Konkurrenceretlige problemstillinger ved lån og kreditter i fiskeriet

Konkurrenceretlige problemstillinger ved lån og kreditter i fiskeriet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har de senere år modtaget en række henvendelser om lån og kreditter ydet af indhandlingsselskaber til fiskere. De typiske aftaler om lån og kreditter er til mindre investeringer eller til finansiering af vedligehold af både og fiskeredskaber. Der er dog også eksempler på større investeringer til fx nye både eller motorer, der søges finansieres igennem lån fra indhandlingsselskaberne.

Indhandlingsselskaberne har et nært kendskab til de fiskere, de handler med. Derfor er de villige til at udstede lån til visse lokale fiskere, hvor de ved, at der er stor sikkerhed for at lånet betales tilbage. Nogle af disse fiskere kan ikke få samme lån fra bankerne, fordi bankerne ikke har samme detaljerede kendskab til hver enkelt fisker. Når bankerne ikke har samme information som indhandlingsselskaberne eller fiskerne selv om fiskernes forudsætninger og evner til at skabe fremtidig indkomst, er der et problem med asymmetrisk information. Det er et klassisk problem, som indhandlingsselskaberne delvist løser gennem deres kendskab til erhvervet.

Fiskernes adgang til lån fra indhandlingsselskaberne gør det muligt at foretage en profitabel men risikofyldt investering i fx en ny jolle eller motor, som øger deres produktivitet. Samtidig gør adgangen til finansiering det muligt for dygtige fiskere at træde ind på markedet eller opkøbe kvoter fra mindre dygtige fiskere. Det sikrer, at de mest produktive fiskere får den største markedsandel, og at den samlede produktivitet i erhvervet stiger, hvilket er god samfundsøkonomi.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har set eksempler på at indhandlingsselskabet stiller krav om eksklusiv indhandling under lånets løbetid. Dette er med til at sikre råvareforsyningen for indhandlingsselskabet og sikre lånets tilbagebetaling.

Eksklusivaftaler om indhandling begrænser konkurrencen på markedet. Når en fisker indgår en aftale med et indhandlingsselskab om eksklusivitet, kan det påvirke markedet negativt. Aftalen mellem fisker og indhandlingsselskabet kan påvirke de øvrige fiskere negativt, ved at der er mindre konkurrence på markedet. De øvrige fiskere kan få sværere ved at forhandle indhandlingspriser og -vilkår, fordi der ikke er et frit marked med en markedsbestemt indhandlingspris, og fordi der ikke er konkurrence om råvarerne mellem indhandlingsselskaberne.

Når fiskere har brug for finansiering til investering eller vedligehold, er det vigtigt, at de undersøger markedet. I mange tilfælde kan finansieringen sikres fra andre kilder end indhandlingsselskaber, hvilket giver fiskeren en bedre mulighed for at forhandle priser på fisken med indhandlingsselskabet.

Generelt skal fiskerne og indhandlingsselskaberne være opmærksomme på to forbud i konkurrenceloven: forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling.

Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling er særligt relevant for Royal Greenland, der har en markedsandel på 60 % af indhandlingen af hellefisk, og skal sikre de mindre aktører i fiskeriet imod urimelig konkurrence. Misbrug af dominerende stilling er alvorlig økonomisk kriminalitet, der sanktioneres med bøde.

Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler er relevant for alle aktører i fiskeriet, der handler med kvoter. Forbuddet skal sikre markedet mod kartelvirksomhed ved at to eller flere parter indgår aftaler, der begrænser konkurrencen. En overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler er en alvorlig økonomisk kriminalitet, der sanktioneres med bøde eller anstaltsanbringelse.

Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

Virksomheder må ikke indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Ved “aftale” forstås enhver form for fælles koordinering af virksomhedernes handlinger på markederne. Det er således ikke et krav, at der foreligger en formel retlig bindende aftale for at blive omfattet af konkurrencelovens aftalebegreb.

Når der indgås aftaler om lån og kreditter imellem fiskere og indhandlingsvirksomheder, er det derfor ikke tilladt, at parterne aftaler vilkår, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Konkurrenceloven eksemplificerer en række aftaler, der er konkurrencebegrænsende. Handel med kvoter i fiskeriet sker imellem virksomheder, der er i direkte konkurrence med hinanden. Dette betyder, at aftalerne er horisontale i deres natur.

I forbindelse med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler bør fiskere og indhandlingsselskaber være opmærksomme på, at aftaler om eksklusiv levering til indhandlingsselskaber kan være omfattet af forbuddet.

Konkurrencebegrænsende aftaler kan fritages fra lovens forbud, hvis de styrker effektiviteten eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling på markedet og forbrugerne sikres en rimelig andel herved. Det er en forudsætning for at opnå fritagelse fra forbuddet, at aftalerne anmeldes til Konkurrencenævnet. For at opnå fritagelse må aftalerne derudover hverken pålægge virksomhederne begrænsninger, der ikke er nødvendige for at opnår effektivitetsgevinsterne, eller give virksomhederne mulighed for at udelukke en del af konkurrencen på markedet.

Vejledning om konkurrencebegrænsende aftaler

Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling

En virksomhed eller sammenslutning af virksomheder kan opnå en så stor indflydelse, at der opnås mulighed for at misbruge den til at udøve en konkurrencebegrænsende kontrol med markedet.

På markedet for indhandling af hellefisk er Royal Greenland den største virksomhed med en markedsandel på 60 %. Selskaber med store markedsandele bør være opmærksomme på, om de indtager en dominerende stilling. Det er ikke ulovligt at være dominerende på et marked, men hvis dominansen udnyttes til at kontrollere markedet, kan det være et misbrug af dominerende stilling, hvilket er forbudt.

Tilfælde, hvor en dominerende virksomhed kræver eksklusivitet af sine leverandører, udgør normalt et misbrug af dominerende stilling. Den dominerende virksomhed skal derfor være påpasselig med at pålægge leverandører eksklusivitet for indhandlingen.

Engelske klausuler er en anden måde, hvor en dominerende virksomhed kan forsøge at lægge hindringer i vejen for konkurrencen. En engelsk klausul indebærer, at fiskeren er forpligtet til ar rapportere til den dominerende virksomhed, hvis fiskeren tilbydes bedre priser hos et andet indhandlingsselskab. Fiskeren er kun berettiget til at indhandle hos et konkurrerende indhandlingsselskab, hvis ikke den dominerende virksomhed kan matche prisen.

Vejledning om dominerende stilling

Scroll til toppen