Lejlighed med skimmelsvamp

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet ikke har overholdt sin vedligeholdelses-forpligtelse.

Det forhold, at boligen nu skal renoveres, fritager ikke boligselskabet for det til enhver tid gældende ansvar for vedligeholdelse og istandsættelse af boligen.

Udlejeren er fortsat forpligtet til at vedligeholde lejemålet på en forsvarlig måde.

Boligselskabet skal derfor sørge for, at der ikke er skimmelsvamp i boligen.

Person a får derfor medhold i person a’s klage.

Redegørelse:

Ifølge lejekontrakten overtog person a lejemålet på ovennævnte adresse i maj 2012.

Person a har klaget til Boligklagenævnet i brev, modtaget den 14. januar 2013. I klagen anførte person a, at person a og person a’s 2 små børn først boede i blok x, men da I blev syge af at bo der, flyttede boligselskabet jer midlertidigt på hotel. I januar 2005 blev I flyttet til blok y, men jeres helbred blev dårligere, og der var meget skimmelsvamp. I blev derfor flyttet til jeres nuværende lejlighed i maj 2012. I klagen har person a anført, at denne lejlighed ikke var færdigistandsat ved indflytningen, idet gangen ikke var færdigmalet, der kommer sne ind, når der blæser, der er ingen emhætte, og vinduerne mangler isolering. Både person a og person a’s døtre har alvorlige helbredsmæssige problemer, som kan skyldes skimmelsvamppåvirkning, blandt andet astma, eksem, svamp på huden og krampeanfald.

Boligselskabet har den 8. oktober 2013 redegjort for sagsforløbet og har anført, at boligselskabet løbende har imødekommet de fleste af person a’s ønsker om gennemgang og udbedring af mangler i boligerne, og at boligselskabet i den pågældende uge ville beslutte, om person a skulle skrives op til en erstatningsbolig, eller om skimmelsvampen kunne udbedres, mens person a boede vakant.

Da boligselskabet ikke efterfølgende oplyste Boligklagenævnet om resultatet af beslutningsprocessen, forespurgte Boligklagenævnet i e-mail af 10. januar 2014 om resultatet. I e-mail af 7. marts 2014 oplyste boligselskabet til Boligklagenævnet, at boligselskabet havde besluttet, at du skal skrives op på ventelisten for de lejere, der skal tildeles en erstatningsbolig pga. skimmelsvamp. Endvidere er anført, at det ikke er muligt at anføre en dato for tildeling af bolig, grundet den stramme boligsituation i by xy.

Efterfølgende har Boligklagenævnet modtaget kopi af boligselskabets brev af 10. marts 2014 til dig, hvori boligselskabet opsiger dig med 3 måneders varsel til fraflytning den 1. juli 2014, da boligen skal saneres. Det fremgår dog af folkeregisteret, at person a stadig bor på adressen.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 84, stk. 1, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Det fremgår af § 45 i samme forordning, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet ikke har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det ligger indenfor Boligselskabets forpligtelse at forhindre skimmelsvampdannelse og at fjerne skimmelsvamp, når det forefindes i en bolig.

Det forhold, at person a har fået oplyst, at person a skal flytte til juli, fordi boligen skal renoveres, fritager ikke boligselskabet for det til enhver tid gældende ansvar for vedligeholdelse og istandsættelse af boligen.

Da boligselskabet har istandsat person a’s bolig for så vidt angår maling, utæthed, emhætte og isolering af vinduer, bortfalder dette klagepunkt.

Afgørelse:

Boligselskabet har ikke vedligeholdt det lejede på forsvarlig vis.

Person a får derfor medhold i person a’s klage. Person a har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Person a bedes oplyse til Boligklagenævnets sekretariat på telefonnummer 328033, hvilket kontonummer person a ønsker gebyret indsat på.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet aa

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Scroll til toppen