Indeklima/skimmelsvamp2

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt, dateret den 30. maj 2008, at du skulle overtage lejemålet den 1. juni 2008, beliggende, W, 39XX by.

Af oplysninger fra Folkeregistret fremgår, at du ikke flyttede ind i lejligheden og at du heller ikke har boet der.

I perioden 29. august 2007 til 15. august 2008 var du tilmeldt A, Kommune, fra den 15. august 2008 til den 18. december 2009 var du tilmeldt en adresse i E og fra den 18. december 2009 til den 2. februar 2011 var du tilmeldt en adresse på C i Kommune.

Din samlever var i perioden 19. februar 2010 til den 2. februar 2011 tilmeldt adressen W, by.

Den 2. februar 2011 flyttede I i vakantbolig, beliggende S.

Den 23. oktober 2010 klagede du over, at du ved indflytningen i lejligheden udfyldte en liste over de mangler, som var i lejligheden. Du har ikke hørt noget fra boligselskabet i den anledning og har ikke haft besøg af viceværten. Du henviser til, at den manglende liste vil kunne få indflydelse på udbetaling af dit depositum, når du flytter fra lejligheden.

Du klager videre over, at der er konstateret skimmelsvamp i svær grad på jeres toilet. Du har fået oplyst, at det vil kræve en renovering af toiletrummet og at I derfor ville få tilbudt en vakantbolig i løbet af 2 måneder. I forbindelse hermed oplyser du, at jeres søn, født den 17. juli 2010 har fået konstateret mild astma og udslæt som ifølge lægen er en følge af skimmelsvampen.

Du klager over, at det ikke var hele væggen og gulvet i badeværelse, der blev renoveret, men alene det område, hvor badebruseren befinder sig. Du mener, at du er blevet lovet, at både gulv og vægge skulle renses for skimmelsvamp, hvilket ikke har fundet sted.

Endelig klager du over, at der lugter af røg i lejligheden, når naboen ryger. Det er din opfattelse, at det skyldes, at væggene er utætte og byggeriet er dårligt.

Af skimmelsvampeanalysen fra Teknologisk Institut, dateret 31. august 2010 fremgår, at der er en kraftig grad af skimmelsvampe i hjørnet af badeværelset.

Der er ikke fundet svampevækst i væg og loft i stuen.

Efter at være flyttet op på ventelisten flyttede du og din familie i vakantbolig den 2. februar 2011.

Boligselskabet Q har i brev af 19. januar 2011 overfor Boligklagenævnet besvaret dine klagepunkter.

Q`s brev er sammen med sagens øvrige akter sendt til dig som led i partshøring. Du er ikke fremkommet med bemærkninger i forbindelse hermed.

Boligselskabet anfører i sit brev af 19. januar 2011, at eventuelle mangler, som kan have indflydelse på fraflytningsrapporten og dermed depositummet er udbedret. Der er opsat postkasse, og brevsprækken er lukket. Altandøren er tætnet, håndtaget repareret og afløbet er renset.

Med hensyn til skimmelsvampen anså Boligselskabet skaden som så omfattende, at det var nødvendigt, at du og din familie forlod lejligheden, mens arbejdet stod på. Du ville derfor få en vakantbolig, når der blev en ledig, og arbejdet måtte udsættes indtil da.

Du blev imidlertid opprioriteret på vakantlisten og modtog straks derefter tilbud om at flytte i vakantbolig.

På din klage vedrørende skimmelsvamp har Boligselskabet anført, at det ikke er korrekt, at du var informeret om, at både vægge og gulv skulle renses for skimmelsvamp. Q oplyser, at der er blevet taget prøver ved væggens hjørne og det af analysen fremgår, at der er fundet tre typer svamp, hvoraf en af disse er skimmel. Det er samtidig oplyst, at svampen er fugtig og det anbefales, at fjerne årsagen hertil. Som følge heraf blev der iværksat rensning og udskiftning af vægbeklædningen. Der var ikke grund til at tro, at der var svamp under gulvet.

Med hensyn til din klage over bygningens konstruktion og røg fra naboen, henstiller udlejer, at eventuelle nabostridigheder klares indbyrdes. Det anføres videre, at Boligselskabet ikke har ret til at ændre boligernes konstruktion, da boligerne ikke ejes af Q.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 84 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere blandt andet vedrørende

boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

Det fremgår af § 47 i samme forordning, at udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.

I forbindelse med indflytningen skal udlejeren sammen med lejeren eller en repræsentant for denne besigtige boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvoraf lejeren skal modtage en kopi. Mangler, som konstateres ved besigtigelsen, skal medtages i indflytningsrapporten.

I øvrigt skal mangler, som lejeren efter indflytningen ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles skriftligt til udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Vurdering

Boligklagenævnet har ved afgørelsen lagt folkeregistrets oplysninger til grund, hvorefter du ikke på noget tidspunkt har boet i lejligheden.

Boligklagenævnet vurderer, at der ikke er tale om forglemmelser eller fejl fra din side, idet du i perioden 1. juni til den 1. februar, hvor du skulle have boet i lejligheden, har meldt adresseændringer til andre adresser.

Boligklagenævnet mener alligevel at kunne behandle sagen, idet du står som lejer på lejekontrakten. Du er derfor part i sagen og er klageberettiget.

Hvilke konsekvenser, din manglende beboelse af lejeligheden skal have, må løses mellem dig og udlejer.

Boligklagenævnet finder herefter, at Boligselskabet Q har opfyldt sin forpligtelse efter lejeforordningens § 47.

Begrundelsen herfor er, at der er foretaget de reparationer af badeværelset som skyldes skimmelsvamp. Der er desuden foretaget en rensning og udskiftning af vægbeklædningen i badeværelset selvom der ikke her er påvist skimmelsvamp, men alene konstateret fugtproblemer.

Med hensyn til den bortkomne mangelliste henviser Boligklagenævnet til, at der ifølge udlejer, er foretaget de udbedringer, som skulle kunne få indflydelse på fraflytningsrapporten og dermed dit depositum. Du har ikke i forbindelse med partshøringen haft bemærkninger hertil.

Vedrørende boligens alder og konstruktion bemærker Boligklagenævnet at dette ikke er et forhold, som Boligklagenævnet har mulighed for at tage stilling til.

Afgørelse

Boligselskabet har foretaget de fornødne udbedringer af lejligheden og har som følge deraf opfyldt sine forpligtelser efter lejeforordningens § 47. Du får derfor ikke medhold i dine klager

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen