Overtrædelse af husordensreglerne/støj 1

Sagsfremstilling

Boligklagenævnets sekretariat modtog i maj 2008 en skrivelse fra, hvor en støjklage er indklaget til behandling. Lejeren ønsker at afvise støjklagen med den påstand, at der ifølge reglerne ikke kan klages over støj på det angivne tidsrum. Det gøres endvidere gældende, at der er meget lyt i ejendommen, og at der ikke var støj fra hendes lejlighed på det pågældende tidspunkt eller i den pågældende weekend.

Lejeren er ved skrivelse af maj 2008 blevet orienteret om, at der er indgået en klage over støjgener fra lejemålet. Der er udarbejdet støjrapport fra vagten der lørdag konstaterer høj musik med højt støjniveau fra lejemålet. Det påpeges, at lejemålet vil blive opsagt, hvis der indkommer flere klager over lejemålet.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 5[1][1], fandt Boligklagenævnet, at det havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen, hvad angik overtrædelsen af ordensreglerne.

Boligklagenævnet gennemgik sagen og vedtog, at husordensreglernes bestemmelser om støj ikke er tidsbestemt. Støjende og generende adfærd er således ikke tilladt på noget tidspunkt. På denne baggrund kan Boligklagenævnet ikke give lejeren medhold i sin klage. Advarslen dateret maj 2008 er således fortsat gyldig.

Begrundelse

Lejeforordningens § 50, stk.1 fastslår, at lejer skal overholde de i lejekontrakten angivne ordensregler for boligen.

Efter husordensreglerne vedrørende støjende adfærd er det fastsat at:

”Støjende værktøj, f.eks. boremaskiner, må af hensyn til naboer kun benyttes mellem kl. 8 og kl. 19. Støjende leg på trapper, altangange eller i kælder er ikke tilladt. Radio, fjernsyn, båndoptager, grammofon eller CD-afspiller må ikke anvendes således, at det er til gene for naboer. Støjende fester må ikke afholdes, medmindre naboerne har samtykket heri. Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med udlejer.”

Af bestemmelsen kan det ses, at støjende værktøj kun må benyttes mellem 8 og 19. Hvad andre former for støj angår, er der ingen fastlagt tidsgrænse for, hvornår støj må forekomme.

Der ligger således en bestemmelse, hvor ordlyden kan og skal fortolkes afhængig af støjens karakter og ikke af, at der kan støjes på bestemte tidspunkter af døgnet. Lejerens påstand om, at der ifølge ordensreglerne ikke kan klages over støj på det pågældende tidspunkt kan således ikke tages til følge.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til r. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor Selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af hjemmestyret eller kommunerne har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 38 00.

Scroll til toppen