Skimmelsvamp – boligen havde derefter stået tom lige siden

og har truffet følgende

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for normalistandsættelsen af boligen, beliggende vej xxy.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

og har truffet følgende

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for normalistandsættelsen af boligen, beliggende vej xxy.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Redegørelse:

Person x har tidligere klaget flere gange til Boligklagenævnet over fraflytnings­ regning vedrørende sin tidligere bolig, beliggende vej xxy. Person x havde erfaret, at boligen var blevet udlejet efter, at person x var fraflyttet den på grund af skimmelsvamp, men at den nye lejer var fraflyttet boligen på grund af skimmelsvamp. Boligen havde derefter stået tom lige siden. Person x ønskede derfor at få sit depositum på 9.800,- kr. til­bage, som var gået til istandsættelse af boligen, da person x fraflyttede den. Person x ønskede desuden, at se en oversigt over de efterfølgende udlejninger.

Boligklagenævnet havde tidligere afvist at behandle person x’s klage, da det var åbenbart, at person x ikke kunne få medhold. Boligselskabet havde besluttet, at boligen skulle udlejes efter, at person x fraflyttede boligen, og der skulle derfor foretages en normalistandsættelse. I afgørelsen blev det anført, at Bolig­klagenævnet ikke havde kompetence til at bestemme om en bolig skulle udgå af boligselskabets administration.

Person x klagede igen til Boligklagenævnet den 4. maj 2018. I sin nye klage havde person x oplyst, at person x ved fraflytningen i 2016 var blevet oplyst af en medarbejder fra boligselskabet, at person x ikke skulle betale for renovering af boligen på grund af skimmelsvampen. Person x oplyste, at person x ikke selv havde bedt om at flytte. Der blev fundet en anden bolig, som de skulle flytte til.

Person x fastholdt desuden, at person x skulle have hele depositummet på 9.800,- kr. tilbage, da boligen stadig stod tom efter at den efterfølgende lejer var fra­flyttet boligen. Før person x flyttede ind i boligen havde person x fået at vide, at der havde været vandskade tidligere, men at der ikke var fundet skimmel­svamp efter at vandskaden var blevet udbedret.

Boligklagenævnet har besluttet at genoptage person x’s sag, da det ikke har fremgået tydeligt i tidligere klager, at person x er blevet oplyst, at person x ikke skulle betale for normalistandsættelse.

Det fremgår af synsrapport dateret 17. november 2014, at person x overtog lej­ligheden, beliggende vej xxy den 8. maj 2013 og fraflyttede den 1. november 2014.

Synsrapporten er underskrevet af person x og af boligselskabets repræsentant.

Ifølge synsrapporten skulle vægge og lofter i entre (B), bryggers (D), køk­ken (F), badeværelse (G), stue (I) og soveværelse (J) males 1 gang, og gul­vene i entre (B), bryggers(D) og badeværelse (G) skulle afrenses.

Ifølge faktura fra malerfirmaet den 20. december 2014 blev vægge og lof­ter i B, D, G og J malet for et beløb på 8.700,- kr. og under diverse fremgik gulve B, D og G til et beløb på 1.100,- kr. I alt var regningen på 9.800,- kr.

Af fraflytningsopgørelsen fremgår det, at person x havde betalt depositum på 11.109,- kr. Normal istandsættelse lød på 9.800,- kr. Fradrag i udgift til normalistandsættelse var på 1.764,- kr. Person x fik derfor 3.073,- kr. tilbage fra boligselskabet ved fraflytning af lejemålet.

Boligselskabet har overfor Boligklagenævnet oplyst, at det er boligselska­bet opfattelse, at person x har bedt om at få anvist en anden bolig, da der var fundet skimmelsvamp i lejlighed vej xxy. Desuden var der ingen af det nuværende personale der har kendskab til, at person x skulle have fået op­lyst, at person x ikke skulle betale for normalistandsættelse.

Boligselskabet henviste desuden til boligselskabets skrivelse til person x af 30. september 2014 vedrørende sin klage over skimmelsvamp. Heraf fremgår det, at boligselskabet vil opfylde person x’s ønske om at flytte til en anden bolig, og at boligselskabet dermed bekræfter at lejeaftalen for person x’s nuværende bolig ophører i forbindelse med, at en anden bolig er klar til person x. Det frem­går desuden, at bortset fra den del af boligen som skal istandsættes, skal boligen ligeledes afleveres normalistandsat efter gældende regler.

