Normalistandsættelse af boligen, herunder rengøring

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at person a skal betale de udgifter, der vedrører person a’s andel af den lovpligtige normalistandsættelse af boligen, herunder rengøring.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle den del af sagen, der vedrører misligholdelse.

Redegørelse:

Person a overtog lejemålet vedrørende boligen på adressen R, blok xx,xxx, 39xx Ø den xx. august 20xx, og fralyttede lejemålet den xx. marts 20xx.

I boligselskabets brev af xx. december 20xx fremgår det, at person a skal betale 8.422,92 kroner i flytteopgørelse.

I brev af xx. oktober 20xx har person a klaget til Boligklagenævnet over det opkrævede beløb.

Person a anfører, at person a selv ryddede lejligheden op, hvorfor person a ikke forstår, at person a har modtaget en flytteopgørelse. Person a har endvidere anført, at Q meddelte person a pr. telefon, at lejligheden nu bruges af folk, som er blevet smidt ud af deres boliger, og at person a ved, at sådanne lejligheder ikke bliver renoveret først. Person a finder dig derfor uretmæssigt behandlet.

Det fremgår af synsrapporten, at person a ikke var tilstede under fraflytningssynet af person a’s lejlighed. Af synsrapporten fremgår det endvidere, at der var mangler ved og misligholdelse af lejligheden.

Der er vedlagt regninger for det udførte arbejde. Det fremgår heraf, at der er blevet lavet vvs-arbejde for 8.632,85 kroner, tømrerarbejde for 2.294,85 kroner samt rengøringsarbejde for 2.600 kroner. Regningerne beløber sig således i alt til 13.527,70 kroner.

Boligselskabet har i brev af xx. marts 20xx indsendt bemærkninger til sagen. Boligselskabet har heri anført, at person a har lejet person a’s lejlighed ud til en anden den dag person a flyttede fra lejligheden. Det er desuden anført, at den der er flyttet har en regning på manglende huslejebetaling på 6.433,22 kroner, som person a er ansvarlig for, idet person a har fremlejet lejligheden, og at der derudover er regningen for rengøring og for reparationerne i badeværelse, samt for en ødelagt dør.

Person a fik ved brev af xx. juli 20xx tilsendt en kopi af Boligselskabets brev og mulighed for at fremsende person a’s bemærkninger hertil. Boligklagenævnets sekretariat har dog ikke modtaget yderligere bemærkninger fra person a i sagen.

Lovgrundlag:

Af § 47 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger fremgår, at udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.

Efter § 79 skal der, når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen.

Ifølge stk. 2 skal udlejeren ved besigtigelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Vurdering:

Boligklagenævnets kompetenceområde fremgår af § 84 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Det følger heraf, at Boligklagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, hvem der skal betale udgiften ved udbedring af misligholdelse.

Da boligselskabet ikke har krævet betaling for normalistandsættelse kan Boligklagenævnet alene tage stilling til spørgsmålet vedrørende regningen for rengøring og manglende huslejebetaling.

For så vidt angår regningen for rengøring af lejligheden, finder Boligklagenævnet, at boligselskabets vurdering om, at rengøring af lejligheden var nødvendig, må lægges til

grund for afgørelsen. Dette beror på, at person a ikke var tilstede under fraflytningssynet og således ikke fremkom med indvendinger imod boligselskabets vurdering om rengøring af lejligheden.

Boligklagenævnet finder på denne baggrund, at person a er forpligtet til at betale det beløb, der vedrører udgifterne til rengøring.

For så vidt angår regningen for manglende betaling af husleje, skal Boligklagenævnet bemærke, at lejeren er ansvarlig for betaling af huslejen. Dette gælder også selvom lejligheden har været fremlejet under lejemålet.

Boligklagenævnet finder derfor, at person a endvidere er forpligtet til at betale den manglende huslejebetaling.

Det bemærkes i øvrigt, at, i relation til vedligeholdelse og brug og misligholdelse, er det et forhold mellem udlejer og lejer alene. Eventuelle fremlejetagere er udlejer uvedkommende og fremlejegivers ansvar.

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder således, at person a skal betale for regningen for rengøring af lejligheden samt for manglende huslejebetaling.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

På Boligklagenævnets vegne

Naja Joelsen

Formand for boligklagenævnet

Kopi til Q Boligselskabet

.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 47. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.

Stk. 2. I forbindelse med indflytningen skal udlejeren sammen med lejeren eller en repræsentant for denne besigtige boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvoraf lejeren skal modtage en kopi, jf. dog stk. 5. Mangler, som konstateres ved besigtigelsen, skal medtages i indflytningsrapporten.

Stk. 3. I øvrigt skal mangler, som lejeren efter indflytningen ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles skriftligt til udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

§ 48. Lejeren skal behandle det lejede på forsvarlig måde og er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren giver adgang til det lejede. Såfremt det ved en besigtigelse konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal lejeren uden ugrundet ophold udbedre skaden, hvis udlejeren forlanger det.

§ 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

§ 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

§ 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 19. december 1996 om sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet INI

§2. Bestemmelserne i landstingsloven om offentlighed i forvaltningen gælder for A/S Boligselskabet INI i det omfang selskabet i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands hjemmestyres eller en kommunes vegne.

Scroll til toppen