Fraflytningsregning

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du skal betale de udgifter, der vedrører din andel af den lovpligtige normalistandsættelse af boligen, herunder rengøring, samt den skyldige husleje, i alt 6.894,54 kroner.

Redegørelse:

Du overtog lejemålet vedrørende boligen på adressen D x-xx, 39xx E den xx. juni 20xx, flyttede ind den xx. juli 20xx, og afsluttede lejemålet i xx.november 20xx

I e-mail af xx. juni 20xx har du klaget til Boligklagenævnet over, at du skal betale husleje for den periode, du har haft lejligheden. Endvidere har du krævet betaling for udgifter til rensning af dit tøj.

Der foreligger i sagen en længere korrespondance mellem dig og boligselskabet.

Det fremgår heraf, at du den xx. august 20xx rettede henvendelse til boligselskabet, idet du havde døjet med forkølelse og hoste i den periode, du boede i lejligheden. Du ønskede derfor at få lejligheden undersøgt for skimmelsvamp.

Der blev foretaget test af lejligheden. Testen viste, at der var tilstedeværelse af skimmelsvamp, svarende til kategori C. Boligselskabet erkendte, at der var skimmelsvamp i din bolig. Du blev tilbudt, at din lejlighed kunne blive saneret for skimmelsvamp under et ophold, du skulle på i Danmark i september-oktober 20xx. Du blev endvidere tilbudt erstatningsbolig, hvis saneringen skulle finde sted på et andet tidspunkt. Du mener dog, at også erstatningsboligen var skimmelsvampsramt.

Uanset din lejlighed blev skimmelsvampsaneret, er du utilfreds med forløbet, idet du mener, at boligselskabet skulle have undersøgt, om der var skimmelsvamp i lejligheden, inden du og boligselskabet indgik lejeaftalen. Du har endvidere anført, at du mener, du ikke skal betale husleje for at bo i en sundhedsfarlig bolig.

Du blev endvidere orienteret om muligheden for at blive skrevet op til ønskebolig, under forudsætning af, at du stadig havde bopæl i en af boligselskabets boliger. Du var ikke tilfreds med dette. Da boligselskabet ikke kunne tilbyde dig en bolig i et nybyggeri straks, ville du have lejemålet ophævet.

Du opsagde din stilling i F den xx. november 20xx. Du mistede derved din ret til en personalebolig.

Det fremgår af oplysninger i Folkeregisteret, at du fraflyttede den xx. november 20xx.

Der blev afholdt fraflytningssyn den xx. november 20xx. Det fremgår af synsrapporten, at du ikke var til stede ved fraflytningssynet af din lejlighed. Af synsrapporten fremgår det, hvilke maler- og tømrerarbejder, der skal foretages, og at der ikke var misligholdelse i lejligheden. Endvidere fremgår, at lejligheden ikke var rengjort. Du har ikke fremsat bemærkninger til nogen del af fraflytningsrapporten.

Ved brev af xx. juli 20xx fik du tilsendt flytteopgørelse, hvoraf fremgår at du skal betale 6.894,54 kroner.

Beløbet består af manglende huslejebetaling: 9492 kroner, skyldig betaling for vand: 209,57 kroner, og skyldig betaling for varme: 850,97 kroner, i alt 10.552,54 kroner.

Med fradrag af indbetalt depositum på 3.658 kroner, udgør det beløb, som du skal betale: 6.894,54 kroner.

I e-mail af xx. juni 20xx har du klaget til Boligklagenævnet over, at du skal betale husleje for din periode, du har haft lejligheden. Endvidere har du krævet betaling for udgifter til rensning af dit tøj.

Lovgrundlag:

Af § 47 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger fremgår, at udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.

Stk. 2. I forbindelse med indflytningen skal udlejeren sammen med lejeren eller en repræsentant for denne besigtige boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvoraf lejeren skal modtage en kopi, jf. dog stk. 5. Mangler, som konstateres ved besigtigelsen, skal medtages i indflytningsrapporten.

Stk. 3. I øvrigt skal mangler, som lejeren efter indflytningen ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles skriftligt til udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Efter § 77 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger skal der ved fraflytning af en bolig foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge stk. 3 gælder, at var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Efter § 78 overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Efter § 79 skal der, når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen.

Ifølge stk. 2 skal udlejeren ved besigtigelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Efter § 84 behandler Boligklagenævnet klager indbragt af lejere vedrørende:

nr. 3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

nr. 7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du er forpligtet til at betale det beløb, der vedrører din andel af udgifterne til normalistandsættelse af din bolig samt udgifterne til rengøring tillige med den skyldige husleje.

Boligklagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at Boligselskabet har gjort, hvad de kunne for at bringe din bolig i god og forsvarlig stand.

Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet ikke har været forpligtet til at teste lejligheden for skimmelsvamp før indgåelsen af lejekontrakten.

Du skal derfor betale for maling af vægge, hvidtning af lofter, lakering af gulve og rengøring af lejligheden, ligesom du skal betale den husleje, du ikke har betalt.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle dit krav om betaling af renseriregning. Det fremgår dog af sagens akter, at boligselskabet har godtgjort dig for denne udgift.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

På Boligklagenævnets vegne

Person B

Formand for boligklagenævnet

Kopi til Boligselskabet

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 47. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden. Stk. 2. I forbindelse med indflytningen skal udlejeren sammen med lejeren eller en repræsentant for denne besigtige boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvoraf lejeren skal modtage en kopi, jf. dog stk. 5. Mangler, som konstateres ved besigtigelsen, skal medtages i indflytningsrapporten. Stk. 3. I øvrigt skal mangler, som lejeren efter indflytningen ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles skriftligt til udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

§ 48. Lejeren skal behandle det lejede på forsvarlig måde og er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren giver adgang til det lejede. Såfremt det ved en besigtigelse konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal lejeren uden ugrundet ophold udbedre skaden, hvis udlejeren forlanger det.

§ 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79. Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning. Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed

§ 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

§ 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen. Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom. Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende: 1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2. 2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45. 3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47. 4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55. 5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50. 6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf.

§§ 58-62. 7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Scroll til toppen