Indeklima/skimmelsvamp1

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt, dateret den 15. december 2010, at du overtog lejemålet på adressen B, 3905 Nuussuaq den 1. januar 2011.

Der blev den 7. januar 2011udarbejdet synsrapport forud for din indflytning. Dette syn var ifølge dine oplysninger ganske kortvarigt, ca. 10 minutter.

Du konstaterede kort efter din indflytning, at du fik helbredsmæssige problemer pga. indeklimaet.

Den 11. januar 2011 forsøgte du derfor at kontakte A, men forgæves, idet det først lykkedes dig at komme i kontakt med en medarbejder hos A den 17. januar 2011.

Samme dag, den 17. januar 2011 besigtigede du sammen med As inspektør lejligheden, og gjorde opmærksom på forskellige problemer. Inspektøren afviste ifølge din forklaring at gøre noget ved de fleste af de problemer, du påpegede, blandt andet med den begrundelse, at det var lige så slemt eller værre i andre lejligheder.

Det blev dog bestemt, at fliserne på badeværelset skulle udskiftes, da inspektøren mente, der kunne være tale om skimmelsvamp dér. Under udskiftningen, som krævede fjernelse af bruser og toilet, blev du ikke tilbudt anden bolig. Den 19. januar 2011 fik du dog en erstatningsbolig stillet til rådighed.

Efter aftale mellem dig og A flyttede du tilbage den 4. februar 2011. Du konstaterede dog umiddelbart efter, at indeklimaet stadig var dårligt og gav dig helbredsproblemer.

Efter fornyet henvendelse fra dig til A, blev der foretaget målinger med henblik på at konstatere, om der var skimmelsvamp i boligen. Der kunne dog kun konstateres meget lave forekomster ved målingerne. Efter flere kontakter mellem dig og A, har A meddelt dig, at selskabet ikke foretager yderligere med henblik på at fastslå baggrunden for det dårlige indeklima i din bolig.

Ved e-mail af 24. februar 2011har du klaget til Boligklagenævnet og oplyst, at din bolig stadig har dårligt indeklima, hvilket giver dig helbredsmæssige problemer, og at A har afvist at foretage yderligere undersøgelser af baggrunden herfor. Du har i din klage redegjort for forløbet fra du flyttede ind, til du klagede til Boligklagenævnet.

I brev af 9. marts 2011 har Boligklagenævnet anmodet A om en redegørelse til sagen samt sagens akter.

Med følgebrev af 22. maj 2010 fra A til Boligklagenævnet har A indsendt sagens akter men ingen redegørelse til Boligklagenævnet.

Det fremgår dog af sagens akter, at A mener, der ikke er grundlag for at foretage mere.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 84 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere blandt andet vedrørende

boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

Det fremgår af § 47 i samme forordning, at udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.

I forbindelse med indflytningen skal udlejeren sammen med lejeren eller en repræsentant for denne besigtige boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvoraf lejeren skal modtage en kopi. Mangler, som konstateres ved besigtigelsen, skal medtages i indflytningsrapporten.

I øvrigt skal mangler, som lejeren efter indflytningen ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles skriftligt til udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Vurdering

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog lejemålet pr. 1. januar 2011. Lejligheden var på det tidspunkt sat i stand efter tidligere lejer. Indflytningssyn blev foretaget den 7. januar 2011, og først derefter flyttede du ind.

Umiddelbart efter din indflytning i boligen konstaterede du, at der var dårligt indeklima, hvilket gav dig helbredsproblemer.

A forsøgte at udbedre generne ved at udskifte fliserne i badeværelset, hvilket dog ikke hjælp.

A har endvidere undersøgt, hvorvidt generne kunne skyldes skimmelsvamp gennem en MMA undersøgelse.

Da der imidlertid ved denne undersøgelse ikke er påvist forhold, som kan relateres til dine helbredsproblemer og da det ikke kan udelukkes, at dine gener er forårsaget af andre påvirkninger i din dagligdag, finder Boligklagenævnet ikke grundlag for at pålægge Boligselskabet A at foretage yderligere undersøgelser af boligen.

Afgørelse

A skal ikke, udover de foretagne undersøgelser for skimmelsvamp, igangsætte yderligere undersøgelser af lejligheden.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll to Top