Betale for udskiftning af køkkenbordsplader, køkkenvask

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at person x ikke skal betale for udskiftning af køkkenbordsplader, køkkenvask mv. i lejligheden, beliggende, vej xy by yx.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

  1. Lejekontrakt af 15. juni 2007
  2. Synsrapport ved fraflytning af 30. januar 2017
  3. Faktura af 10. februar 2017 fra Tømrer X
  4. Faktura af 13. februar 2017 vedrørende normalistandsættelse fra Tømrer X.
  5. Fraflytningsafregning af 3. marts 2017
  6. Brev til klager om betaling den 23. marts 2017 med indflytningsrapport og mangelliste ved indflytning
  7. Klage af 7. april 2017 Boligklagenævnet
  8. Svar fra boligselskabet vedrørende misligholdelse af bordpladerne den 4. april 2019.

Redegørelse:

Boligklagenævnet har den 20. juni 2019 behandlet en klage over Boligselskabet XXY’s afgørelse vedrørende en fraflytningsafregning og har truffet følgende

Det fremgår af lejekontrakten, at person x og afdøde xxxxx yyyyyyy overtog lejligheden, beliggende vej xy den 15. juni 2007. Lejligheden er på 61,2 m², fordelt på 3 værelser.

Person x fraflyttede lejligheden den 20. januar 2017. Synrapporten blev underskrevet af boligselskabets repræsentant den 30. januar 2017.

Ifølge synsrapporten skulle vægge og lofter males og gulvene slibes.

Det fremgår desuden, at 3 stk. køkkenborde skulle udskiftes, og at udgiften hertil skulle afholdes af person x. Årsagen til, at køkkenbordene skulle udskiftes, fremgår ikke af synsrapporten.

Af oplysningerne fra firma xyx fremgår, at arbejdslønnen ved udskiftning af køkkenbordene beløb sig til 4.771,- kr. og arbejdslønnen vedrørende blandingsbatteriet 734,- kr. Anvendte materialer er opgjort til 2.980,- kr. herunder køb af bordplader og stålvask. Udgiften udgjorde i alt 8.485,- kr.

Udgiften til normalistandsættelse beløb sig til 20.800,- kr.

Det er oplyst, at person x ikke skal betale for normalistandsættelse, idet udgiften hertil reduceres med 100 %, da person x har boet i lejligheden i mere end 100 måneder.

Person x har indbetalt depositum svarende til 9.824,- kr. Med fradrag af udgiften til bordpladerne, udskiftning af vask, blandingsbatteri mv. på 8.485,- kr. skulle person x have 1340,- kr. tilbagebetalt af sit depositum.

I opgørelsen er det oplyst, at udskiftning af bordpladerne skyldtes misligholdelse.

Person x har i din klage anført følgende: ”Jeg beklager at skulle fortælle om da vi flyttede til xxx i året 15/06-07 havde de udskiftet slidte borde i køkkenet og det er blevet en regning for mig med 8.485,- kr. selvom der har været andre lejere før mig. Det er meget beklageligt, at man ikke har undersøgt det grundigere noget før.”

Det fremgår hverken af lejekontrakten eller af mangellisten fra 2007, at der skulle være problemer med køkkenbordene.

På forespørgsel fra Boligklagenævnet har Boligselskabet den 4. april 2019 oplyst, at hverken besigtigelsesrapporten eller mangellisten indeholder bemærkningerne vedrørende køkkenbordpladerne. Derimod er der på synsrapporten bemærkning om ”køkkenbord udskiftes, 3 stk. lejer.” Når der er misligholdelse fra lejers side vil det fremgå af bemærkningerne på synsrapporten og eftersom der er skrevet” lejer”, er det vurderingen, at misligholdelsen skyldes lejer. Det er desværre ikke muligt at få uddybet af inspektøren, hvori misligholdelsen bestod, da pågældende inspektør der foretog fraflytningssynet ikke længere er ansat i boligselskab xx.

Køkkenbordpladerne ses ifølge sagens dokumenter ikke at have været fornyet i forbindelse med indflytningen, men som nævnt er der heller ingen bemærkninger vedrørende bordpladerne i indflytningsrapporten eller på mangellisten.

Boligselskabet har den 11. juni 2019 oplyst til Boligklagenævnet, at selskabet har gennemgået sine sagsakter på ny og med beklagelse må konstatere, at selskabet ikke kan dokumentere baggrunden for udskiftningen af bordpladen. Boligselskabet er derfor indstillet på at frafalde sit krav på dette punkt og vil tage kontakt til klager for at give besked om dette.

Lovgrundlag:

Af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger fremgår, at i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Bestemmelserne er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at person x ikke skal betale for udskiftning af bordpladerne, udskiftning af køkkenvaskvask, blandingsbatteri mv. i den fraflyttede lejlighed, beliggende xy by yx.

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke foreligger dokumentation for, at der foreligger misligholdelse af lejekontrakten.

Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at der ikke forligger oplysninger om bordpladernes alder eller deres tilstand ved person x’s indflytning i boligen.

Boligklagenævnet har derfor vurderet, at der er tale om almindelig slid og ælde, og at det derfor er boligselskabet, der skal foretage den fornødne udskiftning.

Boligklagenævnet er opmærksom på, at det hverken af mangellisten eller besigtigelsesrapporten fremgår, at der skulle være mangler ved bordpladerne ved person x’s indflytning, men tillægger det ikke væsentlig betydning, da boligselskabet hverken har kunnet oplyse, hvori misligholdelsen bestod eller bordpladernes alder.

Boligklagenævnet er opmærksom på boligselskabets tilkendegivelse af 11. juni 2019. Boligklagenævnet har dog uanset dette valgt at færdigbehandle sagen og træffe afgørelse, dels fordi udkast til afgørelse på daværende tidspunkt var udsendt til nævnsmedlemmerne, dels for ikke at forlænge sagsbehandlingstiden yderligere, og endelig for at der ikke skal herske klarhed over sagens udfald.

Det bemærkes, at udskiftning af køkkenvask og blandingsbatteri er en følge af udskiftningen af bordpladerne og skal betales af udlejer.

Såfremt person x har betalt for udskiftningen, skal Boligselskabet tilbagebetale beløbet til person x.

Afgørelse:

Boligklagenævnet ændrer boligselskabets afgørelse, således at person x ikke skal betale for udskiftning af den fraflyttede lejligheds bordplader, køkkenvask og blandingsbatteri mv.

Person x har ret til at få sit gebyr tilbagebetalt. Person x bedes derfor oplyse, på hvilket kontonummer person x ønsker gebyret indbetalt.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som dels skyldes administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke var udpeget medlemmer til Boligklagenævnet.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86 stk. 7 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod

udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Boligselskabet xx

Scroll til toppen