Indvendig vedligeholdelse

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt, dateret i 1993, at I overtog lejemålet på adressen Æ den 1. april 1993.

I brev af 4. marts 2010 til Ø har I anmodet om at få jeres lejlighed malet, få efterisoleret væggene samt repareret nogle gulve, da brædderne bevæger sig.

I brev af 27. maj 2010 har I på ny rettet henvendelse til Ø. I den forbindelse har I oplyst, at jeres lejlighed ikke er blevet malet i 17 år.

Den 28. juni 2010 har Ø oplyst jer om, at boligafdelingen ikke har penge på budgettet til maling, og at lejligheden skal gennemgås med henblik på vurdering af isolering og udbedring af gulvbrædder.

Den 4. oktober 2010 har I klaget til Boligklagenævnet. I har i klagen anført, at I er blevet lovet, at jeres lejlighed var nummer 1. på listen for at blive malet. Nu er der gået 110 dage, og I venter stadig, I mener at det er respektløst og skyldes dårlig arbejdsgang.

Den 15. november 2010 har Ø oplyst Boligklagenævnet om, at boligafdelingens budget for vedligeholdelse ikke har kunnet anvendes til maling af jeres lejlighed, da mere væsentlige problemer har måttet opprioriteres. I blev derfor orienteret om, at I må vente til årets udløb, før der kan tages stilling til, om der er midler på budgettet til maling af boligen.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 45, at udlejeren har pligt til at sørge for, at ejendommen holdes forsvarligt ved lige. Det påhviler således udlejer at vedligeholde tekniske installationer elkontakter, paneler, dørkarme m.m. Derimod har lejeren i lejeperioden ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling af vægge samt lakering af gulve.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at I selv skal betale for maling af vægge og lakering af gulve i lejligheden.

Det fremgår af forordningens § 45, stk. 3, at I har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i form af maling og lakering i den periode, hvor I bor i lejligheden.

Boligklagenævnet finder endvidere, at Ø har ret til at gennemgå lejligheden, inden der tages stilling til isolering og udbedring af gulve.

Begrundelsen er, at Ø ifølge § 45, stk. 1 har pligt til at drage omsorg for at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt ved lige.

Endvidere fremgår det af § 45, stk. 2, at udlejeren skal foretage fornyelser og istandsættelser, så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Ø er som udlejer ikke forpligtet til at foretage bestemte vedligeholdelsesarbejder på bestemte tidspunkter, men Ø har pligt til at foretage fornyelser og istandsættelser, så ofte som det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Det betyder, at Ø som udgangspunkt selv disponerer, hvordan vedligeholdelsesarbejde skal prioriteres.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at Ø den 28. juni 2010 har oplyst, at lejligheden skal gennemgås med henblik på vurdering af isolering og udbedring af gulvbrædder.

Afgørelse

I er selv ansvarlige for maling af vægge i jeres lejlighed, hvidtning af lofter og lakering af gulve.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen