Sag om forlængelse af fremleje

SAGSFREMSTILLING

Den 7. juli 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over lejers afslag på ansøgning om forlængelse af fremleje. Lejer har den 2. august 2006 indbetalt 150 kroner for behandling af klagen.

Det fremgår af sagen, at lejemålet er en almindelig offentlig udlejningsbolig.

Lejer er med virkning fra den 1. februar 2005 og længst til og med 31. december 2009 ansat i en virksomhed i x by. Lejer har i forbindelse med sit job i x by fået orlov fra sin stilling i y by i perioden fra 1. februar 2005 og senest til og med 31. december 2009.

Lejer har med tilladelse fra ejer fremlejet sin bolig indtil den 1. juli 2006. Lejer har den 23. juni 2006 ansøgt udlejer om forlængelse af fremleje fra den 1. juli 2006 og så lang tid som muligt under hensyn til lovgivningen. Udlejer har ved brev af 7. juli 2006 meddelt afslag på ansøgning om forlængelse af fremleje.

Udlejer har den 16. august 2006 fået forelagt lejers klage med bilag til udtalelse. Her­efter er modtaget svarskrivelse af den 28. august 2006, hvori udlejer fastholder, at afslaget på fremleje meddelt ved brev af 7. juli 2006 til lejer var korrekt.

AFGØRELSE

Jf.§ 84, stk. 1, nr. 6, fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog at udlejers afslag af 7. juli 2006 på ansøgning om forlængelse af fremleje på det foreliggende grundlag var korrekt.

I det følgende gengives i anonymiseret form de 3 afgørelser, som blev truffet af bolig­klagenævnet den 8. november.

BEGRUNDELSE

Fremleje i en periode ud over 12 måneder kan alene ske, når lejerens fravær er mid­lertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyt­telse hos lejeren selv eller en person, der tilhører lejerens husstand, jf.§ 58, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Lejerens ansættelse i en virksomhed i x by har ikke karakter af en midlertidig forflyt­telse, dette uanset at lejer er meddelt orlov fra sin stilling i en virksomhed i y by. Lejer har frivilligt og uafhængigt af sit job i y by søgt stillingen i x by.

Nævnet har ikke lagt vægt på, at den nordiske retsstillingsaftale opfordrer de nordi­ske landes regeringer til at give medarbejdere orlov mod, at de gør tjeneste i en anden nordisk virksomhed, da retten til orlov er uden sammenhæng med retten til fremleje.

Nævnet har endvidere ikke lagt vægt på oplysningerne om, at ejendommen, hvori lej­ligheden er beliggende, er under omdannelse fra offentlige udlejningsboliger til pri­vate ejerboliger, da det forhold ikke berører retten til fremleje.

Scroll til toppen