Fraflytningsopgørelse 6

Sagsfremstilling

Ved skrivelse modtaget i Boligklagenævnet den 7. marts 2007 har lejer indbragt en klage over størrelsen på udgifterne til normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning. Lejer har i klagen vedlagt en kopi af besigtigelsesrapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med lejers fraflytning.

Lejer påbegyndte lejemålet den 1. januar 2005 og opsagde lejemålet til fraflytning den 30. maj 2006.

Lejemålet er en personalebolig. Det fremgår ikke af sagen hvor stort lejemålet er.

Der foreligger ikke oplysninger om, at der er udarbejdet en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning. Efter lejers fraflytning den 30. maj 2006 blev der den 1. juni 2006 udarbejdet en besigtigelsesrapport hvoraf fremgår, hvilke arbejder der skal laves i lejemålet. Besigtigelsesrapporten er kun underskrevet af udlejer.

Udlejer har den 21. marts 2007 fået forelagt lejers klage til udtalelse og er den 12. april 2007 blevet rykket for svar. Boligklagenævnet har i sin oprindelige skrivelse til udlejer præciseret, at udlejer bedes fremsende relevant dokumentation fra lejers boligmappe, herunder særligt kopi af indflytningsrapporten. Udlejer har svaret i sagen den 20. april 2007 og fastholdt, at det opkrævede beløb hos lejer for normalistandsættelse, er korrekt. Udlejer har ikke fremsendt kopi af indflytningsrapporten.

Boligklagenævnet afsluttede sin sagsbehandling den 25. maj 2007.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 7, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem fandt, at udlejer ikke kan kræve betaling for normalistandsættelse, hvorfor indbetalte fulde depositum skal tilbagebetales til lejer senest 14 dage efter at denne afgørelse er meddelt parterne. Eventuelt opkrævet beløb hos lejer, udover indbetalt depositum, skal ligeledes tilbagebetales.

2 nævnsmedlemmer fandt, at der ikke kan træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Begrundelse

I medfør af § 28, stk. 2, i landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger med senere ændringer, som gjaldt på tidspunktet for lejers indflytning, har udlejer pligt til at lave en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning og jf. § 79, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) har udlejer pligt til at lave en besigtigelsesrapport i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet. Besigtigelsesrapporten skal underskrives af lejer og udlejer i forbindelse med besigtigelsen. Undladelse af at udarbejde indflytningsrapport og besigtigelsesrapport er ikke sanktioneret, men kan efter omstændighederne indebære bevismæssig skadevirkning for udlejer for eksempel i fraflytningssituationen.

Boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem udtalte, at der ikke i sagen er fremlagt dokumentation for, at der var udarbejdet indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning. Endvidere kan det konstateres at besigtigelsesrapporten alene er underskrevet af udlejer.

Jf. § 77, stk. 3, i lejeforordningen skal lejer aflevere lejemålet i samme stand som lejer modtog det, når lejemålet ikke var normalistandsat ved indflytningen. Boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem lagde til grund, at lejer har afleveret lejemålet i mindst samme stand, som lejer har modtaget det.

Da udlejer har undladt at lave indflytningsrapport eller på anden måde kan godtgøre, at lejemålet var normalistandsat ved indflytning, finder Boligklagenævnets formand og 1 nævnsmedlem derfor, at grundlaget for opkrævning af et beløb hos lejer til normalistandsættelse ikke er til stede.

I den forbindelse er det uden betydning, at udlejer har fremsendt en tilbudsliste til lejer, hvoraf det fremgår, at vægge og lofter i lejemålet er blevet malet for i alt 11.500 kroner. Det er ligeledes uden betydning, at udlejer har fremsendt en fraflytteropgørelse til lejer, hvoraf det fremgår at lejers andel af normalistandsættelsen i alt beløber sig til 9.545 kroner, da lejer har boet i lejemålet i 17 måneder.

2 nævnsmedlemmer fandt, at der skal indhentes yderligere oplysninger, blandt andet oplysninger om hvorvidt lejer var indkaldt til besigtigelse i forbindelse med fraflytning før der kan træffes afgørelse i sagen.

Scroll til toppen