vedrørende 2 fraflytningsafregninger

og har truffet følgende

Afgørelser

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for normalistandsættelsen af boligen, beliggende vej yxy.

Boligklagenævnet finder ligeledes, at person x skal betale for normalistandsættelsen af boligen vej yxx

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om betaling af olie.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at person x og nu afdøde ægtefælle overtog boligen, beliggende vej yxy den 20. december 2016.

Lejligheden var på 67,20 m , fordelt på 3 beboelsesrum.

Person x opsagde lejligheden til fraflytning den 1. februar 2017, og lejligheden blev ifølge synsrapport synet den 1. februar 2017.

Synsrapporten er underskrevet af person x og af boligselskabets repræsentant.

Ifølge synsrapporten skulle vægge og lofter i alle rum males 1 gang, og gulvene i stuen og værelse 1 skulle lakeres 1 gang.

Ifølge faktura fra malerfirmaet den 12. februar 2017 er der foretaget normalistandsættelse til en pris af 10.354 kroner. Regningen er ikke specificeret.

Der foreligger endvidere regning vedrørende påfyldning af fyringsolie til et beløb af 3.408 kroner.

Ifølge afregningen af 22. oktober 2013 skal person x betale 11.625,18 kroner til boligselskabet. Depositum ifølge lejekontrakten udgjorde 11.082 kroner, og ifølge afregningen manglede person x at betale 9.230 kroner . Ifølge afregningen beløb udgifterne til maling m.m. sig til 10.354 kroner. Endelig er anført en udgift på misligholdelse på 3.408 kroner, hvilket dækker over oliepåfyldning. Da person x havde boet i boligen i 2 måneder, fratrækkes 2 % af udgifterne til istandsættelse.

Person x har i klagen og i senere telefoniske henvendelser anført, at de kun boede i boligen i meget kort tid, samt at person x er gammel, så der er ikke ødelagt noget. Person x har henvist til, at da person x fraflyttede sin næste bolig på vej yxx, beløb malerregningen sig kun til et beløb på under 2000 kroner. Person x har endvidere anført, at det ikke er muligt at bruge så meget solar på så kort tid.

Boligklagenævnet har i mail af 31. juli 2019 forespurgt boligselskabet om bemærkninger til, at malerregningen ifølge sin ordlyd vedrører “Normalistandsættelse”, sammenholdt med, at det ifølge synsrapporten kun er ganske få steder i lejligheden, der skulle males, og kun 1 gang, ligesom der kun skulle lakeres i stuen og i værelse 1 og kun 1 gang.

Boligselskabet har i mail den 2. august 2019 oplyst følgende:

“Heldigvis gik det hurtigere end jeg turde håbe med at få bistand fra min kollega nordpå, eftersom pågældende allerede er retur fra sommerferie.
Vedhæftet i “mrp…”fil er “malerkontrakterne” tilknyttet det to fraflytninger. Forskellen mellem de to fraflytninger er, at der er fortaget normalistandsætte/se af vægge og lofter i fraflytningssynet xx-xxx-xxxx-xx og det er der ikke ved fraflytning xx-xxx-xxxx-xx.
Det er således en misforståelse, at det kun er bryggers, der skal males . Det kryds der er sat er for malerbehandling af hele lejemålet med et lag maling af vægge
+ loft er.”

Mailen var vedhæftet to malerkontrakter. Af malerkontrakten vedrørende lejemålet på vej yxy fremgår, at der som led i normalistandsættelse er foretaget malerbehandling til en pris af 8759 kroner og slibning samt lakering til en pris af 1595 kroner, eller i alt 10.354 kroner.

Boligklagenævnet har den 6. september 2019 tilsendt person x kopi af boligselskabets mail samt bilag og anmodet om person x’s kommentarer.

Person x er ikke fremkommet med bemærkninger hertil.

Person x har på telefoniske forespørgsel den 18. oktober 2019 oplyst, at da der blev foretaget syn den 1. februar 2017, fik person x ikke forklaret, hvad de forskellige ting på skemaet betød, og hvad person x skrev under på, og inspektøren fortalte person x, at han heller ikke forstod det.

Lovgrundlag:

Det fremgår af§ 45 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejer i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af samme forordnings§ 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter,

maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge § 78 overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter§

77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det fremgår af§ 84 i samme lov, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

  1.  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, st k. 2.
  2.  Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
  3.  Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
  4.  Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
  5.  Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
  6.  Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
  7.  Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.Bestemmelserne er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget.

Vurdering:

Vedrørende boligen vej yxy

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for den del af normalistandsættelse af boligen, som boligselskabet har afkrævet person x.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge forordningens § 77 ved fraflytning af en bolig skal foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at der ikke i lejekontrakten eller i øvrigt foreligger aftaler om fravigelse af kravet om normalistandsættelse af boligen ved fraflytning.

Da person x ved fraflytningen havde boet i boligen i 2 måneder, skal person x betale 98 % af udgifterne til normalistandsættelse.

Boligselskabets afkrævning er således korrekt.

Boligklagenævnet finder det dog kritisabelt, at boligselskabet ikke ved fraflytningssynet har anvendt en dobbeltsproget blanket, og at inspektøren ikke har kunnet forklare betydningen af blankettens ordlyd.

Dette ændrer dog ikke på resultatet, da det er et lovkrav, at boligen skal normalistandsættes ved fraflytning.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til betaling af opfyldning af olietank.

Vedrørende boligen vej yxx

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale for den del af normalistandsættelse af boligen, som boligselskabet har afkrævet person x.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge forordningens § 77 ved fraflytning af en bolig skal foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at der ikke i lejekontrakten eller i øvrigt foreligger aftaler om fravigelse af kravet om normalistandsættelse af boligen ved fraflytning.

Da person x ved fraflytningen ifølge boligselskabets opgørelse havde boet i boligen i 8 måneder, skal person x betale 92 % af udgifterne til normalistandsættelse.

Prisen for istandsættelsen udgjorde 1980 kroner. Efter fradrag af 8 % af dette beløb, skal person x betale 1821,60 kroner for istandsættelse.

Depositum i den bolig udgjorde 11.823 kroner, hvoraf person x manglede at betale 3.940 kroner.

Boligselskabets opgørelse er således korrekt.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om betaling af olie.

Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse vedrørende fraflytningsregninger fsva. de øvrige forhold.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86 stk. 7 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Boligselskabet XY

Scroll til toppen