Sag om fraflytningsopgørelse 2

Sagsfremstilling

Den 31. maj 2007 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet. Lejer klager over størrelsen af udgiften for normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning. Lejer har den 29. juni 2007 indbetalt klagegebyr på 150 kr.

Lejer påbegyndte lejemålet d. 15. januar 2006 og fraflyttede lejemålet d. 1. januar 2007. Der forefindes ingen indflytningsrapport ved lejers påbegyndelse af lejemålet.

Lejer oplyste i klagen den 31. maj 2007, at der ved indflytning var udført normalistandsættelse af væggene i form af maling.

Efter lejers fraflytning af lejemålet blev der afholdt besigtigelse d. 20. februar 2007, hvor en fraflytningsrapport blev udarbejdet. Fraflytningsrapporten blev underskrevet af udlejer alene. Af denne fremgår det blandt andet, at lofter og vægge i flere rum skal males.

Udlejer har d. 3. juli 2007 fået forelagt lejers klage til udtalelse. Udlejer har efter en erindringsskrivelse afgivet en svarskrivelse d. 26. august 2007. Udlejer oplyser at der ikke forefindes indflytningsrapport og at der heller ikke forefindes en fraflytningsrapport fra tidligere lejer. Ved udlejers skrivelse er der vedlagt bilag i form af Synsrapport/fraflytterrapport I og II.

Lejer har d. 5. september 2007 fået forelagt udlejers svarskrivelse af 26. august 2007 til udtalelse. Lejer har svaret d. 11. september 2007, men har ikke oplyst sagen yderligere.

Boligklagenævnet afsluttede sin sagsbehandling d. 30. oktober 2007.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 7, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (Lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen for så vidt angår størrelsen på udgiften for normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt, at udlejer kan kræve betaling for normalistandsættelse, da lejer har bekræftet, at boligen var normalistandsat ved indflytning. Lejer skal derfor dække sin andel af normalistandsættelsen ved fraflytning af lejemålet. Boligklagenævnet lægger til grund, at der er indkaldt til fraflytningssyn efter reglerne, også selvom lejer ikke har deltaget i fraflytningssynet.

Begrundelse

I medfør af § 47, stk. 2, i lejeforordningen har udlejer pligt til at lave en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning. Jf. § 79, stk. 2, i lejeforordningen, har udlejer pligt til at lave en besigtigelsesrapport i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet. Det fremgår af sagen, at der ikke var udarbejdet en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning. Undladelse af at udarbejde indflytningsrapport er ikke sanktioneret, men kan efter omstændighederne indebære bevismæssig skadevirkning for udlejer for eksempel i fraflytningssituationen. Lejer har dog tilkendegivet, at der var nymalet ved indflytning.

Jf. § 77, stk. 3, i lejeforordningen skal lejer aflevere lejemålet i samme stand som lejer modtog det. Boligklagenævnet lægger til grund, at lejemålet var normalistandsat ved indflytning, selvom der ikke er udarbejdet indflytningsrapport. Dette skyldes lejers tilkendegivelse af, at der var nymalet ved indflytning.

Scroll til toppen