Normalistandsættelse/fraflytning

Sagsfremstilling

Ved skrivelse modtaget i Boligklagenævnet august 2007 har lejer indbragt en klage over udgifterne for normalistandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet samt over udlejers adgang til lejemålet umiddelbart inden indflytning.

Lejer har i klagen vedlagt en kopi af mangelsliste ved indflytning og besigtigelsesrapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med lejers fraflytning.

Boligklagenævnet afviste at behandle lejers klage om udlejers adgang til lejemålet inden indflytning, da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klager om udlejers adgang til lejemålet.

Lejer påbegyndte lejemålet april 2007 og opsagde lejemålet til fraflytning juli 2007.

Udlejer har september 2007 fået forelagt lejers klage til udtalelse og er oktober 2007 blevet rykket for svar. Boligklagenævnet har i sin oprindelige skrivelse til udlejer præciseret, at udlejer bedes fremsende relevant dokumentation fra lejers boligmappe, herunder særligt kopi af indflytningsrapporten, samt dokumentation for lejemålets stand ved indflytning.

Udlejer svarede i oktober 2007 og fastholdt, at det opkrævede beløb hos lejer for normalistandsættelse, er korrekt. Udlejer har ikke fremsendt kopi af indflytningsrapporten, og udlejer kender ikke til den mangelslisten, lejer har udarbejdet. Udlejer anfører i sin udtalelse, at de anførte punkter på mangelslisten er forbundet med indflytning af indbo, der er relateret til møbleringen af lejemålet.

Udlejer tilkendegiver, at udlejer vil frafalde kravet om gulvlakering i det ene værelse, da ridserne var i gulvet inden indflytning i lejemålet. Dette fremgår af fraflytningsrapporten fra den tidligere beboer.

Lejer har fået forelagt udlejers svar til udtalelse oktober 2007 og er blevet rykket for svar november 2007. Lejer har givet udtalelse til sagen november 2007, hvor lejer fastholder sin klage. Lejer tilkendegiver, at lejer har afleveret mangelslisten inden for fristen på 14 dage fra indflytning, som foreskrevet.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 7, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer (lejeforordningen) fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog, at udlejer kan kræve betaling for normalistandsættelse af det pågældende lejemål angående maling af vægge og loft samt lakering af gulv i hele lejligheden på nær det værelse, hvor det anses for godtgjort, at der var ridser i gulvet ved indflytningen.

Udlejer skal således tilbagebetale lejer beløbet, der dækker gulvbehandlingen for det ene værelse. Beløbet skal betales senest 14 dage efter, at denne afgørelse er meddelt parterne.

Begrundelse

I medfør af § 47, stk. 2, i lejeforordningen har udlejer pligt til at lave en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning. Jf. § 79, stk. 2, i lejeforordningen har udlejer pligt til at lave en besigtigelsesrapport i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet.

Det fremgår ikke af sagen, om der var udarbejdet en indflytningsrapport i forbindelse med lejers indflytning.

Undladelse af at udarbejde indflytningsrapport er ikke sanktioneret, men kan efter omstændighederne indebære bevismæssig skadevirkning for udlejer for eksempel i fraflytningssituationen.

Jf. § 77, stk. 3, i lejeforordningen skal lejer aflevere lejemålet i samme stand, som lejer modtog det.

Boligklagenævnet lægger til grund, at lejemålet var normalistandsat ved indflytning, selvom der ikke er udarbejdet indflytningsrapport. Dette skyldes, at udlejer kan dokumentere, at lejemålet blev normalistandsat ved tidligere lejers fraflytning, samt at lejers anførelse af mangler i mangelslisten er forbundet med indflytning af indbo, der er relateret til møbleringen af lejemålet, og ikke at der ikke var normalistandsat ved indflytning.

Det er for så vidt uvedkommende, at lejer ikke var klar over, at der ved en møbleret lejlighed ville blive boret huller i loft og vægge til lamper og vægge. Lejer vil stadig være forpligtet til at afholde udgifterne til normalistandsættelse af lejemålet.

Udlejer kan dog ikke kræve betaling for lakering af samtlige gulve i lejligheden, da lejer i sin mangelsliste har tilkendegivet, at der ved indflytning var ridser i gulvet. Udlejer har samtidig i sin udtalelse anerkendt, at udlejer frafalder kravet om gulvlakering i det ene værelse på baggrund af lejers mangelsliste. Gulvet i værelset fremstod dermed ikke som normalistandsat.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af hjemmestyret eller kommunerne har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen