Personligt tillæg til Førtidspension til ægtefælles rejse

Sags nr. 2013-081773

Det Sociale Ankenævn har den 25. oktober 2013 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse om afslag på hjælp til betaling af rejseudgifter som personligt tillæg til din førtidspension og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse af 14. marts 2013 opretholdes, men med ændret begrundelse. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du ansøgte Kommunen om tilskud til rejseudgifter for din mand, i forbindelse med din galdestens operation i xxx.

Den 14. marts 2013 traf kommunen afgørelse om afslag på personligt tillæg i form af tilskud til rejseudgifter. Kommunen har i forbindelse med afgørelsen indhentet en udtalelse fra chefdistriktslægen, hvori galdestens operation bliver beskrevet som ufarlig. Kommunen begrunder derfor deres afgørelse med, at galdestens operation ikke er livsfarlig.

Som lovgrundlag henviste kommunen til § 15 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn, ved klage modtaget den 15. marts 2013. Du anførte i klagen, at du har ansøgt kommunen om tilskud til din mand, sådan at han kan ledsage dig i forbindelse med operation i xxx. Du anførte endvidere, at du føler dig svag og bliver svimmel, samt at du pludselig får ondt.

Lovgrundlag

Efter Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension § 15 stk.1, kan personlige tillæg til førtidspensionen bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højst et år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunen´s afgørelse er korrekt, men med ændret begrundelse.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at der ifølge Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 skal foreligge et særligt behov.

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke er berettiget til personligt tillæg i form af dækning af rejseudgifter til din mand i forbindelse med din galdestens operation, idet en sådan operation ikke er livstruende og der dermed ikke er tale om udgifter til dækning af særlige behov.

Det Sociale Ankenævn skal endvidere bemærke, at der kun kan bevilges personligt tillæg til den, der er førtidspensionist, og ikke til dennes ægtefælle. Førtidspensionisten kan således ikke søge personligt tillæg til ægtefællens udgifter.

Det Sociale Ankenævn skal overfor kommunen bemærke, at kommunen burde have overvejet, om B kunne have søgt om offentlig hjælp til udgiften.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse af 14. marts 2013 opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen og afdelingen

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

Personlige tillæg

§ 15. Personlige tillæg bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Scroll til toppen