Fejl og mangler ved lejlighed

Afgørelse

Boligselskabet skal straks iværksætte den nødvendige renovering samt udbedring af fejl og mangler ved person a’s lejlighed. Person a får derfor medhold i person a’s klage.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at person a overtog lejligheden i by xy den 1. december 2011.

I brev af 10. april 2013 har person a klaget til Boligklagenævnet. Person a har oplyst, at da flyttede ind, var boligen ikke sat i stand, der var mange fejl og mangler, boligen var ikke ordentlig vedligeholdt, og der var problemer med skimmelsvamp i store dele af boligen. Person a henvendte sig flere gange for at få renoveret lejligheden og få fejl og mangler udbedret. Der er dog ikke sket noget.

Person a har sammen med person a’s klage indsendt en del fotos til dokumentation af boligens stand. På disse fotos ses blandt andet umalede vandrør, vandpytter samt vandskadet indbo.

I brev af 3. juni 2013 har Boligklagenævnet anmodet Boligselskabet om at indsende sagens akter samt redegørelse og eventuelle bemærkninger til sagen.

I e-mail af 17. juli 2013 har Boligselskabet oplyst, at person a’s bolig trænger særlig til renovering, men Boligselskabet har ikke penge til det. Boligselskabet har endvidere den 17. juli 2013 i mail til udlejer oplyst at person a’s lejlighed i særlig grad trænger til renovering. Udlejer har samme dag svaret, at ”udlejer ikke har planer om renovering af enkelte huse, da det er boligselskabet aa der skal køre administrationen, vi gør ikke så meget ved din henvendelse men taget til efterretning.”

Boligselskabet har indsendt lejekontrakt, men ingen yderligere bilag eller redegørelse.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 84, stk. 1, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Det fremgår af § 45 i lejeforordningen, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vurdering:

Da der foreligger fotos, som efter det oplyste viser boligens stand, og da Boligselskabet og tillige udlejer i sin e-mail af 17. juli 2013 har erkendt, at person a’s bolig trænger særlig til renovering, finder Boligklagenævnet, at udlejer ikke har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og stk. 2, at udlejer er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige og skal foretage fornyelser og istandsættelser så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Det indebærer, at udlejer som udgangspunkt selv beslutter, hvilken nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse, der er påkrævet, og hvorledes vedligeholdelsesarbejdet skal prioriteres.

Har udlejer konstateret vedligeholdelsesmangler, er udlejer forpligtet til at foretage de relevante tiltag, således at skaden bliver udbedret.

På baggrund af det oplyste, anser Boligklagenævnet det for godtgjort, at udlejer skulle have foretaget renovering af person a’s bolig forud for person a’s indflytning i december 2011.

Tilsvarende gælder, at de fejl og mangler, der er konstateret efter person a’s indflytning, skulle have været udbedret umiddelbart efter, at person a havde givet besked til Boligselskabet.

Lejeforordningen indeholder ikke frister for, hvor hurtigt mangler skal udbedres, hvorfor udgangspunktet må være, at udlejer snarest muligt skal foretage den nødvendige vedligeholdelse.

Sagens lange behandlingstid, siden 2011, må dog siges klart at have overskredet denne tidsmæssige grænse.

Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at I siden 2011 har klaget over boligens dårlige stand. Boligselskabet og udlejer har ved e-mail af 17. juli 2013 anerkendt rigtigheden af person a’s klage.

Boligselskabet skal på vegne af udlejer derfor snarest muligt iværksætte renovering samt iværksætte udbedring af fejl og mangler.

Afgørelse:

Udlejer har ikke vedligeholdt det lejede på forsvarlig måde.

Boligselskabet på vegne af udlejer skal derfor snarest muligt iværksætte renovering samt iværksætte udbedring af fejl og mangler.

person a får derfor medhold i person a’s klage.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

På klagenævnets vegne

Naja Joelsen

Formand for boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet aa

Lovgrundlag (DK):

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Scroll til toppen