Fraflytningsopgørelse 3

Sagsfremstilling

Lejer har d. 6. november 2006 sendt en klage til Boligklagenævnet. Lejer har den 4. december 2006 indbetalt klagegebyr på 150 kr., samt eftersendt klagen, der er modtaget i Boligklagenævnet d. 12. december 2006. Lejer klager over størrelsen på udgiften til normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning.

Lejer påbegyndte lejemålet d. 1. august 2005 og fraflyttede lejemålet d. 1. juli 2006. Forinden lejers indflytning blev der af udlejer foretaget en besigtigelse af lejemålet d. 20. juli 2005. Lejer deltog ikke i besigtigelsen.

Udlejer udarbejdede i forbindelse med besigtigelsen en indflytningsrapport, som alene er underskrevet af udlejer.

I forbindelse med indflytning er der ikke fremkommet oplysninger om, at lejemålet ikke skulle være normalistandsat ved indflytningen, dog undtaget et fugtskadet loft i badeværelset.

Lejer har d. 6. august 2005 underskrevet en mangelliste, som er afleveret til udlejer. Manglerne vedrører bl.a. defekt på døre, lister, WC og badeværelsesfliser. Udover et fugtskadet loft i badeværelset nævner mangellisten ikke mangler ved normalistandsættelsen.

I forbindelse med fraflytning af lejemålet blev der afholdt besigtigelse d. 3. juli 2006. Samtidig blev der udarbejdet en fraflytterrapport, som er underskrevet af lejer og udlejer. Af denne fremgår, at der som led i normalistandsættelsen skal males i entreen og i to værelser. Dog fremgår det af samme fraflytterrapport, at det ene værelse er på 72 kvadratmeter.

Af fraflytningsopgørelsen, som er fremsendt til lejer d. 5. oktober 2006 fremgår, at den samlede udgift til normalistandsættelse er 17.110 kroner, heraf skal lejer betale 89 procent, da lejer har beboet lejemålet i 11 måneder. Herudover fremgår det, at lejer skal betale 510 kroner for misligholdelse iht. synsrapport.

Af malerkontrakt af d. 4. juli 2006, som danner grundlag for beløbet, som er opkrævet lejer for normalistandsættelse fremgår, at ud af det samlede beløb på 17.110 kroner, så hidrører 12.310 kroner fra maling af vægge og lofter, 3.240 kroner hidrører fra gulvlakering og 1.560 kroner hidrører fra vådrumsbehandling.

Udlejer har d. 13. december 2006 fået forelagt lejers klage til udtalelse med frist på 3 uger. Ved skrivelse af d. 7. januar 2007 har udlejer anmodet om fristforlængelse til at svare. Ved skrivelse af d. 8. januar 2007 har Boligklagenævnet meddelt fristforlængelse indtil d. 22. januar 2007. D. 15. januar 2007 har udlejer svaret og redegør for proceduren i forbindelse med fraflytning af lejemål ligesom udlejer oplyser, at der aldrig er modtaget en mangelliste fra lejer, og at der ikke eksisterer en indflytningsrapport eller andre oplysninger i lejers boligmappe.

Ved skrivelse af d. 17. januar 2007 er udlejers skrivelse forelagt lejer til udtalelse. Den 13. februar 2007 har Boligklagenævnet rykket lejer for svar. Lejer har svaret senere samme dag. Lejer har blandt andet fastholdt, at lejer i forbindelse med indflytningen har sendt en 2 siders mangelliste til udlejer. Ved skrivelse af d. 19. februar 2007 er lejers svar forelagt udlejer til udtalelse. Udlejer har svaret d. 28. februar 2007, men har ikke kunnet oplyse sagen yderligere. D. 6. marts 2007 har Boligklagenævnet endnu engang anmodet udlejer om at fremskaffe indflytningsrapporten. Ved skrivelse af d. 20. marts 2007 er indflytningsrapporten samt andre bilag vedrørende lejers lejeforhold fremsendt til Boligklagenævnet, herunder malerkontrakt i forbindelse med normalistandsættelse af lejemålet.

Boligklagenævnet har behandlet sagen på nævnsmøde den 19. april 2007. På nævnsmødet er et nævnsmedlem blevet erklæret inhabil, hvorfor der ikke er blevet truffet afgørelse i sagen. Sagens behandling er blevet udskudt til et nyt nævnsmøde, hvor det inhabile nævnsmedlems suppleant er blevet indkaldt.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 7, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt, at udlejer skal tilbagebetale lejer 4.423,30 kroner, som er opkrævet lejer uretmæssigt for normalistandsættelse af lejemålet.

Begrundelse

Fraflytterrapporten af d. 3. juli 2007, som er underskrevet af lejer og udlejer danner grundlag for hvor meget udlejer kan opkræve lejer for normalistandsættelse. Af fraflytterrapporten fremgår ikke, at der er sket misligholdelse af lejemålet. Ej heller fremgår, at gulvene skal lakeres eller at der skal ske vådrumsbehandling. Det fremgår alene af fraflytterrapporten, at lejer skal betale for malerarbejder og 2 timers rengøring á 170 kr. Boligklagenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at der med malerarbejder i fraflytterrapporten menes malerarbejder af hele lejemålet.

Udlejer kan kun kræve, at lejer betaler for normalistandsættelse i det omfang det præcist er nævnt i fraflytterrapporten og når det pågældende arbejde henhører under begrebet normalistandsættelse, dvs. hvidtning af lofter, maling af vægge, rengøring og nylakering af gulve, forudsat de ikke allerede fremstår nylakerede, jf. § 77, stk. 1, i lejeforordningen.

I fraflytningsopgørelsen af d. 5. oktober 2006 er misligholdelse af lejemålet, lakering af gulve samt vådrumsbehandling samlet opgjort til 5.310 kroner, som ikke skal dækkes af lejer, da arbejderne ikke er nævnt i fraflytterrapporten.

Da lejer har beboet lejemålet i 11 måneder, skal kun 89% af 5.310 kroner tilbageføres til lejer, dvs. 4.725,90, jf. §§ 77, stk. 1, og 78, i lejeforordningen.

Hertil kommer at lejer ifølge fraflytterrapporten skal betale 340 kr. for rengøring. Da lejer har beboet lejemålet i 11 måneder, skal lejer kun afholde 89% af udgifterne til rengøring, dvs. 302,60 kr. jf. §§ 77, stk. 1, og 78, i lejeforordningen.

Samlet skal udlejer således tilbageføre 4.725,90 kr. – 302,60 kr., i alt 4.423,30 kr. til lejer.

Scroll til toppen