Fraflytningsopgørelse 5

Sagsfremstilling

Ved skrivelse af d. 25. januar 2007 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over størrelsen af udgifterne til normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning. Lejer har den 27. februar 2007 indbetalt 150 kroner for behandling af klagen.

Lejer påbegyndte lejemålet d. 15. august 2004 og opsagde lejemålet til fraflytning d. 1. december 2006.

Lejer oplyser og dokumenterer i sin klage, at besigtigelsesrapporten, som d. 24. oktober 2006 blev underskrevet af lejer og en repræsentant for udlejer i forbindelse med lejers fraflytning, efterfølgende er blevet ændret af udlejer. I besigtigelsesrapporten af d. 24 oktober 2006 fremgår det, at lejer skal betale for at gulvet slibes og at lejligheden males 1 gang. Der skal males i vindfang og i stuen. Ændringen består i, at udlejer efterfølgende har foretaget nogle tilføjelser i besigtigelsesrapporten, så det fremgår, at lejer skal betale for at gulvet slibes, og at lejligheden males to gange. Der skal nu males i entre, badeværelse, stue, værelse 1 samt værelse 3. Derudover skal to døre males (stuedør og dør til wc).

Lejer har fremsendt kopi af den oprindelige besigtigelsesrapport samt kopi af den ændrede besigtigelsesrapport, som dannede grundlag for udlejers efterfølgende opkrævning hos lejer for normalistandsættelse.

Udlejer har d. 1. marts 2007 fået forelagt lejers klage til udtalelse og er d. 28. marts 2007 blevet rykket for svar. Boligklagenævnet har i sin rykkerskrivelse præciseret, at der vil blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag, såfremt udlejer ikke svarer inden udløbet af svarfristen d. 19. april 2007. Udlejer har ikke reageret på Boligklagenævnets henvendelser inden d. 19. april 2007. Den 2. maj 2007 svarer udlejer, at det er korrekt, at udlejer har ændret i den underskrevne besigtigelsesrapport. Udlejer fremfører, at den efterfølgende ændring er foretaget af hensyn til lejer for at mindske dennes udgifter til normalistandsættelse. Boligklagenævnet afsluttede sin sagsbehandling d. 19. oktober 2007.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 7, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt, at udlejer alene kan kræve betaling for normalistandsættelse i henhold til de arbejder, der skal laves for lejers regning, jf. besigtigelsesrapporten underskrevet af lejer og udlejer den 24. oktober 2006. Udlejer skal således tilbagebetale lejer et beløb på 1.070 kroner, svarende til depositum minus et skønsmæssigt fradrag af én gang maling og gulvbehandling. Beløbet skal betales senest 14 dage efter at denne afgørelse er meddelt parterne. I beløbet skal der ske fradrag for eventuelt allerede tilbagebetalt depositum.

Begrundelse

I medfør af § 47, stk. 2, i lejeforordningen har udlejer pligt til at lave en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning og jf. § 79, stk. 2, i lejeforordningen har udlejer pligt til at lave en besigtigelsesrapport i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet.

Jf. § 77, stk. 3, i lejeforordningen skal lejer aflevere lejemålet i samme stand som lejer modtog det, når lejemålet ikke var normalistandsat ved indflytningen. Boligklagenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at lejer og udlejer ikke er uenige om, at lejer skal betale for normalistandsættelse af lejemålet i henhold til de arbejder, der er aftalt i besigtigelsesrapporten underskrevet den 24. oktober 2006 af lejer og udlejer. På den baggrund danner besigtigelsesrapporten af 24. oktober 2006 grundlag for det beløb, som udlejer kan opkræve for normalistandsættelse hos lejer.

For så vidt angår besigtigelsesrapporten har udlejer ændret i den, efter lejer har underskrevet den. Den ændrede besigtigelsesrapport, fremsendt til lejer som dokumentation for det opkrævede beløb for normalistandsættelse, er derfor ikke gyldig.

Nævnet skal supplerende udtale, at nævnet finder det meget kritisabelt, at udlejer efterfølgende ændrer i et dokument, som er underskrevet af lejer og en repræsentant for udlejer.

Scroll til toppen