misligholdelse af husordensreglerne i form af hund

og har truffet følgende

Afgørelse

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at vurdere, om boligselskabets opsigelse af dig som lejer er korrekt.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer .

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du overtog lejemålet, vej yxy den 12. januar 1989.

Boligselskabet modtog en rapport om støj fra person x’s bolig den 26. september 2016. Så vidt ses medførte dette ikke nogen henvendelse til person x.

Boligselskabet modtog en rapport om støj fra person x bolig den 29. oktober 2016.

Boligselskabet har efterfølgende den 4. november 2016 sendt rapporten til person x med anmodning om at kommentere denne, hvilket person x ikke har gjort.

Boligselskabet sendte person x derfor den 14. november 2016 brev om 1. advarsel for overtrædelse af husordensreglerne i form af høj musik og middel støj, jf. § 50, jf. § 67, 4 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om

leje af boliger med senere ændringer. Boligselskabet oplyste tillige, at hvis person x fik 3 advarsler, kunne dette medføre opsigelse af lejemålet.

Boligselskabet modtog på ny en urorapport om råberi og middel støj den 15. december 2016.

Person x blev den 20. december 2016 på ny partshørt og besvarede ej heller denne partshøring.

Boligselskabet sendte person x derfor den 28. december 2016 brev om 2. advarsel for overtrædelse af husardensreglerne i form af råben til gene for andre lejere. Boligselskabet henviste på ny til§ 50, jf.§ 67, 4 i Landstings- forordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Boligselskabet oplyste tillige, at hvis du fik 3 advarsler, kunne dette medføre opsigelse af lejemålet. (bilag 8).

Boligselskabet modtog på ny en urorapport vedrørende støj fra person x’s bolig den 29. januar 2017.

Boligselskabet har efterfølgende den 31. januar 2017 sendt rapporten til dig med anmodning om at kommentere denne, hvilket person x ikke har gjort.

Boligselskabet sendte person x derfor den 8. februar 2017 brev om 3. advarsel for overtrædelse af husardensreglerne i form af høj musik til gene for andre lejere. Boligselskabet henviste på ny til§ 50, jf.§ 67, 4 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer . Boligselskabet oplyste tillige, at efter tildeling af 3 advarsler, kunne person x risikere opsigelse af lejemålet. (bilag 11).

Den 30. oktober 2017 kontaktede hundeinspektøren boligselskabet med oplysning om, at der blev holdt hund i person x’s bolig.

Boligselskabet partshørte person x den 31. oktober 2017 over dette, men person x besvarede ikke partshøringen. (bilag 13.)

Ved e-mail af 7. november 2017 rettede en medarbejder fra Kommuneqarfik Sermersooq henvendelse til boligselskabet og oplyste, at person x

havde henvendt sig til kommunen, fordi person x havde fået et brev fra boligforeningen om, at person x skulle ud af sin lejlighed pga. hund og støj. Kommunens medarbejder oplyste dertil, at person x altid betalte sin husleje til tiden, at person x er kendt som et stille menneske, og at det derfor lød mærkeligt, at person x skulle have haft hund og lavet larm. (bilag 14).

Ved e-mail af 7. november 2017 besvarede boligselskabet denne henvendelse og oplyste desuden, at person x ikke havde søgt om tilladelse til at holde hund, og at person x ville blive sagt op pga. gentagne overtrædelser af husordensreglerne. Boligselskabet oplyste endvidere overfor kommunen, at person x havde oplyst, at person x ville indsamle underskrifter fra person x’s naboer om, at person x ikke holdt hund, men at det havde person x ikke gjort. Boligselskabet oplyste endelig til kommunen, at person x havde fået 3 advarsler pga. dels høj musik, råben og høj musik. (bilag 15).

Ved afgørelse af 13. november 2017 blev person x opsagt fra lejemålet med 3 måneders varsel til fraflytning den 28. februar 2018. Opsigelsen skete for misligholdelse af husordensreglerne i form af hund jf. § 67, stk. 1, pkt. 4. Endvidere er anført, at lejemålet opsiges til fraflytning med 3 måneders varsel til udgangen af måneden jf. § 69, stk. 1, jf. § 70 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Som begrundelse henviste boligselskabet tillige til advarslerne, givet den 14. november 2016, 28 . december 2016 og 8. februar 2017.

Boligselskabet gav klagevejledning.

Person x klagede den 15. december 2017 til Boligklagenævnet. Person x anførte i sin klage, at person x anså sin udsættelse for uberettiget. (bilag 17)

I brev af 11. marts 2019 har boligselskabet overfor Boligklagenævnet redegjort for sagen.

Boligklagenævnet har den 10. juli 2019 partshørt dig over boligselskabets brev. Person x har ikke besvaret denne partshøring.

Boligklagenævnet har i mail af 28. august 2019 forespurgt boligselskabet, om der efter oktober 2017 har været klager over husordenen.

Boligselskabet har ikke besvaret denne forespørgsel.

Det fremgår af oplysning fra Folkeregistret, at person x fortsat bor i lejligheden, beliggende vej yxy.

Lovgrundlag:

Det fremgår af§ 84 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

  1.  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
  2.  Vedligeholdelse og istandsættelse, jf.§ 45.
  3.  Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
  4.  Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf.§§ 51og 55.
  5.  Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf.§ 50.
  6.  Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
  7.  Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf.§ 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at nævnet ikke har kompetence til at behandle person x’s sag.

Begrundelsen herfor er, at opsigelsen af person x’s lejemål er sket efter reglerne i

§§ 69 og 70 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. august 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Der henvises i denne forbindelse til lejeforordningens § 84, hvorefter Boligklagenævnet alene kan behandle sager, indbragt af lejer vedrørende bestemmelserne:§§ 28 stk. 2, 45, 47, 51, 55, 50, 58-62, og 77.

Boligklagenævnet er opmærksomt på, at nævnet har kompetence til at behandle sager efter forordningens§ 50 om lejers brug af det lejede, herunder overholdelse af husordensreglerne.

Lejeforordningens § 50 giver alene mulighed for ophævelse af lejemålet ved overtrædelse af husordensreglerne i henhold til§ 73 st k. 2 nr. 4 og st k. 3. Ophævelsen forudsætter, at overtrædelsen må anses for at være væsentlig.

Denne bestemmelse er, som det fremgår af ovenstående redegørelse, ikke grundlag for boligselskabets vurdering af sagen, idet der her er tale om opsigelse og ikke ophævelse.

Der henvises i øvrigt til de i bilaget anførte bestemmelser om Boligklagenævnets kompetence.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle sagen, som derfor bortfalder her.

Du har ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor kontakte Boligklagenævnet og oplyse, på hvilken konto, person x ønsker beløbet indbetalt.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stæv- ning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Boligselskabet YX

Scroll til toppen