Rengøring efter fraflytning

Boligklagenævnet har den 29. november 2019 behandlet din klage over Boligselskabet YX’s afgørelse vedrørende person x’s fraflytningsafregning og har truffet følgende

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for normalistandsættelsen og rengøring af lejligheden, beliggende vej xy.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at person x overtog lejligheden, beliggende vej xy den 28. februar 2017.

Lejligheden er på 60,30 m², fordelt på 2 værelser.

Person x opsagde lejligheden til fraflytning den 30. juni 2017, men flyttede til xyx den 27. juni 2017.

I forbindelse med boligselskabets bekræftelse af din opsigelse den 31. maj 2017 blev person x indkaldt til syn af lejligheden den 30. juni 2017. Person x reagerede imidlertid ikke på denne henvendelse og deltog ikke i synet af lejligheden denne dato.

Fraflytningsrapporten er dateret den 24. august 2017, men datoen er ifølge boligselskabet ikke korrekt, idet lejligheden blev synet den 30. juni 2017.

Håndværkerne blev rekvireret af boligselskabet den 3. juli 2017, og fakturaerne er dateret den 21. juli 2017.

Ifølge fraflytningsrapporten skulle vægge og lofter males i alle rum, gulvene i mellemgang og køkken skulle overfladebehandles 1 gang og gulvene i stuen 2 gange.

Desuden skulle komfur, emhætte, overskabe og badeværelse rengøres.

Ifølge faktura fra rengøringsselskabet beløb rengøringen sig til 3.300,- kr. og malerarbejdet mv. til 10.943,- kr.

Ifølge fraflytningsafregningen af 29. august 2017, skulle person x betale 1.893,85 kr. for normalistandsættelse og rengøring af boligen.

Da person x ikke havde meddelt sin ny adresse til boligselskabet, modtog person x ikke en kopi af fraflytningsrapporten umiddelbart efter synet af lejligheden.

Boligselskabet fik fra Kommune ZZ oplyst person x’s adresse i xyx den 7. november 2017, og person x fik efterfølgende tilsendt fraflytningsrapporten sammen med fraflytningsafregningen.

Person x har den 1. september 2017 klaget til Boligklagenævnet over, at person x ikke har fået sit depositum udbetalt.

Person x anfører bl.a. at det ikke er i orden at tage 10.943,- kr. for at lakere et gulv. Person x henviser desuden til, at person x kun har boet i lejligheden i 4 måneder, og at der ifølge lejeforordningen først skal betales for hele normalistandsættelsen, når man har boet i lejligheden i 4-8 år.

Vedrørende rengøringen henviser person x til, at lejligheden stort set var gjort ren, da person x flyttede.

Person x har i klage af 20. september 2017 supplerende oplyst, at person x aldrig har haft noget på væggene, og at arbejdspladsen skulle rengøre lejligheden, når der møbler, som du havde lånt af arbejdspladsen, var fjernet.

Boligselskabet har den 19. september 2018 henvist til synsrapporten ved flytningen, hvorefter der er sket normalistandsættelse og rengøring, hvorefter flytteafregningen er udarbejdet. Der er intet på sagen, der giver grund til at ændre flytteafregningen.

Med henvisning til at Virksomheden ikke har gjort tilstrækkeligt rent, efter at møblerne var fjernet, henvises du til at rette henvendelse til Virksomheden om afregning vedrørende rengøringen.

I forbindelse med, at Boligklagenævnet den 24. juni 2019 har bedt bolig-selskabet om en specifikation af håndværkerregningerne, har boligselskabet oplyst, at boligselskabet efter ønske fra Departementet for Boliger og Infrastruktur har indgået rammeaftaler med lokale håndværkere for at sikre ens pris i hele landet. Normalistandsættelse i den aktuelle sag er sket i henhold til rammeaftalen, hvor antal af maling og lakering fremgår af synsrapporten. Fakturaen er ikke udspecificeret i forhold til antal af timer og timeløn, da dette dækkes af rammeaftalen.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejer i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af samme forordnings § 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidt-ning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gul-vene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge § 78 overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Bestemmelserne er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for normalistandsættelse af boligen. Person x skal således betale 1.893,85 kr. til boligselskabet.

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ved fraflytning af lejligheden skal foretages normalistandsættelse af boligen, hvilket omfatter hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Med hensyn til rengøringen hæfter person x som lejer for udgiften. Såfremt person x har en aftale med arbejdspladsen om, at det er arbejds-pladsen, der skal betale regningen, må person x rette henvendelse til arbejdspladsen herom.

Boligklagenævnet bemærker, at der ikke i lejeforordningen er hjemmel til at se bort fra kravet om normalistandsættelse som følge af, at lejer kun har boet i lejligheden i kort tid.

Regulering heraf sker efter forordningens § 78, hvorefter udlejer gradvis overtager udgiften ved normalistandsættelse, afhængig af, hvor længe lejer har boet i lejligheden. Lejer skal således have boet i lejligheden i mindst 100 måneder, før udlejer overtager udgiften til normalistandsættelse af boligen.

Det betyder, at der i dit tilfælde blev fratrukket 5% af udgiften til normal-istandsættelse, svarende til, at du havde boet i lejligheden i ca. 5 måne-der, da du flyttede. Beløbet fremgår af fraflytningsafregningen.

Boligklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid, som dels skyl-des administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke har været udpeget et nævn.

Boligklagenævnet skal overfor boligselskab xy bemærke, at boligselskabet skal indhente specifikationer af alle håndværkerregninger, således at det er muligt at vurdere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med synsrapporten.

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltnings-myndighed jf. § 86 st. 7 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til boligselskab xy

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

§ 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

§ 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

§ 80. Såfremt lejeren eller dennes befuldmægtigede undlader at møde op til besigtigelsen, er udlejeren berettiget til at lægge rapporten til grund og til at anvende lejerens depositum til dækning af udgifterne til lejerens udgift til normalistandsættelse, jf. §§ 77, stk. 2, og 78, og til dækning af lejerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten.

Stk. 2. Udlejeren kan ikke påberåbe sig mangler, som ved sædvanlig agtpågivenhed burde have været bemærket ved besigtigelsen, medmindre lejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 3. Såfremt udlejer vil påberåbe sig misrøgt eller hærværk af det fra-flyttede, skal forholdet og omfanget dokumenteres særskilt.

Scroll til toppen