Personligt tillæg til førtidspension til rep. af radiatorer

Det Sociale Ankenævn har den 25. oktober 2013 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 14. marts 2013 om personligt tillæg til din alderspension, mod tilbagebetaling, og har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ændres. Det betyder at kommunens afgørelse er forkert og du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at du modtager alderspension, og bor alene i dit eget hus.

I januar måned 2013 henvendte du dig til socialkontoret for at få hjælp til reparation af to radiatorer i dit hus.

Kommunen meddelte dig først den 14. marts 2013, at du kunne få hjælp. De fremsendte en tilbagebetalingserklæring til dig, hvorefter du skulle tilbagebetale et beløb på 9.128,55 kroner. Du skulle således tilbagebetale beløbet over 12 måneder, hvilket vil sige at du skulle betale 760,72 kroner til kommunen hver måned i 12 måneder. Denne tilbagebetalingserklæring var dateret den 14. april 2013.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn den 15. marts 2013. Af din klage fremgik det, at kommunen foruden regningen for reparationen af radiatorerne havde medregnet et efterfølgende beløb på 1.804,55 for reparation af fyr og pumpe. Du medsendte både tilbuddet på reparation af radiatorerne, der lød på 7.324 kroner samt regningen af 13. februar 2013, for reparation af fyr på 1.804,55 kroner. Du havde søgt om personligt tillæg til begge reparationer, og samlet gav regningerne det beløb, som kommunen krævede tilbagebetalt.

Kommunen har til Det Sociale Ankenævn oplyst, at begrundelsen for tilbagebetalingspligten er, at du bor i ejerbolig, og at du var kommet i selvforskyldt økonomisk nød, fordi du ikke havde tegnet forsikring for din ejerbolig. Kommunen vedlagde et notat, hvoraf der var vedhæftet en mailkorrespondance de havde haft med Kalaallit Forsikring.

Herudover lagde kommunen vægt på, at du havde fået afslag på ansøgning om afdragsordning eller banklån til disse reparationer. Ydermere lagde de til grund, at en effektuering af en så omfattende og dyr forbedring i din egen privatejet bolig, vil få ejerboligens værdi til at stige, og det er imod alderspensionsforordningens hensigter at forøge alderspensionisters formuer.

Lovgrundlag

Efter § 15 i Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension kan personligt tillæg tildeles til følgende typer af udgifter:

1) Væsentlige udgifter som følge af helbredsmæssige behov.

2) Anskaffelse af briller og hjælpemidler.

3) Overlevelseshjælp.

Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt

1) der ydes personlig tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) en alderspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke er berettiget til personligt tillæg til dækning af reparation af fyr, pumpe og radiatorer i din ejerbolig.

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er tale om en udgift, der er omfattet af bestemmelsen om personligt tillæg. Udgiften vedrører således ikke helbredsmæssige årsager, anskaffelse af briller og hjælpemidler eller overlevelseshjælp. Det er ikke muligt at få personligt tillæg til andre udgifter end de anførte, idet bestemmelsen er udtømmende.

Desuden har Det Sociale Ankenævn lagt vægt på, at en kommune ikke er en låneenhed, og derfor ikke kan udlåne penge til borgerne uanset formålet samt at en kommune alene kan kræve tilbagebetaling, når betingelserne efter loven er opfyldt.

Det Sociale Ankenævn finder det kritisabelt, at Kommunen meddelte dig, at de havde bevilget dig det personlige tillæg ved at sende en tilbagebetalingserklæring. Tilbagebetalingserklæringen overholder ikke sagsbehandlingsreglerne, idet der mangler en begrundelse samt korrekt klagevejledning og kan dermed ikke anses for at være en skriftlig afgørelse.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ændres. Kommunen kan ikke kræve, at du skal tilbagebetale det personlige tillæg. Hvis du har tilbagebetalt beløbet helt eller delvist, har du krav på at få dette udbetalt.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension

§ 15. Personligt tillæg kan udbetales til alderspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, eller såfremt der ellers er risiko for, at alderspensionisten vil komme i alvorlig økonomisk nød. Personlige tillæg kan tildeles til følgende typer af udgifter:

1) Væsentlige udgifter som følge af helbredsmæssige behov.

2) Anskaffelse af briller og hjælpemidler.

3) Overlevelseshjælp.

Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt

1) der ydes personlig tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) en alderspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis alderspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Stk. 4. Personligt tillæg udbetales ikke til alderspensionister med fast bopæl uden for Grønland.

Stk. 5. Landsstyret fastsætter regler om personlige tillæg.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, l det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

Scroll til toppen