’s mor kunne få hjælp fra det offentlige, selvom person x fortsat blev boende på vej xxy.

Ifølge Folkeregisteret boede person x og mor sammen på forskellige adresser fra sin fødsel i 19xx og indtil 6. januar 2009.

De boede derefter sammen igen på adressen vej xxy fra 8. juni 2009 til 25. november 2014, og endelig fra 17. april 2018 til 22. april 2018.

Lovgrundlag:

Det følger af § 60 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at ved en lejers død har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet på de hidtidige vilkår.

Samme ret har en person, der ikke er medunderskriver på lejekontrakten, men som i mindst 2 år har haft fælles husstand med lejeren, jf. dog § 63, stk. 3.

Vurdering:

Boligklagenævnets flertal finder, at du har ret til at overtage lejemålet vej xxy efter sin mor.

Begrundelsen herfor er, at person x (som nu er xx år gammel) boede sammen med sin mor, da hun afgik ved døden. Person x har haft fælles husstand med sin mor i over 23 år på adressen vej xxy.

Det er ikke et krav i loven, at man skal haft fælles bopæl i de seneste 2 år forud for det aktuelle dødsfald. Det er ej heller i bemærkningerne til loven forudsat, at de to års fælles bopæl skal være umiddelbart op til dødsfaldet.

Boligklagenævnet forudsætter dog, at man skal have fælles bopæl, da dødsfaldet indtrådte.

Person x opfylder således kravet om at have haft fælles bopæl med sin mor i 2 år, og person x har derfor ret til at overtage sin mors lejemål.

Et mindretal i Boligklagenævnet finder, at person x ikke er berettiget til at overtage lejemålet vej xxy efter sin mor.

Begrundelsen herfor er, at person x ikke har haft fælles husstand med sin mor i minimum de seneste 2 år forud for hendes død. Det forhold, at det af lovteksten ikke fremgår, at der skal være tale om de seneste to år, er efter mindretallets opfattelse uden betydning, idet hensigten med lovbestemmelsen forudsætter dette.

Der træffes afgørelse ud fra stemmeflertallet.

Afgørelse:

Boligklagenævnet ændrer boligselskabets afgørelse, således at person x har ret til at overtage sin mors lejemål på adressen vej xxy.

Person x har ret til at få sit gebyr tilbagebetalt. Person x bedes derfor oplyse, på hvilket kontonummer person x ønsker gebyret indbetalt.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Når Boligklagenævnets afgørelse indebærer, at udlejer har pligt til at foretage visse handlinger, som det her er tilfældet, skal dette ifølge § 11 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed ske senest 2 uger efter, at Boligklagenævnets afgørelse er kommet frem.

Det betyder, at boligselskabet inden 2 uger skal udarbejde en lejekontrakt til person x vedrørende lejemålet.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86 stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i

Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Boligselskabet XX

Scroll til toppen