Bytte lejligheder

Afgørelse:

Boligselskabet Vs afgørelse ændres, således at du og H havde ret til at bytte lejligheder. Det betyder, at du får medhold i din klage.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakt af 30. juni 2010, at du flyttede ind i lejligheden, beliggende N den 1. juli 2010.

Den 28. august 2012 søgte du og H boligselskabet om tilladelse til at bytte boliger. I forbindelse med aflevering af ansøgningen oplyste du til boligselskabet, at H havde til hensigt at opsige sit lejemål indenfor de nærmeste måneder.

I brev af 6. september 2012 meddelte boligselskabet dig afslag på det ansøgte.

Boligselskabet har i sit brev henvist til § 59, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, og anfører, at det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten.

Boligselskabet anfører herefter, at du har sagt, at den, du vil bytte med, har i sinde at opsige sin lejlighed, hvorfor din ansøgning ikke kan imødekommes.

Du har ved e-mail, modtaget den 13. september 2012, klaget til Boligklagenævnet over boligselskabets afgørelse.

I klagen har du anført, dels at H ikke havde opsagt sit lejemål, da du modtog afslaget fra boligselskabet, dels at boligbyttet har stor helbredsmæssig betydning for dig, dels at den bestemmelse, som boligselskabet har henvist til, ikke er korrekt, idet både du og H havde overholdt jeres lejekontrakter.

I brev af 2. oktober 2012 har boligselskabet anført, at du i forbindelse med indgivelse af ansøgningen om boligbytte oplyste til boligselskabet, at H havde til hensigt at opsige sit

lejemål inden for kort tid. Boligselskabet anfører endvidere, at afslaget fastholdes, da hensigten med boligbytningen ikke var en varig flytning fra den anden lejers side.

Boligselskabet anfører tillige, at en varig flytning må vurderes at være en periode på – efter boligselskabets vurdering – minimum 6 måneder.

Boligselskabet tilføjer, at H opsagde sit lejemål den 7. september 2012, dvs. dagen efter at boligselskabet havde givet afslag på boligbytning.

Det er oplyst til sagen, at du flyttede ind i dit lejemål den 1. juli 2010. H flyttede ind i sit lejemål den 15. februar 2011, og bor der ifølge folkeregisteret stadig.

Lovgrundlag:

Ifølge § 84, stk. 1, nr. 5 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger kan boligklagenævnet bl.a. behandle klager indbragt af lejere vedrørende: 6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

Ifølge forordningens § 59, stk. 4, nr. 1 gælder, at lejere i Hjemmestyrets (nu Selvstyrets) eller kommunernes udlejningsboliger kan foretage boligbytning på en af følgende måder: 1) At aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter. 2) At aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til §§ 77 og 78.

Vurdering:

Det fremgår af sagens oplysninger, at både du og H har indgået jeres lejemål indenfor de seneste 36 måneder og i øvrigt ikke på ansøgningstidspunktet var i misligholdelse overfor boligselskabet. I kan derfor anvende den i § 59, stk. 4, nr. 1 beskrevne fremgangsmåde: at aftale at fortsætte i hinandens lejemål.

Forordningens § 59, stk. 4, nr. 1 hjemler ikke, med den fornødne tydelighed for en bebyrdende forvaltningsakt, en ret for boligselskabet til at indlæse – og fortolke – en egentlig boligbytningsbetingelse i ordene “at fortsætte i hinandens lejemål” i § 59, stk. 4, nr. 1, 1. punktum.

Boligselskabet kan derfor hverken kræve, at H skal bo i lejligheden i en bestemt efterfølgende periode, før hun kan opsige lejemålet, eller tillægge formodningen om det ene lejemåls forestående opsigelse betydning ved afgørelsen om boligbytning.

Boligklagenævnet finder herefter, at I opfyldte kravene i § 59 for boligbytning.

På den baggrund finder Boligklagenævnet, at boligselskabets afgørelse var forkert. Tilladelse skulle være meddelt i medfør af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse, jfr. § 56, stk. 2 senest 14 dage efter ansøgningstidspunktet.

Afgørelse:

Boligselskabets afgørelse af 6. september 2012 ændres, således at I havde ret til at bytte boliger.

Du får derfor medhold i din klage.

Ved behandlingen af denne sag har medvirket Morten Nornild, Josef Therkildsen, Bjarne Pedersen og Kenneth Bøjler.

Afgørelsen er enstemmig.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i ltf. nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (nu selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

På klagenævnets vegne

Naammagittaalliuuteqartarfik sinnerlugu

Morten Nornild

Formand for boligklagenævnet

Ineqarneq pillugu Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua

Kopi til Boligselskabet V

Lovgrundlag (DK):

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:
1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.
Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.
Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.
Stk. 4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

§ 59. Lejere i Hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsboliger kan lade sig opnotere på en ønskeflytningsliste.
Stk. 2. Aftaler lejerne at bytte boliger indbyrdes, kan det foregå uden, at de lader sig opnotere på ønskeflytningsliste.
Stk. 3. Det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål.
Stk. 4. Lejerne kan foretage boligbytning på en af følgende måder: 1) At aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter. 2) At aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til §§ 77 og 78.
Stk. 5. Ved boligbytning efter stk. 4, nr. 2, kan udlejer modsætte sig en lejers ønske om selv at ville gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål, såfremt der er forløbet mere end 5 år fra lejemålet sidst blev normalistandsat.
Stk. 6. Såfremt der er ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelse efter stk. 4, nr. 2, af de boliger, der omfattes af bytningen, på grund af at boligerne er beboede, medens normalistandsættelse skal foretages, afholdes ekstraudgifterne af den fraflyttende lejer.
Stk. 7. Lejere i personaleboliger kan ikke uden udlejers samtykke foretage boligbytning.
Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om ønskeflytninger og boligbytning.

Scroll til toppen