Fremleje

Sagsfremstilling

Ved skrivelse modtaget i Boligklagenævnet den 16. maj 2007 har lejer indbragt en klage over afslag på fremleje og ophævelse af lejemål. Lejer har den 15. maj 2007 indbetalt klagegebyr på 150 kr.

Boligklagenævnet afviste at behandle lejers klage om ophævelse af lejemål, da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klager om ophævelse af lejemål.

Lejer ansøgte om at få fremlejet sin bolig den 17. november 2006, da lejer skulle rejse på uddannelsesophold. Udlejer afslog lejers ansøgning om fremleje den 28. december 2006.

Lejers klage af den 16. maj 2007 er fremsendt til udlejer til udtalelse den 22. maj 2007. Udlejer har svaret den 12. juni 2007. Udlejer begrunder afslaget på lejers ansøgning om fremleje med, at lejer har misligholdt boligen, samt var i restance med huslejen. Misligholdelsen begrundes i, at lejer er rejst fra sin bolig, uden at der er nogen til at sørge for el, vand og varme til huset. Herefter er boligens rør frostsprængt, da der ikke har været solarolie på tanken. Udlejer har desuden vedlagt kopi af lejers huslejerestance vedrørende lejemålet. Udlejers besvarelse af 12. juni 2007 er fremsendt til lejer den 18. juni 2007 til udtalelse. Lejer har svaret den 29. juni 2007. Lejer har anført, at lejer er rejst fra boligen på grund af uddannelse og at lejer havde forventet at kunne fremleje sin bolig. Lejer nævner i sit svar, at afslaget om fremleje af boligen skete på baggrund af, at lejer havde gæld. Lejer anfører, at udlejer ikke anviste lejer andre muligheder for, hvad der kunne gøres med boligen, mens lejer var under uddannelse.

Boligklagenævnet har afsluttet sin sagsbehandling den 30. oktober 2007.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 6, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i den del af klagen, der vedrører tilladelse til fremleje.

Boligklagenævnet afviste at behandle lejers klage om ophævelse af lejemål, da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klager om ophævelse af lejemål, jf. modsætningsvist § 84, stk. 1, i lejeforordningen.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog enstemmigt, at udlejer havde ret til at give afslag på lejers ansøgning om fremleje.

Begrundelse

I medfør af § 58, stk. 1, i lejeforordningen har lejer ret til fremleje sin bolig i op til 12 måneder, hvis lejer har overholdt lejekontrakten. Fremleje kan derfor kun ske, hvis lejer har overholdt sin lejekontrakt. Da lejer er i restance med sin husleje, har lejer ikke overholdt sin lejekontrakt og kan derfor ikke fremleje sin bolig. Udlejer har derved handlet korrekt ved at give afslag på fremleje af boligen.

Boligklagenævnet skal i samme forbindelse udtale, at udlejer kan modsætte sig fremlejeforholdet, når udlejer har rimelig grund herfor, jf. § 58, stk. 3, nr. 3, i lejeforordningen. Lejer må endvidere ikke fraflytte boligen i utide uden at træffe fornøden aftale med udlejeren, jf. § 48, stk. 5, i lejeforordningen. Da lejer er rejst fra boligen uden at få nogen til at sørge for el, vand og varme til boligen, har udlejer rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Scroll til toppen