Ansøgning om forlængelse af fremlejen

Afgørelse:

Boligselskabet Ms afgørelser af 26. januar 2011, 3. marts 2011 og 24. april 2011 tiltrædes. Det vil sige, at boligselskabet havde ret til at afslå at forlænge fremlejekontrakten ud over 12 måneder og herefter at afslå at give dig boliggaranti.

Du får derfor ikke medholdt i din klage.

Redegørelse:

Du har fremlejet din lejlighed i perioden, 1. januar 2010 til 1. juni 2010 og igen fra 1. september til og med 28. februar 2011.

Den 24. januar 2011 ansøgte du om yderligere forlængelse.

Boligselskabet M afslog den 26. januar 2011 at forlænge fremlejekontrakten, fordi du allerede havde fremlejet boligen i 12 måneder. Som lovgrundlag henviste boligselskabet til § 58, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, og gav klagevejledning.

Den 3. februar 2011 ansøgte du igen om forlængelse af fremlejekontrakten og anførte, at såfremt ansøgningen ikke kunne imødekommes, ophævede du lejemålet ved udgangen af februar 2011, mod boliggaranti.

Den 3. marts 2011 gjorde Boligselskabet M dig opmærksom på, at lejemålet skulle bruges efter formålet, hvilket ville sige, at du, som lejer, skulle bo i lejligheden. Du fik påbud om, inden 14 dage at bringe forholdet i orden. I modsat fald ville lejemålet blive ophævet. Boligselskabet henviste til lejeforordningens § 48, stk. 2- 3 og stk. 5 og § 73, stk. 2 og gav klagevejledning.

Den 15. marts 2011 anførte du, at du på grund af dit arbejde midlertidig flyttede til S-by. Du ansøgte om forlængelse af fremlejemålet, så fremlejeren kunne nå at finde en anden bolig, og at du selv kunne få ordnet dine sidste sager i A-by. Endvidere anførte du, at du også anmodede om boliggaranti i henhold til lejeforordningens § 58.

Den 24. juli 2011 traf Boligselskabet M afgørelse om afslag på din ansøgning om boliggaranti. I den forbindelse henviste boligselskabet til, at du i stedet havde fremlejet lejligheden i 12 måneder. Der kunne gives afslag på forlængelse af fremlejekontrakten, fordi boligselskabet ikke havde modtaget dokumentation fra arbejdsgiveren om din midlertidige forflyttelse. Dit brev af 13. juli 2011 ansås derfor som en opsigelse af lejemålet, og der aftaltes en dato for fraflytningssyn af din lejlighed.

I klagen af 11. januar 2012 anførte du, at Grønlands Selvstyres bestemmelser vedrørende mobilitetsydelse, der kræver dokumentation for minimum 12 måneders garanteret beskæftigelse, desværre har umuliggjort, at du kan vende tilbage til din oprindelige bopæl. Du søgte derfor om, at afslaget på din ansøgning om boliggaranti blev genvurderet.

Du redegjorde i klagen for sagens forløb og anførte, at da du i 2010 af dine kolleger i S-by blev opfordret til at søge et job der, havde du ingen betænkeligheder, da der blev stillet bolig til rådighed for dig og dine børn.

Rejseomkostninger blev betalt gennem et tilskud fra Grønland Selvstyres mobilitetsfremmeydelser – og for at opnå tilskud skulle ansøgeren dokumentere, at han var sikret arbejde for en periode på mindst 12 måneder, ligesom boligforholdene skulle være på plads.

Boligselskabet M kom den 24. februar 2012 med bemærkninger til klagen, samt redegjorde for sagens forløb.

I konklusionen anførte boligselskabet, at du blev mundtligt og skriftligt oplyst om, at du havde brugt de 12 måneders fremleje og du derfor ikke kunne søge om boliggaranti – medmindre du var forflyttet/udstationeret gennem dit arbejde. Du blev bedt om at skaffe dokumentation via din arbejdsgiver. Boligselskabet M modtog aldrig denne dokumentation. Endvidere henviste boligselskabet til din mail af 15. marts 2011, hvoraf det fremgår, at du ikke var blevet forflyttet af din arbejdsgiver, men derimod frivilligt valgte at flytte fra A-by.

Endelig anførte Boligselskabet M, at opsigelsen af lejemålet og afslag på boliggaranti fastholdtes.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 84 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere blandet andet vedrørende fremleje af fremleje af lejemål, jf. § 58.

Det fremgår af § 58, stk. 1 i lejeforordningen, at såfremt lejeren har overholdt lejekontrakten, har lejeren ret til at fremleje boligen i op til 12 måneder, når lejerens fravær fra boligen er midlertidigt. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder. Lejeren kan kun sammenlagt fremleje sin bolig i 12 måneder indenfor en periode af 5 år, jf. dog stk. 2.

Ifølge stk. 2 kan lejeren uanset tidsbegrænsningen i stk. 1, søge om at fremleje boligen, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos lejeren selv eller en person, der tilhører lejerens husstand. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder.

Ifølge stk. 4 har lejeren i stedet for fremleje af boligen ret til at opsige lejemålet mod garanti for at få anvist en anden bolig ved fraværsperiodens udløb.

