Sag om fraflytningsopgørelse 8

SAGSFREMSTILLING

Lejer påbegyndte lejemålet d. 1. november 2004 og opsagde det til fraflytning d. 31. marts 2006. Lejemålet er en personalebolig i en offentlig udlejningsejendom bestå­ende af 4 rum på i alt 80 kvm.

I forbindelse med indflytningen blev der udarbejdet en mangelliste, som er under­skrevet af lejer og udlejer d. 15. november 2004. Udover de i mangellisten nævnte mangler, fremstod lejemålet som normalistandsat ved indflytning i relation til maling og hvidtning af vægge og loft.

Efter modtagelse af lejers opsigelse i februar måned 2006, rettede udlejer ved skri­velse af d. 27. marts 2006, henvendelse til lejer bl.a. med henblik på at aftale tid for besigtigelse af boligen i forbindelse med fraflytning samt med oplysning om, at lejers valgmulighed mellem at foretage normalistandsættelsen selv eller at lade administra­tor foretage denne for lejers regning. Besigtigelsen afholdtes d. 30. marts 2006, hvor både lejer og udlejer deltog og underskrev besigtigelsesrapporten. Ifølge besigtigel­sesrapporten skulle vægge og lofter i soveværelse, stue, køkken og indvendig trappe males. Udlejer indhentede tilbud hos et malerfirma, som lød på 13.400 kroner.

Ved skrivelse af d. 19. maj 2006 fremsendte udlejer, på opfordring fra lejer, endelig afregning til lejer, hvorefter det af lejer indbetalte depositum på 5.592 kroner blev modregnet i udgifterne til normalistandsættelsen, ligesom administrators successive overtagelse af normalistandsættelsen i alt 2.278 kroner, blev modregnet i udgifterne til normalistandsættelsen. Samlet opkrævedes lejer således 5.530 kroner for norma­listandsættelse af lejemålet.

Udlejer har den 15. juni 2006 fået forelagt lejers skrivelse med bilag til udtalelse. Ved skrivelse af d. 27. juli 2006 er udlejer fremkommet med sine bemærkninger til den indbragte klage. Udlejer er fremkommet med supplerende oplysninger ved e-mail af d. 25. august 2006. udlejer fastholder, at udgifterne til normalistandsættelse er rimelige og korrekte.

AFGØRELSE

Jf.§ 84, stk. 1, nr. 7, fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog at udgiften til indvendig maling på 13.400 kroner, som beror på et uvildig indhentet tilbud, skal afholdes af lejer. Den af udlejer fremsendte endelige afregning af d. 19. maj 2006 er korrekt og lejer skylder således udlejer 7.741 kroner. Beløbet udgør normalistandsættelse 5.530 kroner samt skyldig husleje 2.211 kroner. Beløbet skal betales senest 14 dage efter denne afgø­relse er meddelt parterne.

BEGRUNDELSE

Udlejer har alene med 4 dages varsel indkaldt lejer til besigtigelse af boligen i forbin­delse med fraflytning og har således ikke overholdt 7-dages fristen i§ 79, stk. 1, sid­ste pkt. i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005. Men allerede fordi lejer deltager i besigtigelsen af boligen, er besigtigelsen gennemført med lejers accept og dermed lovligt gennemført. I øvrigt kan den anførte 7-dages frist fraviges af udlejer til skade for lejer uden det får konsekvens for udlejer, fordi lejeforordningen ikke indeholder et forbud mod, at udlejer fraviger fristen.
Endvidere kan det ikke lægges til grund, at lejer har anmodet udlejer om en overslags­pris for de arbejder, der skulle udføres i lejemålet som led i normalistandsættelsen i forbindelse med lejers fraflytning, jf.§ 79, stk. 2, sidste pkt.
Desuden anses 13.400 kr. som et rimeligt beløb for indvendig maling af en lejlighed på 80 kvadratmeter.
Endelig er det lejers ansvar at holde sig bekendt med gældende lovgivning og dermed også reglerne i kapitel 12 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005.

Scroll til toppen