Skimmelsvamp i lejlighed

Afgørelse

Boligklagenævnet anser ikke boligens optagelse på en liste over skimmelsvampsramte boliger hos Boligselskabet D som fritagende for det til enhver tid eksisterende udlejeransvar for vedligeholdelse og istandsættelse.

Du får derfor medhold i din klage.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog lejligheden den 15. juli 2010.

Du anførte i klagen af 3. februar 2012, at du flere gange tidligere har rettet henvendelse til Boligselskabet D på grund af dårligt indeklima i din lejlighed. Boligselskabets repræsentanter har i 2010, foråret 2011 og primo januar 2012 besigtiget lejligheden, og alle har givet udtrykt for, at Boligselskabet D, grundet lejlighedens tilstand, straks ville iværksætte istandsættelse af lejligheden. Der er dog ikke sket noget yderligere i sagen.

Boligselskabet D oplyste den 19. marts 2012, at der har været flere medarbejdere fra Boligselskabet D på sagen. Desværre er to af disse medarbejdere ikke længere hos selskabet, og det må formodes, at der er gået viden tabt i forbindelse med deres fratrædelse. Endvidere anførte boligselskabet, at boligen efter besigtigelsen i januar 2012 blev indplaceret i rækken af boliger, som skal undergå en nærmere skimmelsvampsundersøgelse. Dennes resultatet afventes. Det kan allerede nu bemærkes, at boligen indgår i den samlede opgørelse over skimmelsvampsramte boliger. Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår boligen vil blive skimmelsvampsrenoveret.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 84, stk. 1, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Det fremgår af § 45 i lejeforordningen, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet D ikke har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og stk. 2, at udlejer er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige og skal foretage fornyelser og istandsættelser så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Det indebærer, at udlejer som udgangspunkt selv beslutter, hvilken nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse, der er påkrævet, og hvorledes vedligeholdelsesarbejdet skal prioriteres.

Har udlejer konstateret vedligeholdelsesmangler, er udlejer forpligtet til at foretage de relevante tiltag, således at skaden bliver udbedret.

På baggrund af det oplyste, og uimodsagte, anser Boligklagenævnet boligen ramt af skimmelsvamp i en væsentlig misligholdende grad.

Lejeforordningen indeholder ikke frister for hvor hurtigt mangler skal udbedres hvorfor udgangspunktet må være, at udlejer snarest muligt skal foretage den nødvendige vedligeholdelse.

Boligklagenævnet anerkender dog, under de eksisterende forholds natur, en vis tidsmæssig ret for udlejer til både planlægning og udbedring af særlige mangler, som disse (området af skimmelsvamp) inden en egentlig og juridisk misligholdelse kan siges at foreligge.

Sagens lange behandlingstid, siden 2010, må dog siges klart at have overskredet denne tidsmæssige nedre retlige grænse.

Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at du siden 2010 har klaget over boligens dårlige stand. Boligselskabet har ved sin redegørelse af 19. marts 2012 anerkendt rigtigheden af din klage. Derudover er boligselskabet ikke fremkommet med yderligere bemærkninger, heller ikke af juridisk karakter.

Boligselskabet D skal derfor snarest muligt iværksætte skimmelsvampsrenovering af boligen eller tilbyde dig en anden tilsvarende bolig.

Afgørelse:

Boligselskabet D har ikke vedligeholdt det lejede på forsvarlig måde.

Optagelse af boligen på en liste over skimmelsvampsramte boliger hos Boligselskabet D fritager ikke boligselskabet for det til enhver tid eksisterende udlejeransvar for vedligeholdelse og istandsættelse.

Boligselskabet D skal derfor straks iværksætte skimmelsvampsrenovering af boligen eller tilbyde dig en tilsvarende bolig.

Du får derfor medhold i din klage.

Ved afgørelsen har medvirket: Morten Nornild, Erik Ravn, Josef Therkildsen og Ken Nyborg.

Afgørelsen er enstemmig.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

På klagenævnets vegne

Morten Nornild

Formand for boligklagenævnet

Kopi til Boligselskabet D

Lovgrundlag (DK):

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:
1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Scroll til toppen