Bestemmelserne er medtaget i deres fulde ordlyd nedenfor.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du ikke var berettiget til at fremleje din lejlighed ud over 12 måneder.

Begrundelsen herfor er, at § 58 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 som udgangspunkt ikke giver hjemmel til fremleje ud over denne periode.

Boligklagenævnet finder desuden, at du ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forordningens § 58 stk. 2.

Begrundelsen herfor er, at du selv valgte frivilligt at flytte til S-by. Det er således ikke dokumenteret, at flytningen skyldtes en midlertidig forflyttelse af dig.

Boligklagenævnet finder videre, at du ikke er berettiget til at få boliggaranti.

Begrundelsen herfor er, at du i forbindelse med flytning til S-by valgte at fremleje boligen i stedet for at opsige den mod garanti for at få anvist en anden bolig ved fraværsperiodens udløb.

Det fremgår af lejeforordningens § 58, stk. 4, at lejeren i stedet for fremleje af boligen har ret til at opsige lejemålet mod garanti for at få anvist en anden bolig ved fraværsperiodens udløb. Det vil sige, at du enten kunne fremleje boligen eller opsige den mod boliggaranti. Lejeforordningen giver således ikke lejeren ret til, at fremleje boligen først og herefter opsige den mod boliggaranti.

På baggrund af formuleringen i din klage om, at sagen ønskes genvurderet, skal Boligklagenævnet bemærke, at Boligklagenævnet herved har taget stilling til samtlige afgørelser i din sag.

Afgørelse:

Boligselskabet M havde ret til at afslå at forlænge fremlejekontrakten ud over 12 måneder.

Du havde ikke ret til at få boliggaranti i forbindelse med opsigelse af lejemålet.

Du får derfor ikke medholdt i din klage.

Ved afgørelsen har medvirket: Morten Nornild, Erik Ravn, Josef Therkildsen og Ken Nyborg.

Afgørelsen er enstemmig.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 5. Ledige boliger i ejendomme ejet af Hjemmestyret eller kommunerne skal anvises til boligsøgende i nævnte rækkefølge, boliger:
1) til opfyldelse af Hjemmestyrets og kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renovering og sanering, jf. § 68.
2) til lejere, der ikke ønsker at overtage deres bolig som andels- eller ejerbolig, jf. § 24, stk. 1.
3) der anvises til opfyldelse af tidligere udstedt boliggaranti, jf. § 58, stk. 4.
4) der anvises i forbindelse med efterlevende ægtefælles fraflytning fra en bolig, der er øremærket til en bestemt stilling, jf. § 63, stk. 2.
5) der anvises i forbindelse med efterlevende ægtefælles fraflytning fra en bolig, der er særligt indrettet og tildelt som bolig for en handicappet, jf. § 63, stk. 3.
6) der er reserveret til bestemte formål, jf. stk. 3.
7) til personale ved institutioner med ledigt bolignummer, jf. § 9.
8) til opfyldelse af kommunernes behov for boliger til boligsociale formål, jf. § 22.
9) til ønskeflytninger, herunder boligbytninger, jf. § 59.
10) til boligsøgende, der er optaget på almindelig venteliste, jf. § 6. Stk. 2. Anviste boliger i henhold til stk. 1, nr. 1 – 5, skal tilstræbes at være af passende størrelse og standard. Den samlede boligudgift bør så vidt muligt ikke overstige boligudgiften i den fraflyttede bolig. Stk. 3. Hjemmestyret eller en kommune kan reservere boliger til bestemte formål, herunder øremærke boliger til bestemte stillinger. Stk. 4. Landsstyret kan for hver kommune fastsætte det indbyrdes fordelingsforhold mellem de i stk. 1, nr. 710, nævnte boligformål efter forhandling med de enkelte kommuner.

§ 58. Såfremt lejeren har overholdt lejekontrakten, har lejeren ret til at fremleje boligen i op til 12 måneder, når lejerens fravær fra boligen er midlertidigt. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder. Lejeren kan kun sammenlagt fremleje sin bolig i 12 måneder indenfor en periode af 5 år, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Uanset tidsbegrænsningen i stk. 1, kan lejeren søge om at fremleje boligen, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos lejeren selv eller en person, der tilhører lejerens husstand. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder. Stk. 3. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når
1) boligen er anvist, jf. § 5, stk. 1, nr. 7,
2) det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum, eller
3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.
Stk. 4. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger har lejeren i stedet for fremleje af boligen ret til at opsige lejemålet mod garanti for at få anvist en anden bolig ved fraværsperiodens udløb, jf. § 5, stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Det er en forudsætning for tilladelse til fremleje, at betalingen højst udgør et beløb svarende til lejers samlede udgifter til husleje, varme, el, vand mv. Når særlige grunde taler derfor, f.eks. hvis bohave indgår i fremlejeforholdet, kan betalingen fastsættes til et højere beløb. Fremlejer betaler husleje direkte til udlejer.
Stk. 6. Lejer er berettiget til at opkræve et depositum fra fremlejetager til sikkerhed for fremlejetagers forpligtelser overfor lejer. Depositum og forudbetalt husleje må maksimalt svare til 6 måneders leje.
Stk. 7. Udlejer kan hæve fremlejeforholdet efter reglerne i § 75.
Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om fremleje og boliggaranti.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:
1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Scroll til toppen