Betale for normalistandsættelsen

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelsen af lejligheden, beliggende XY, I byen YY

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. 

Sagens dokumenter:

  1. Lejekontrakt af 14. juli 2009
  2. Synsrapport ved fraflytning af 9. juni 2015.
  3. Malerregning af 24. juni 2015
  4. Afregning af 21. juli 2015
  5. Klage fra lejer den 17. februar 2017
  6. Boligselskabets bemærkninger til klagen den 12. april 2017

Svar fra lejer på partshøring, udateret, modtaget den 28. januar 2018.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog lejligheden, beliggende XY, I byen YY den 15. juli 2009. Lejligheden er på 71,70 m², fordelt på 3 værelser.

Du fraflyttede lejligheden den 9. juni 2015. Samme dag blev lejligheden synet af boligselskabets repræsentant.

Ifølge synsrapporten skulle der foretages maling af vægge og lofter i hele lejligheden, herunder vådrumsmaling af badeværelset. Gulvene skulle slibes og lakeres.

Synsrapporten er samme dag underskrevet af boligselskabets repræsentant og af dig.

Ifølge faktura fra malerfirmaet den 24. juni 2015 beløb malerarbejdet sig til i alt 15.034,20 kr.

Det fremgår af fraflytningsafregningen af 21. juli 2015, at du har fået udbetalt 6.584,42,- kr. af dit depositum.

Ifølge afregningen er beløbet opstået således:

Beløbet opstår således:

Du har indbetalt depositum på 10.794,- kr. Malerregningen udgør et beløb på 15.034,- kr. Da du har boet i lejligheden i 72 måneder skal boligselskabet betale 72% af istandsættelsesregningen og du 28% af regningen.

Dette betyder, at boligselskabet skal betale 72% af istandsættelsesregningen, svarende til 10.823,62 kr. og at du skal betale 28% af regningen, svarende til 4.209,52 kr.

Du har i din klage af 17. februar 2017 oplyst, at du har boet i lejligheden i 72 måneder. Da du afleverede nøglen, fik du oplyst, at du ikke skulle betale for istandsættelse, og at du skulle have hele dit depositum tilbage.

Boligselskabet har i brev af 12. april 2017 bl.a. anført, at sagen er gennemgået med sagsbehandleren og inspektøren for det fraflyttede lejemål. Lejeren, der boede der, før du overtog lejligheden, normalistandsatte lejemålet med efterfølgende godkendelse af Boligselskabet Y, hvorfor boligen ifølge sagen var istandsat ved din indflytning.

Det anføres videre, at der ikke foreligger aftaler vedrørende normalistandsættelse ved fraflytning. Det ville være fremgået af lejekontrakten eller af indflytningsrapporten.

Som svar på boligselskabets brev har du oplyst, at du ved din fraflytning ikke skulle betale for almindelig vedligeholdelse af lejemålet, da du havde boet der i 72 måneder. Du havde heller ingen aftale med boligselskabet om, at du skulle betale en procentdel af malerarbejdet.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejer i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af samme forordnings § 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge § 78 overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Bestemmelserne er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af boligen. Det betyder, at du ikke er berettiget til at få udbetalt mere end det beløb på 6.584,42 kr., som fremgår af fraflytningsafregningen.

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ved fraflytning af lejligheden skal foretages

normalistandsættelse af boligen.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at det ikke fremgår af lejekontrakten, at der skulle foreligge aftale mellem dig og boligselskabet om, at lejligheden ikke skulle normalistandsættes ved din fraflytning.

Med henvisning til dine bemærkninger om, at du har boet i lejligheden i 72 måneder og derfor mener, at der ikke skal betales for istandsættelse, bemærkes det, at først ved en lejeperiode på 100 måneder bortfalder kravet om normalistandsættelse af boligen.

Boligklagenævnet skal dog overfor boligselskabet henstille, at der i hver sag indhentes specificerede regninger.

Boligklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid, som dels skyldes administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke har været udpeget et nævn.

Boligklagenævnet skal overfor Boligselskabet Y bemærke, at boligselskabet skal indhente specifikationer af alle håndværkerregninger, således at det er muligt at vurdere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med synsrapporten. Det skal således fremgå af regningerne hvor mange timer, der er medgået til de enkelte arbejder, håndværkernes timeløn samt oplysning om prisen og mængden af de materialer, der er benyttet ved istandsættelsen.

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder Boligselskabet Y`s afgørelse. 

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86 st. 7 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod

udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Boligselskabet Y. Der henvises til lejemål nr. XXXX

Scroll til toppen