Overtrædelse af husordensreglerne

Sagsfremstilling

Lejeren klagede april 2009 – bilag 3 – over skrivelse fra udlejer, april 2009 – Bilag 2.

I klagen fra naboen – bilag 1, er udateret men er registreret hos udlejer den april 2009, anfører naboen, at lejeren gentagne gange har klaget over naboens daglige adfærd. Naboen anfører bla, ”Vores underbo har været efter os på lang tid, det mindste lyd han hører fra huset, klager han over”

Som konsekvens af den af naboen indsendte klage, tilskrev udlejer lejeren med en indskærpelse af ordensreglerne.

Anbringender:

Lejer: Gør indsigelse mod skrivelsen. Lejeren begrunder sin indsigelse med, at han ikke har larmet eller været til gene for naboen.

Udlejer: Fastholder skrivelsen af april 2009 med den begrundelse, at den orienterende skrivelse er baseret på en skriftlig klage fra overboen og, at selskabet er forpligtet til, på udlejeres vegne, at reagere på skriftlige henvendelser vedrørende andre lejere i de ejendomme selskabet administrerer.

Afgørelse

Jf. § 84, stk. 1, nr. 5, fandt Boligklagenævnet, at nævnet havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen, som angår lejerens brug af det lejede, særligt overholdelse af husordensreglerne.

Administrationsselskabet udlejer´ skrivelse af april 2009 forstås som en almindelig og generel påmindelse til lejeren om eksisterende husordensregler, udenfor Lejeforordningens rammer.

Lejeren returneres sit gebyr for indgivelse af klage til Boligklagenævnet.

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Begrundelse

Boligklagenævnet gennemgik sagen ved Nævnsmøde den 27. april 2010.

Nævnet fandt, at udlejer´ skrivelse af april 2009 hverken efter sin ordlyd eller sagens fakta var et kvalificeret påbud, jfr. Lejeforordningens § 73, stk. 5 jfr. § 73, stk. 2. nr. 4) frem mod en ophævelse af lejerens lejemål, idet der til ophævelse af lejemål er knyttet et sædvanligt juridisk væsentlighedskriterium, som ikke konkret genfindes i dette sagsforløb.

I henseende til en juridisk kvalifikation som advarende, ift. Lejeforordningens § 67, må skrivelsen betragtes som ikke tilstrækkeligt klart formuleret, hvorefter brevet fra udlejer af april 2009 i sin helhed må anses for at være af generel påmindende karakter til lejeren om overholdelse af husordensreglerne.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til r. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor Selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af hjemmestyret eller kommunerne har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 38 00.

Scroll til toppen