Klager var ikke berettiget til off. hjælp, ikke var tilmeldt AMK

Sags nr. 2011-049960

Det Sociale Ankenævn har den 15. februar 2013 behandlet din klage af 28. april 2011 over Kommunen´s afgørelse af 14. april 2011 om offentlig hjælp og har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt.

Afgørelsen betyder imidlertid ikke, at du får medhold i din klage, idet Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed mv..

Redegørelse

Det er oplyst, at du er alene med 4 børn, hvoraf de 3 yngste er under 18 år. Du er i arbejde nogle timer om ugen og får løn ved månedens udgang, afhængig af, hvor mange timer du har arbejde i den aktuelle måned.

Det fremgår af kommunens beregningsskema, at du ikke stempler. Du står således ikke til rådighed for arbejdsmarkedet med henblik på at opnå yderligere beskæftigelse.

Det fremgår ikke af sagen, at du skulle være fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det fremgår af din lønseddel den 31. marts 2011, at din løn for perioden 1. marts 2011 til den 23. marts 2011 udgjorde 5.100,50 kr., og at beløbet var disponibelt den 31. marts 2011.

Ifølge kommunens beregning af 6. april 2011 blev du bevilget 1.356,76 kr. i offentlig hjælp. Beregningen var foretaget for perioden 1. marts til den 23. marts 2011.

Ved afgørelse af 14. april 2011 meddelte Kommunen dig, at socialforvaltningen vurderer, at beregningen er korrekt, idet dine samtlige arbejdsdage er på 23 dage og ikke på 21 dage. Kommunen henviste desuden til, at beregningen for februar måned var forkert, da den var foretaget for perioden 1. februar til den 28. februar, hvorfor du har fået for meget udbetalt.

Afgørelsen indeholder ingen begrundelse og ingen henvisning til de retsregler, der er anvendt.

I klagen den 24. april 2011 oplyser du, at du er enlig mor til 4 børn. Du får tilskud efter beregning. Du kan ikke acceptere, at du først modtager penge i slutningen af måneden. Socialrådgiveren laver beregning den 23. i måneden, men du ser først pengene i slutningen af måneden.

Lovgrundlag

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 5 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan der ydes hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Ifølge forordningen § 8 kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7 og er 1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder at du ikke er berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Begrundelsen herfor er, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder, hvor du ikke er i beskæftigelse som timelønnet medarbejder. Du gør således ikke tilstrækkeligt for at skaffe det fornødne til familiens underhold.

Såfremt du fortsat ønsker at modtage offentlig hjælp, skal du tilmelde dig arbejdsmarkedskontoret og stemple, således at du har mulighed for at blive anvist arbejde, der kan gøre dig og din familie selvforsørgende.

Det Sociale Ankenævns afgørelse medfører ikke, at du skal tilbagebetale den offentlige hjælp, som du har modtaget.

Kommunen skal vejlede dig om betingelserne for at modtage offentlig hjælp, herunder rådighedsbegrebet.

Kommunen skal desuden ved sine afgørelser være opmærksom på at overholde reglerne i sagsbehandlingslovens § 24 om begrundelse og henvisning til retsregler.

Bestemmelsen er medtaget under lovgrundlaget.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn ændrer herved Kommunen´s afgørelse. Det betyder, at du ikke er berettiget til offentlig hjælp, med mindre du tilmelder dig arbejdsmarkedskontoret og således står til rådighed for arbejdsmarkedet

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,

2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller

3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, herunder om rådighedskravet, og hvornår ansøgeren vurderes uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer.

§ 14. Har modtageren af offentlig hjælp i perioden, hvor der modtages offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter, haft enkelte dage med lønindtægt, reduceres den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Alt efter hvad der er mest gunstigt for modtageren af offentlig hjælp, kan vedkommende vælge at få reduceret den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter med

1) det antal dage, hvor der har været lønindtægt, eller

2) med det udbetalte beløb.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Scroll til toppen