Af brevet fremgår der desuden, at person x til dækning af dine flytteudgifter vil modtage 1.200,- kr. plus 1.000,- kr. pr. værelse i lejligheden.

Person x har som svar på boligselskabet svar anført, at det var boligselskabet der tilbød person x en anden bolig, da der var skimmelsvamp. Desuden var det den samme medarbejder der havde underskrevet brevet af 30. september 2014, der mundtligt havde oplyst, at person x ikke skulle male, da hele gul­vet skulle brækkes op og renoveres. Person x oplyser, at I fik 2.200,- kr. til dæk­ning af flytteomkostninger.

Efterfølgende anførte person x i en mail at efter konstatering af skimmelsvamp i boligen tilbød en medarbejder i boligselskabet, at boligselskabet kunne finde en anden bolig, som person x efterfølgende flyttede til.

I forbindelse med behandling af en anden klage fra person x fra 2014 til Bolig­klagenævnet vedrørende betaling af husleje ved fraflytning af vej xxy fremgår det af en redegørelse fra boligselskabet dateret 26. november 2014, at person x’s bolig skulle opsiges, og person x skulle anvises en anden på grund af skimmelsvamp. Hertil har boligselskabet i forbindelse med person x nye klage kommenteret, at den medarbejder der har skrevet redegørelse ikke er ansat hos boligselskabet længere, og at det derfor ikke kan verifi­ceres, hvad der er ment med skrivelsen. Boligselskabet lægger derfor vægt på den tidligere skrivelse af 30. september 2014 til person x. Hertil oplyste boligselskabet at den medarbejder der havde udfærdiget denne skrivelse heller ikke længere var ansat hos boligselskabet, og det er derfor ikke muligt at få verificeret, hvad denne måtte havde udtalt mundtligt.

Boligselskabet oplyser desuden, at person x fik tilbudt betaling af flytteudgifter, da den oprindelige bolig person x fik tilbudt blev ramt af en vandskade, og at person x og familie derfor fik tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Boligselskabet har desuden oplyst, at den del af lejemålet der ikke behø­vede behandling for skimmelsvamp blev normalistandsat, og at det var den del som du blev opkrævet for i forbindelse med fraflytningen.

Overfor Boligklagenævnet har boligselskabet oplyst, at den efterfølgende lejer fraflyttede boligen på grund af skimmelsvamp, og at det er boligselskabets vurdering, at den behandling der blev iværksat efter at person x fraflyttede boligen ikke var tilstrækkelig.

Person x er efterfølgende blevet partshørt vedrørende ovennævnte oplysninger fra boligselskabet. Hertil har person x anført, at det var den ene tidligere med­arbejder samt en nuværende medarbejder der havde givet person x mundtlig besked om, at person x ikke skulle betale for at få malet ved fraflytning.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejer i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af samme forordningens § 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidt­ning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gul­vene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge § 78 overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Bestemmelserne er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for normalistandsættelse af boligen.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge forordningens§ 77 ved fraflytning af en bolig skal foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at person x har underskrevet synsrapporten uden at fremkomme med bemærkninger til denne samt at person x ikke har kunnet godtgøre, at boligselskabet i forbindelse med person x’s fraflytning har oplyst, at person x ikke skulle betale normalistandsættelse på grund af skimmelsvamp.

At den efterfølgende lejer er fraflyttet boligen på grund af skimmelsvamp giver ikke person x ret til at få pengene tilbage for normalistandsættelsen. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at bestemme om et boligselskab skal lade en bolig udgå som lejebolig. Boligselskabet kan derfor godt be­stemme at boligen skal genudlejes, og at person x derfor skal normalistand­ sætte boligen ved fraflytning.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyn­dighed jf. § 86 st. 7 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stæv­ning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Boligselskabet YY

Bilag

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsæt­telse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetse­ring af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog

stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistand­ sættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværks­mæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fra­ flyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden be­sigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal leje­ren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i ste­det et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normal­ istandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fra­ flytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

Scroll til toppen